Apdainuoti žodžio reikšmė

Apdainuoti - dainúoti,-úoja, -ãvo1. atlikti vokalinį kūrinį, dainą traukti:Susėdę už stalo pradėkim dainúoti Dainúok, sesytė, ko nedainúoji? Dainą dainúoti Kiauliškas dainas dainúot ir žviegt užsimanė Eglė jiems dainuoja daug skambių dainų, kaip močia senoji siuntė raut linų Dainúoti operoje Dainúoti tenoru Dainū(dainuoju)dainelę Dainù dainù(dainuoju)dainuškėlę Sveikas turbūt iš dainúojamo krašto esi, kad tiek daug moki dainų Rytoj bus čia dainúojamas vakarėlis Parein seselės dainuodamos Sėdau į stakleles dainuodama Dainúodama susimakalavau, t. y. apsirikau ^ Įklimpo vežimas, ir dainuok, kad nori Ką senas padarys dejuodamas, to jaunas ir dainúodamas nepadarys Su verkiančiu verk, su dainúojančiu dainúok, tai visur tiksi Žmona šoka, kaip vyras dainuoja Valgydamas dainúosi – durną pačią gausi | Daina pati dainuojasi | Ma[n] šiandien visai nesidainúoja(nesiseka dainuoti) 2. giedoti:Itokia žmona, ė tep gražiai dainavo pakravuos – i jau nėr 3. liežuviu treliuoti, niūniuoti nerimtas daineles:Bernai polkas dainúoja, o nė karto nepagiedoj[o] 4. verkti:Jau vaikas lopšy dainúoja Dainúoja [anūkė] gryčio[je], kam baba pametė vieną 5. čiulbėti, giedoti:Gegutėle pilkoji, ko taip smūtnai dainuoji? Viens storai, o kits laibai dainúoti mokėdams ir linksmai lakstydams, ik debesų kopinėjo Dainuoja kaip varna eglės viršūnėje ║pypčioti:[Bičių] motina dainúoja, bitės leis spiečių 6. poetiškai vaizduoti:Taip giedra ir linksma! Tiek šviečia vilties! Vien meilę norėtum dainuoti Dainuok, širdie, gyvenimą: padangę saulėtą ir gryną, ir debesėlį vėjo genamą, ir smėlio taką per pušyną | Širdis dainavo, juokėsi, veržėsi prie žmonių, norėdama visiems išlieti savo džiaugsmą Kiekviena eilutė dainuoja mūsų tarybinių tautų draugystę 7. šlamėti, gausti, ūžti, kaukti:Vėtros ėmė jam dainas dainuoti Dainavo tarpekliuose miškas Labai toli dainavo sirenos Fabrikai apie laimę dainuos ║ girgždėti, cypti:^ Kas eina, tam dainuoja 8. kalbėti, teigti:^ Aš tavęs klausiu apie miltus, o tu man dainuoji apie tiltus 1.dainomis pavaizduoti:Bernai iš eilės visus apdainãvo: ir šleivus, ir kreivus Ir liko šitie kalnai pliki ir kelmuoti, aplaistyti ašarom, giesme apdainúoti | Aniedvi apsidainavo kits kitą gerdamos 2. poetiškai pavaizduoti:Šis kraštas mūsų dainių apdainúotas Su milžinišku pakilimu apdainuoja poetas Spalio socialistinės revoliucijos pergalę 1. dainuoti iki valiai:Ji viena už visus atidainãvo | Per brolio veseliją atsidainãvom, kiek tik norėjom 2. ateiti dainuojant:Eina berneliai, atadainúoja, šviesios dalgelės atablizguoja 3. atsakyti dainavimu:Jaunoji svečius atgėrė ir laibu balsu atdainavo 1. gerai įstengti (pa)dainuoti:Saliečių mergos nemoka dainúoti, kupiškėnų tai įdainúoja 2. įrašyti dainą plokštelėje ar magnetofono juostoje.3. įsismaginti dainuoti:Kai įsidainãvo, tai visokias dainas išrėžė Kai įsidainúosim, tai susidainúosim O tas ponas taip įsidainavo, kad net miškas skambėjo 1. (pa)dainuoti iki galo:Dainą išdainúoti Jau visas [dainas] išdainavaũ, daugiau nebemoku Ar tu ją gali išdainúoti? | Tegul sau išsidainúoja [pjovėjai], tai geriau pjaus 2. dainuoti kurį laiką:Visą naktį išdainuočia, kad gerklė neįsoptų 3. mokėti, galėti (pa)dainuoti:Jin labai gražiai išdainúoja 4. dainavimu išprašyti, gauti:Dainuok nedainuok, vis tiek nieko neišdainúosi | Merginos, asloje sustojusios, turi išsidainuoti lauktuves iš svočios, jaunikio, piršlio ir brolių 5. dainuojant išeiti:Po pietų ir išdainuojam an dvaro 6. dainuojant išmindžioti:Oi tu Jackau, sūnau mano, išdainavai rugius mano ║dainuojant išganyti:Jaučioganės išdainavo rugius 1. padainuoti:Ale kad jis nudainúoja – ai tai gražiai! 2. mokėti (pa)dainuoti:Kad kas ažvest, tai aš aną nudainúočia 3. neteisingai imti dainuoti, nuklysti nuo gaidos:Na, jau visai nudainavaĩ | Dainavo dainavo ir visai nuo koto nusidainãvo 4. dainuojant nueiti:Tu sau linksmas nudainuoji pro žalias kasas beržų Nuo Tilžės miesto ik Karaliaučiaus dainužėms nudainuočiau | Jūs gyvi nusišoksite, į pragarą nusidainuosite atlikti vokalinį kūrinį:Kolei jauni nepačiuoti, galim drąsiai padainuoti Kad mes norim vakaruoti, galim vienos padainúoti Kėliaus rytelio padainúodama, dirbau darbelį pagiedodama ║ daug dainuoti:Pasidainãvę namo pareina Pasidainúokiv mudvi, sesele, kol jauni, kol žali, kol vainikuoti Už gero vyro pasidainúosiu ║ daina išreikšti:Kap tę pasidainúoja, tai tikra teisybė 1. pabaigti dainuojant:Vainikas dainuote pardainuotas, nuometas dūsaute pardūsautas | Nustotum ar jau ką – visą vakarą parsidainãvus(be pertraukos dainavus)! 2. pareiti dainuojant:Jau talka iš lauko pardainúoja Piršliai vakare pardainãvo Ar mane girdėsi, kad aš pardainuosiu? 1. ištisai padainuoti:Da pérdainuok visą [dainą], ir išmoksiu 2. per daug ar per garsiai dainuojant užkimti:Da pérsidainuosi tep rėkdama 1. pradėti dainuoti:Mum nebuvo valia nė pradainúot, nė prasijuokt 2. (pa)baigti dainuoti:Pradainãvus vieną dainą, neparstojant dainuoja vieną ir kitą posmą iš kitos dainos 3. pralenkti dainuojant:Nieks manę nepradainúodavo, taip aš dainavau daug dainų 4. praleisti dainuojant:Jis savo gyvenimą prašoko, pradainavo 5. praeiti dainuojant:Vyrų būrys pradainãvo pro šalį 1.daug dainuoti:Aš galiu tau pridainúoti gyvą balą Daug dainų pridainuota apie Vilnių | Gana vakaruot: prisidainãvom, prisišokom – einam namo 2.daug dainų įrašyti plokštelėje ar juostoje:Šiam chorui teko garbė pirmajam pridainuoti į gramofoną lietuviškų liaudies dainelių 1. padainuoti:Mūsų jaunimas vakarais gražiai sudainúoja Vieną ir senovišką dainelę sudainavo | Susidainúokim mes trys seselės, kol jaunos, kol gražios, kol pas motutę 2. imti dainuoti:Toli kažkur laukuose sudainavo pjovėja 3. susiderinti dainuojant:Kai su kuo susidainúoji, tai daug geriau išeina Choras gražiai susidainavęs baigta, pralaimėta:Menševikai, bundininkai ir dešinieji eserai, matydami, kad jų dainelė sudainuota, išėjo iš suvažiavimo 1. imti dainuoti:Kad mes sėdom ant bėrų žirgelių, uždainavom tėveliui, močiutei Kai sunku širdelei, uždainuok dainelę – palengvės Uždainavo silkės balsu 2. pasakyti keistai:Na ir uždainavaĩ! | Šiandien už arklį visai ką kita uždainãvo(užprašė) 3. užsibūti dainuojant:Mergaitės užsidainãvo, tegu da pasėdi 4. imti ūžti:Verptuvėlis uždainuos, tu saldžiai užmigsi

Žodžio apdainuoti sinonimai

Žodžio apdainuoti sinonimai

Žodis apdainuoti kitomis kalbomis

Rusiškai: Кэрол
Angliškai: carol
Estiškai: villancico
Lenkiškai: kolęda
Latviškai: slavināt
Lietuviškai: apdainuoti
2013-03-20 05:02:03
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž