Apakinti žodžio reikšmė

Apakinti - ãkinti,-ina, -ino 1.daryti aklą:Negeros liekarstos, dedamos prie akių, tuo tik ãkina, t. y. aklą daro 2.daryti laikinai aklą, nematantį ar sunkiai matantį:Ir kam tiek šviesos, net ãkina? Žaibai su piktais perkūnais akinte akino; sunku buvo žiūrėti Iš tolo audimų raštas ir spalvos žvilgsnį akina ãkinamai Žema saulė akinamai mušė į akis 3.daryti akis, skylutes:Mergelė ãkina, išakina raištį | Aguonos jau ãkinasi(anka),reikia imt, kad vėjas neišbarstytų Ledas jau ãkinas(akija),bus pavasaris Jo drabužiai jau ãkinas(kiūra),reikės naujus siūt 4.dengti, lipdyti korių akis:Bitės pradėjo jau korius ãkint 5.mokyti, šviesti:Ãkina tėvas vaiką, kad nesiduotų apgaunamas Dukteris reikia lygiai kaip ir sūnus akinti 6.raginti, skatinti:Jį reikia nuolat ãkinti, tai dar šį tą padaro 7. , prikaišioti, barti, akis badyti:Tu neãkink jo taip bent prie žmonių 1. padaryti aklą, nematantį:Gydė gydė mergaitę ir visai apãkino Senatva apãkina senį | Vieni susižeidžia pirštus, kiti apsiakina 2.laikinai padaryti aklą, nematantį:Švystelėjo į akis, apãkino visus ir pabėgo Stipri šviesa apãkina žmogų 3. atimti blaivią galvoseną. 1.grąžinti regėjimą:Aklą atakino 2.iš naujo atverti, prakiurdinti:Jai atãkina skyles plaučiuose išbarti, išūdyti:Už šią neteisybę kaip šunį išãkinau 1.paraginti, paskatinti:Paãkina į darbą 2.pamokyti:Jeigu tik jį paãkini, tai jis tada žino ką daryti 1.prakrapštyti:Buvo užakusi tepalo skylutė, dabar šiek tiek praãkinau 2.pramokyti:Praakintoji Lietuvos jaunuomenė | Daugumas ... praturęs ir prasiakinęs gali ir tėvynei daug gero atnešti 1.užlyginti, užglaistyti, užtaisyti (skylę):Krapštei krapštei ir visai užãkinai skylę 2.korių akis uždengti, užakuoti:Bitės korius jau užãkino 3. paakinti, pamokyti.

Žodžio apakinti sinonimai

Apžabalinti, Apžabaldyti, Apspanginti, Apžlibinti, Apspitrinti, Apštankinti
Žodžio apakinti sinonimai

Žodis apakinti kitomis kalbomis

Rusiškai: слепой
Angliškai: blind
Estiškai: ciego
Lenkiškai: ślepy
Latviškai: akls
Lietuviškai: apakinti
2013-05-16 19:04:54
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž