Apdėlioti žodžio reikšmė

Apdėlioti - dėlióti,-iója, -iójo, dė́lioti, -ioja, -iojo1.dėstinėti (į krūvą), kraustyti:Žirnius dė́liok į krūvą ant dirvos Dė́liok, kol sudė́liosi kraitį | Daug maloniau ir sveikiau uogeles pačiam skabytis ir po vieną sau į burną dėliotis Dėliojuos savo daiktelius, manau – išvažiuoti ║dėstinėti iš vienos vietos į kitą:Moteriškė silkes dė́lio[ja] iš vienos vietos į kitą Nedė́liok tos kepurės kur nereik ║davinėti:Neužteksi mėsos dė́lioti šeimynai lig privalgant 2. nustatinėti, paskirti (vardą):Po mano darželį aniolas vaikščiojo ir visiem kvietkeliam vardelius dėliojo 3. nuolatos dėti (kiaušinius):Vasarą da dėliója vištos Rudenį, kai buvau pradėjus geriau lesint, tai ir jauniklės viščiotės buvo pradėję dėliót, o dabar ir vėl pametė 4.eiti, žingsniuoti:Nedėliók taip smarkiai – nespėju iš paskos sekti! Sakyk, kur taip dė́lioji? 5.pasakoti:Kad dė́lio[ja], kaip nu lentynos | Nė kokių kaltybių ant manęs nedėliokiat(nepramanykite) –aš nekalta 6.rašinėti (į spaudą):Ans į laikraščius dė́lioja nuolatos supančioti:Liuobam arklius dėliósma į gelžiniùs, kad nepavogtum kójas (kóją už kójos) dėliótieiti, žingsniuoti:Kaulėtas arklys sunkiai dėliojo kojas Kóją už kójos vargiai dėliója kaĩp dėlióte dėliótimitriai ką dirbti:Dirba kap dė́liote dė́lio[ja] apdėti 1: Apdėliokit duobę lentgaliais, kad žemių nepribyrėtų Po liepynėliu pakavojo, liepos šakeles apdėliojo Išvirtą žuvį apdėlioti kokiomis daržovėmis | Apsidėlióję stalą valgymais atidėti:1.Renka iš krūvos obuolius: kur sveikesni, atidėliója pardožei | Mes galime atidėlioti kiek norėdami mažas atkarpas 2. Neatidėliók darbo kitai dienai Jis tat atidėliója diena po dienos Neatidėliotini reikalai 1. įdėti 1: Paršams įdėliójau po žiupsnį šiaudų, kad nebemirktų srutose Moliu moliavočiau, katino akeles įdėliočiau 2. suteikti, duoti:Neįdėliokit vardelį, dar aš ne jūsų martelė 1. išdėti 1: Išdė́liojo po vieną akmenį take per pelkę Po šaukštą išdėliójo palivoną [sviesto] Numirėlio pelną, kas buvo dar likęs, išdėliojo ing kelias vietas | Audeklų skiautės išsidėliojo į pamušus Išsidėliójęs tuos savo daikčiukus ir laiko 2. apkalbinėti, niekinti:Jie nesigėdi užgaulioti, apmeluoti ir išdėlioti visaip kaip lietuvius Lai neišdėlioja manęs ir nepeikia dievų mūsų nušnekėti, pašnekėti:Visaip žmonės abejoja, visaip kalbàs išdėliója 1.ištisai pridėti:Visas miškas vilkų pėdais nudėliótas | Nusidėliojo langus mirtomis 2.nuolatos kur nukišti:Kur tu vis mano peiliuką nudėlióji? 3.nueiti, nužingsniuoti:Nors sveikata nebekokia, ale vis nudėliósiu lig Subačiaus Paki iki Verpenos nudė́liosu, ateis i vakaras 1. padėti 1: Padė́liok stotkus po beržais, telaša, teteka sula Padė́liojo kukulių visims 2. padėti 4: Skubotai rašydamas ir nepasimačiau, kaip taškelius padėliojau pareiti, paržingsniuoti:Jis jau pardėliojo namo Pėsčias pardė́liojau iš Raudėnų Kai vakaruoti nustojo, namo linksmi pardėliojo perdėti 1: Párdėliojau visus daiktus ieškodama skrynio[je] Ant lazdų perdėliok skalas pridėti 2: Padeda čia, padeda kitur – visur pridė́lioja Ana dė́liojo, kol pridė́liojo puodynę sviesto 1.sukrovinėti:Viskas sudėliota į dėžes, dėžutes, į pakus ir maišelius Šlapiuosius kviečių pėdus sudėliójom paklaimėn, kad pradžiūtų | Sudėliódams po žodelį, biteles minėjau | Ka nelis, iki vakaro susidėliósu į kupečiukes šieną 2.suklostyti:Negerai sudėliojai skarelę Reikia rūpestingai iššveisti [žiponą], klotines prie kita kitos sudėlioti, kad nesusigulėtų, nesusiraukšlėtų 3.sudaryti iš dalių,sukurti:Pritašė daug daug skiedų ir ėmė jas dėliot dėliot ir sudėliojo tokią paukštę, kad skrenda kaip gyva 4.po truputį prigaminti (sūrių):Ana sudėlioja biskį sūrių 5. imti svetimauti, be santuokos gyventi:Iš pat pradžios ims jau susidėlioti su svetimaisiais, kas bus toliau 6. paskirti, duoti (vardą):Jis turėjo madą sudėlióti žmonėm vardus(pravardes) 1.paskyrinėti, priimdinėti į tarnybą:Vyresnis uždė́lioja sargus 2. pasiskyrinėti:Turi pats sau užsidėlioti įvairias pakūtas 3. paskirti, pateikti (vardą):Neuždėlioki vardelio, nebūsu tamstos martelė

Žodis apdėlioti kitomis kalbomis

Rusiškai: край
Angliškai: edge
Estiškai: borde
Lenkiškai: krawędź
Latviškai: mala
Lietuviškai: apdėlioti
2013-03-24 17:57:16
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž