Apdengti žodžio reikšmė

Apdengti - deñgti,-ia (-a), -ė (-o) 1. dėti(ant ko), kloti (kuo) apsaugai:Deñgia pieną, kad neprikristų Aš savo rūtas žiemon spaliais dengiù Močia su drabužiais deñgia savo pliką kūdikį Vilius valgė didžiajame kambaryje prie baltai dengto stalo Lempą reikia popieriu deñgt, tada į akis neplieskia Deñk pečių su pegždengte (= pečdengte) Jau deñgia grabą, tuoj lydės numirėlį Viskas buvo deñgta(neatvira) Vežimas dengtas | Ulonų žirgeliai viens prieš kitą žvengia, o mano bernelį juodom žemėm dengia(laidoja) ║traukti, gobti (kuo):Juodi debesiai dengė dangų | Dangus deñgiasi debesim Tokiom miglom dengiasi akys(temsta akyse) ║slėpti:Vakaro sutemom dengiant, atjodavo sukilėliai | Dengdamiesi krūmais, prislinkom visiškai arti jų ║aptraukti (kokia medžiaga):Turi būti užklijuotas popierius arba kita dengianti viršelį medžiaga Maliava cininė vargiaus ne kad švininė dengia 2.ruošti, dėti stalą:Tokiam būriuo kad reik stalą deñgti Deñk stalą, valgysim | Kaip tu pasakysi „staleli, deñkis“, tai an jo bus visokių valgių 3. dėti (stogą), stiegti:Vyrai jau pabaigė deñgti kluoną Dengù stogą Stogas šiaudais dengtas ^ Jų triobos dangum deñgtos(be stogų) 4.aprūpinti drabužiais, vilkti, rengti:Kas dengs tą govėdą vaikų! Giminės jį deñgia ir valgydina Kad neausi, tai kuo gi visus metus šeimyną dengsì Rūpi ma[n] šeimynėlę dengti Geriau tave, vaikeli, deñgt, nei penėt Mus ... laikai, dengi, šelpi ^ Maža moterėlė visą svietą dengia | Kuo ji deñgiasi, kad nieko neaudžia? Ką valgysiu, ką gersiu, kuo dengsiuos? 5. ginti, užstoti:Jug ans visus vagis deñga Draugo vardas dengė begėdystę Kad Dievas lenktų ir dengtų nuo tokio gyvenimo Sakais negerąs, o gal save dengì? | Kas manė, kad toks senis moka save deñgtis Ji manimi dengiasi | Vyras visą gyvenimą pačios darbu deñgėsi(naudojosi) | Svetima mėsa aš tik dengiúosiu(maitinuosi) ^ Ponu nedeñkis, vandeniu neremkis ║neleisti iškilti į viešumą, slėpti:Tėvai savo vaikų šunystes visada deñgia Jei uždaboj[o], tuoj ir sako, – jau jis nedeñgs 6. neleisti laisvai operuoti priešininkų puolėjui:Puolė gerai, bet dengė prastai 7.atlyginti, mokėti:Turi šimtus dengti, jei nori pasigydyti Tą iškadą pusiau jie deñgia antdeñgti,-ia, añtdengė uždengti, apkloti:Antdeñk vaikuo patalukus, kad nesušaltų Buoželė abrinaitplėvė iš visur antdengta | Ant stalo antsideñgusi beturinti apdeñgti,-ia (àpdengia), àpdengė 1. uždėti ant ko, užkloti kuo apsaugai:Apdengiu, ažutiesiu, ažuvožiu Apdengiau arklius šiltai, nesušals Kai apìdengta [puodas], gal išvirs Viralas taukšo neapdengtas | Apsideñk maišus: gali lyti Nors galvą apsideñk eidama, kad plaukai neišsikedentų Man nebereikia didžių kraitelių, aš apsidengus juoda žemele Žemė apsìdengė snìegu ║aptraukti:Dar tai jam bekalbant, apdengė kalną šviesus debesis Ir išėjo varlės ir apidengė Egipto žemę | Vanduo vėl sugrįžo ir apdengė vežimus ir raitinykus | Baisi sarmata apdeñgs juos prieš visą giminę svieto Su malone apmidenk O akys tavo tamsybe dide bus apidengta | Kalnas apsideñgia žole Medžiai ... žiedais apkraujas ir lakštais apdengias 2.apkloti, aptiesti (stogą):Ar pakaks tiek kūlių daržinei apdeñgt? Stogas apidengtas šiaudais | Jau jis visą kluoną apsìdengė 3. aprūpinti drabužiais, aprengti:Tokìa šeimyna reikia apdeñgt, o viena moteriškė Ir pavalgydena, ir apidengia Nuogas buvau, o apdengėt mane | Jei reikia pavalgyti ir apsidengti, tai reikia ir dirbti Publika čia buvo madiškai apsidengusi Mes pačios penėsimos ir apsidengsimos ^ Pačios grožybe neapsidengsi 4. apginti, užstoti:Kad ji vis àpdengia savo katę(neduoda mušti) ║paslėpti:Pašlovinti tie yra, kuriems atleistos yra peiktenybės ir kurių apdengti yra griekai Nekaltybei brolio padėk beigi gėdą jo apdenk atideñgti,-ia (atìdengia ), atìdengė 1. nuimti uždangalą, padaryti nebeuždengtą:Atadengiu Atdengiu Atideñk puodą – išbėgs [viralas] Reikia atdeñgti jurginiai – jau saulutė pasirodė Senovės iranietės vaikščiojo atidengtais veidais Niekaip kitaip negal jų išnaikinti, kaip tiktai, atdengus(atkasus)šaknis, jas nulasyti | Vieta buvo visai atidengta(atvira)ir nė kiek neapginta nuo vėjo | Atsideñk pienpuodį ir pasikabink taukų | Atsideñk(atsiklok),jei per šilta | Šiuosmet mumiem atsidengė bėdos Kai karas atsìdengė(prasidėjo),teko Vokietijoj tris metus gyvent ║atidaryti, įsteigti:Rudenį atideñgs mokyklą | Kad atsideñgt lietuviška mokykla 2.uždėti, užkloti (stogą) ligi kurios vietos:Da nebaigiau stogo dengt, lig pusės atìdengiau 3. daug, ligi nenorint prisidengti (stogų):Dengėjas tai stogų atsideñgia 4.iškelti į viešumą, atskleisti:Vienas paprastas atsitikimas atidengė šiurpią tiesą Jeib tavo gėda nebūtų atdengta po mano akim Dievas ... dūmas jų tur atdengti | Vienam grožė atsidengia, kitam lieka pasislėpusi Juo arčiaus pradėjo jie įsižiūrėti į gyvenimą ..., juo daugiaus stebėtino atsidengė jų akims Atadengės tūlų širdų dūmos ir norai pradėjo pastebėti, suprasti:Atsìdengė jam ãkys ùgnį atideñgtipradėti šaudyti:Žvalgai nesutriko, skubiai apsikasė ir atidengė ugnį Jis užėmė patogią poziciją ir atidengė taiklią ugnį išdeñgti,-ia (ìšdengia ìšdengė 1.sunaudoti dengiant:Ìšdengiau visus kūlius, nebeturiu nė šiaudų 2. patirti, susekti:Kęstutis, išdengęs jo susirišimą su priešais tėvynės, net galvą pakratė nudeñgti,-ia (nùdengia ), nùdengė 1. nuimti uždangalą, padaryti nebeuždengtą:Puodą nudeñgti Nudeñk gubas – geriau apsausės Reik apynių kerus arba šaknis nudengti | Nakties nuodengi tamsybę | Nusìdengė nuo akių tą musliną 2.nuimti valgius (nuo stalo):Karalienė atsistoja nudengti stalo 3.nukloti, apkloti (visa):Visą dvarą nudeñgčiau audeklais Sniegelis nùdengė visus laukus ir pievas 4.nutiesti (stogą), apdengti:Vieną pusę stogo jau nùdengė padeñgti,-ia (pàdengia), pàdengė 1.pakloti, apkloti (kuo):Bėrasis žirgelis žėlaunai padengtas, o mano bernelis kraujuose guldytas Jis žiūrėjo į siaurą, beveik perpus plaukais padengtą Elzbietos kaktą Tylinčią pakalnę padengė šešėlis, – melsvu kalno slėniu plaukia debesėlis | Padeñk(pavožk)vištą po rėčiu | Pasidenk ką ant suolalio, o nusitepsi Žemė pasidengė sniegu | Rodos, ir jos giminių yra gyvųjų tarpe, o takas į kapą užžėlė visiškai, pasidengė užmarštim ║apmušti, apkalti (kuo):Padengiu sienas lentelėmis ║aptraukti (kuo):Padengdamas medžiagą, vanduo atskiria ją nuo oro Leido jam retkarčiais nurodytą vietą padengti viena ar kita spalva Kameros sienas reikia padengti poliruotu aliuminiu Padengiu(tinkuoju) | Veliant gelumbę, audinys pasidengia tankiu pūku 2.padėti valgius (ant stalo):Paskuo žyniai padengė stalus 3.uždengti (stogą):Kai kultuvais kūlė, tai buvo padengta ir tvartas, ir klaimas Padengiu šiaudais 4. išlyginti:Jei paklausa ir pasiūla padengia viena kitą, tai, kitoms sąlygoms esant lygioms, kainos nustoja svyravusios Vienas po kito bėgantieji atvaizdai žymia dalimi padengia viens kito trūkumus O ko trūko, tai padengė sveiki, jaunyste žydintys veidai 4. apginti, apsaugoti:Tu man sarmatą pàdengei 5. apsimesti:Par vasarą ligoms pasideñgęs nė kokio darbelio į rankas neėmė Visi taip galėtų pasideñgti nesveikatums, kaip ir ana 6. nuslėpti:Anus liepė tikrinti, anie viską pàdengė pérdengti 1.iš naujo apkloti:Lovos kas savaitė išplautais baltiniais perdengiamos 2.iš naujo uždengti (stogą):Reikės šįmet jau stogą pérdengt pradeñgti,-ia (pràdengia), pràdengė truputį atidaryti, atkloti:Buvau pradeñgęs avilį ir pažiūrėjau, ar yra medaus Pradeñk pečių, apdegs pyragai Šuo, kaurą pradengęs, guli | Žmogus mato, kad senelis prasidengia staltiesę, pasižiūri ir vėl uždengia Prasideñgęs puodą pažiūrėk, a verda Eina prasideñgęs(atsilapojęs)krūtinę Prasideñgom langą – visas kiemas šviesus prideñgti,-ia (prìdengia), prìdengė 1.nedaug, šiek tiek uždengti:Prideñk varinį, kad putra neatvėstų Nepridengta galva saulėj nevaikščiok Eldija pridengta | Tavo sūnų žemėmis pridengs(palaidos)jau šiandien | Ji prisidengė veidą rankomis Prisideñk galvą, kad neprikristų ║truputį aptraukti:Debesėlis pridengė saulę | Lapai pridengti(apaugę)ilgais švelniais plaukeliais 2. užsitiesti, užsikloti (stogą):Butukus prisideñgę tokiom lendrėm 3. aprūpinti drabužiais, aprengti:Ką tu kitą pridengsi, pats būdamas nuogas Nenorėjote man duot nei valgyt, nei gert ir nepridengėte manęs | Išsiausiu iš jų marškinėlius, pliką kūną prisidengsiu 4.apsaugoti, užstoti:Pušys pridengė jį nuo besivejančių kulkų ║ paslėpti, užmaskuoti:Taikėsi pridengti savo siekimus melagystėmis spaudoje Bet artimojo mūsų nusidėjimą pridenkime, slėpkim kuo primanydami | Prisideñgti kito vardu Atsirado rašytojas, kuris, prisidengęs redakcijos parašu, ilgina svetimus straipsnius sudeñgti,-ia (sùdengia), sùdengė sunaudoti dengiant (stogą):Sùdengiau stogan visus kūlius, ir da nepakako uždeñgti,-ia (ùždengia), ùždengė 1. uždėti ant viršaus, apkloti (kuo):Uždeñk puodą, tegu verda Pabenk ir uždeñk – nebgersma Aš ùždengiu visus žolynus žiemon Striukas tavo sijonas, nė blauzdų neuždeñgia Plėnė, žarnas ažudengianti | Bitės koriuose medų uždengia(užakuoja)vaškiniu dangteliu | Motule mano, širdele mano, oi kam uždengei(užmerkei)šviesias akeles | Šie tuojau klakšt klakšt uždengė(užvertė)savo knygeles ir padėjo discipulkas | Per šalčius važiuojant reikia kuo kojas užsideñgt Užsidenk marškinius Gaspadorius iš baimės akis ažsidengė Neužsìdengia langų | Eldija vilniomis uždengės, o anas miegojo ║aptraukti, užkloti:Uždengdami dirvą žiemkenčiai slopina piktžolių augimą Grūdas ..., įmestas žemėn ..., iždygsta ... ir lauką plačiai uždengia | Žemė ažsidengė šerkšnu Pavasarį iž naujo uždengias ir naujos žolės rodžias 2.uždėti valgius (ant stalo):Uždeñk stalą, tuoj valgysme Jau uždengti balti staleliai, jau suvadinti visi susiedėliai 3. užkloti, uždėti (stogą):Pastatė tvartus ir bemat ùždengė | Užsìdengiau stogą, daugiau neįlis Namelį(tvartą)pasistatė ir užsideñgo 4. užsidirbti dengiant stogus:Užsìdengiau šįmet daugiau nei šimtą litų 5. apsirengti:Ak jūs vargdienėliai, jūs rūbais vis vienais ir tais pačiais užsideñgiat 6. apginti,apsaugoti, užstoti:Matydamas vyskupas, jog ir piningai negal uždengti jo nuo pavojaus, išvažiavo į Prūsų žemę | Nei namuose, nei miškuose nėr kur užsidengti ║paslėpti,užmaskuoti:Gražiais žodžiais tokios padėties neuždengsi Nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta Kuris uždengia nuodėmes savas, tasai nebus nuteisintas | Gana jums dabarties, o ateitis tegul jau užsidengs 7. užsibaigti, pranykti:Po tai vainai užsìdengė dainos Kap numirė bernėkas, kap vargai, tai ma[n] giesmės visos žùsdengė

Žodžio apdengti sinonimai

Žodžio apdengti sinonimai

Žodis apdengti kitomis kalbomis

Rusiškai: охватывать
Angliškai: cover
Estiškai: cubrir
Lenkiškai: okładka
Latviškai: segt
Lietuviškai: apdengti
2013-03-31 21:41:24
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž