Apdalyti žodžio reikšmė

Apdalyti - dalýti,-ìja (-ỹja dãlo), -ìjo (dãlė) 1.skirstyti į dalis:Dalýk tai į tris dalis Jie dalìja tarp savę pasipylę krūvą pinigų Gaudes(priebalsius)dalija į lūpines, gerklines ir dantines Mūsų trijų vienas žirgas, kaip dalysma tą žirgelį Per burteles ką daliju | Dalìjas tik dalìjas mėsa nuo kaulų Mes šitus obuolius dalýsimės Upė dalyjasi į dvi šaki Ta malda Dievo ant daugio dalių dalijasi? | Debesys dalyjas, sklaidos ^ Dalykimės kad ir musę, bet per pusę Ginčijasi kaip broliai, tėvo turtus besidalydami 2.davinėti po dalį:Aš dalau sūrį, tu dalýk riešutus Ubagam dalìja duoną Kad protą dalijo, kame tu buvai? Ėmė duoną ... ir dalijo jiemus Vierniems geradėjystes dalija | Mano dviratis nedalìjamas(neskolinamas) ^ Su Dievu ger[a] dalyt ║ perteikti vienas kitam:Dalytas džiaugsmas yra dvilinkas džiaugsmas | Susirinkusieji pradėjo dalytis mintimis 3. skirtis:Kuriuo tikėjimu katolicku dalijamės nuog žydų, turkų ir naujakrikščių 4. daryti dalybos veiksmą:Dalyti šeši iš trijų merdėti:Daktarą tankiai išveža, gali namie nerasti, o čia žmona ir vaikas su mirtimi dalijasi Nebėr jau, mirtim dalìjas, ė vis da visa maža 1. skirstant išdalyti:Jau gerai apdalìjo dvarus 2. dalijant duoti, apdovanoti:Svočia visus pusbernius pyragu apdalìjo Vaikus obuolais apdalýti ^ Duodamas visą turtą išdalysi, o visų vis tiek neapdalysi 3. sukirsti (iš eilės):Rytą ponas po nagaikai apdalijo visiem 1.atskirti:Abu ženklu ... atdalija juos nuog tautų neištikimųjų | Atsidalìjo nuo brolių i gyveno vienas sau Atsidalyk, dukrele, atsidalyk, viešnele, atimk palšus jautelius Atsidalijo nuog tos šventos giminės | Pagrius pirkelyna, jau sienos atsidalìję 2.atiduoti dalį, skolą:Sviestais, šiuo tuo beatidalijo Anas atdalìjo visas dalis, t. y. ką žadėjo, vis atdalijo Visus brolius atadalìjo, liko vienas ant valako 1. įduoti,įdavinėti:Įdalys kitiems, įskolins, paskui nė pats nebežino, kad įdavęs Aš įdalijaũ dalis žėdnam padaliui 2. padalyti:Kiemą į keturias dalis įdalýti 3. skųsti:Ans žmones vokyčiams par karą įdalìjo 4. įkirsti, suduoti:Anas man gerai botagu andalijo 1.išskirstyti:Išdalyk aną tarp mūsų be krividos Mano rūbus anys tarp savęs išdalijo | Mes išsidalýsim visi trys jo pinigus Išsidalijo, išsiskirstė sodžiai Išsidãlė, išsklido po visas kerčias Ing dalis iždalytis negali Strovė ... išsidalydavo tenai ing keturias vyriausias upes (stroves) | Visa tauta buvo išsidalijusi ypatingais darbais 2. išdavinėti dalijant:Išdalijaũ avilius Ji išdãlė tas dovanas Jis išdalijo žmones ing miestus Eik, ižparduoki visa, ką turi, ir iždalyk elgetomus | Buvau išsidalijęs(išskolinęs)pinigus, ir visi prapuolė par vainą 1. duoti dalijant:Atvažiavęs tujau to pyrago visiems nudalìjo pakarčiui – nu didžiojo lig mažojo Galgi mum nudalytai nor kąsnelį Ubagėlis, juos sutikęs, dėl Dievo meldė jam dalelę nudalyti Ir nudalijo jam jo dalį Kas turi dvi jupi, tenudalija tam, kursai neturi O lobį ir turtą pardavė ir nudalijo tai visiemus Nudalìjo ana barščius nuo daržo | Ta gražybė jo yra paveikslu ... visų gražybių, kurios ... žadina, adant iž savo gražybės jomus galėtų nudalytis 2.suteikti:Tave atvadinau, kad ir tu man pilną atleidimą nudalytumbei Druska vandeniui savo sūrumą nudalỹja, duoda 3.paskirstyti:Kamarnykas žemę dalijo dalijo i vienan galan(prastai)nudalijo 4. dalijantis nusigyventi:Mūsų susiedai vienan galan nusdalìjo 1. paskirstyti dalijant:Namas buvo padalytas į mažus butus | Jie abu pasidalìjo tą pusę karalystės vėl parpus Jie vis ta žeme negal pasidalyti Pasidalijo rūbais mano | Pasidalìję gyvena ^ Ir pasidalijo kaip Dargio vaikai kumelės plaučius Ką tinginys padirbs – su velniu per pusę pasidalys Su šiuo nė radęs nepasidalysi 2. padavinėti po dalį:Šeimininkas padalijo vaikams po gabalėlį silkės Padaliu padalìja obalius ║ perteikti:Jis parsiveža namo noro pasidalyti su savo tautiečiais visu tuo, ką pats buvo patyręs 3. padavinėti iš eilės, dalimis:Padalýk man medžius, aš riesiu į riekles 4. atlikti dalybos veiksmą. 1. perskirti dalijant:Pérdalyk miežius par du maišelius, nenešk viso [Žmona] prikalbėjo, kad perdalytų siena didįjį kambarį pusiau Perkūns, didei supykęs, jį kardu perdalijo Turi tatai stukuosna perdalyti Ir perdalijo anas žmones ... ing du pulku | Du broliai savo turtą pérsidalijo perpus Jautį teparduod ir pinigus tepersidalij | Debesys pérsidalijusios, persisklaidžiusios 2.iš naujo, pakartotinai padalyti:Pasaulinis imperialistinis karas buvo pirmas mėginimas perdalyti jau pasidalytąjį pasaulį 1.priskirti dalijant:In Apsą pridalìjo Valstiečio šeima, dirbanti pridalýtą jai žemės sklypą 2.priduoti iki valiai:Jau pridalìjot man [saldainių] Kur tu čia visiem pridalysi, kad tik pats turėtum! Išlindau aš dangun, dáu(davė)man tę telaičių, pridalìjo man tę karvių 3.padavinėti dalimis:Tu pridalysi, stogą stiegiant (klojant), t. y. priduosi šiaudus, kūlaičius razsidalýti pasidalyti, išsidalyti:Per pusę razsidalìjo suskirstyti, išdalyti:Pagaliau paršas sudalytas į dalis, aplinkui stalai ir suolai mėsa apkrauti | Vaikas knygą jau sudalìjo(suplėšė)! | Jie dabar susidalijo, po sau dirba žemę Tie patys Mieškai kaip susidalijo, tai ir atsirado didelis sodžius Žmogus ... susidalijo sau laiką

Žodis apdalyti kitomis kalbomis

Rusiškai: раздавать
Angliškai: give out
Estiškai: repartir
Lenkiškai: rozdać
Latviškai: dodam no
Lietuviškai: apdalyti
2013-03-20 16:31:09
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž