Apgargėti žodžio reikšmė

Apgargėti - gargė́ti,gar̃ga (gárga), -ė́jo 1.gagenti:Pas upę žąsys gar̃ga Žąsys jau gárga – duok lesti 2.gargaliuoti, gargti, kriokti:Jau ir jam gerklė gar̃ga – nebeilgai bebus kantorius Gerklė[je] gar̃ga gargulys Dusulingas žmogus begar̃gąs guli Jis bėgo gargėdamas ir uždusęs 3.kalbėti gargiančiu balsu, plepėti, tarškėti:Ir gárga kaip žąsys pri avižų Ką čia jie teip gárga? Gargė́jo gargė́jo, kol nupirko gaidį | Visas stalas pagavo gargėti(ūžti nuo kalbų) 4.važiuoti brazdant, dardėti:Saulei tekant jau gargė́jo keliu į turgų 5.gurguliuoti, garmėti:Vanduo skuba gargėdamas àpgarga, -ė́jo apsitraukti (purvu, ledais, sniegu ir pan.), apaugti, apskresti:Ledais apgargėję langų stiklai Eglės šakutė su apgargėjusia žvake Ausys šašais apgargė́jo Važiuojant apgargė́jo purvu ratai Apgargė́jęs kraujais visas, baisu ir pažiūrėti – į žmogų nepanašus Apgargė́ję šakos uogom Langai visai jau apgargė́ję, nuo žiemos nemazgoti Šiandie langai iš nakties apgargė́jo(gėlėmis apšalo) Apšalę tie langai, apgargė́ję Kubilas visas apgargė́jęs stovi patvory Ragana visa sudegdavus, bet jos širdis nesudegdavus, pasilikdavus visa ledu apšalus, apgargėjus àtgarga, -ė́jo ateiti gagenant, atgagenti Žąsys jau àtgarga ìšgarga, -ė́jo iškalbėti, pasakyti ką gargiančiu balsu:Tai išgargėjęs, jis tvojo plokščiomis šakėmis eržilui per pasturgalį nùgarga, -ė́jo 1.nuvažiuoti tarškant, nutarškėti, nudardėti:Pasikinkę kumelę, nugargė́jo namo 2.nuskęsti, nugarmėti:Lūžo ledas, ir nugargėjo žmogelis į dugną upės Radom tą vietą, kur jis nugargė́jo – burbuliukai tik kyla kyla ^ Girtuokli, kad tu nugargė́tumei! par̃garga, -ė́jo 1.pareiti gagenant:Žąsys par̃garga 2.parvažiuoti tarškant:Par̃garga, partrata iš turgaus vežimų eilės prìgarga, -ė́jo 1.prieiti gagenant:Pilnas kiemas žąsų prigargė́jo 2.prieiti, privažiuoti su triukšmu:Jau pilna gryčia prigargė́jo žmonių 3.priskresti (suodžių, nešvarumų ir pan.):Neišmazgojo vakar puodo, šiandie visas prigargė́jęs Suodys prigargė́jusios ant lubų, varpų stogo, priemenio, t. y. burbulais išsileidusios, apiblerbėjusios Kaminas pilnas suodžių prigargė́jęs Puodas prigargė́jęs, priskretęs – kaip jame virti bulbes! Uzbonas prigargė́jęs mielių ║priželti, priaugti:Patvoriai prigargė́ję slyvų sùgarga, -ė́jo 1.sueiti gagenant:Žąsys kieman sugargė́jo 2.sugirgždėti:Durys sužviegė, sugargėjo ir vėl atsidarė Sugargėjo inkaro grandinė 3.sušnekėti gargian- čiu balsu:Tuoj užkalbino tas, ir visi sugargėjo 4.suskresti, susitraukti:Kas sùgarga, tas vadinas gargažėm Gargėte sugargė́jusios suodys ant užlų, lubų, varpų stogo, pakraučių 5.sušalti:Sušalau, sugargė́jau kaip šuo, kol parvažiavau Kad darai, tai uždaryk duris, o nelaikyk ligi galių, aš jau visa baigiu sugargė́ti Panaktiniai sugargė́ję gūrinėjo pakiemiais Sušalo, sugargė́jo cielas rūsys bulbių Kopūstai [kubile] sušalę, vienan ledan sugargėję ^ Kad tu sugargė́tum! ùžgarga, -ė́jo apšalti:Tai užgargė́ję langai, nieko nesimato

Žodžio apgargėti sinonimai

Žodžio apgargėti sinonimai

Žodis apgargėti kitomis kalbomis

Rusiškai: капать
Angliškai: drip
Estiškai: goteo
Lenkiškai: kapać
Latviškai: pilēt
Lietuviškai: apgargėti
2013-04-05 06:13:05
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž