Apšvirkšti žodžio reikšmė

Apšvirkšti - švir̃kšti,-čia, -tė (švir̃škė ) 1. smarkiai veržtis Alus iš bačkos švir̃kščia par šulus Vanduo švirkštė iš žemės aukštyn Vanduo švirkščia po ratu, šniokščia, putojas Kraujas iš jos švirkšte švirkščia Sako, da vaikas rankas biškį krutina, kraujas švir̃kščia Man patinka lašinėti virtieniai: parkandi, taukai švir̃kščia | Buteliai tik švir̃kščia(daug geriama) 2. purkšti, leisti, skleisti (skystį):Švirkščiamàsis įrankis Kaip kirto [gyvatė], rupūžė švir̃kštė savo nuodais an gyvatės Kai mudu nusikraustėva nuo dramblio nugaros, jis kiek pakilo iš vandens, ėmė traukt galybę vandens į straublį ir švirkšt į beždžionę Gaisrinykų mašina švir̃kščia vandenį Kajetonas rūkė, kaip pro dantis švirkštė seiles | ║leisti švirkštu (vaistus):Sterilūs aliejiniai [kamparo] tirpalai švirkščiami po oda širdies darbui sustiprinti, kraujospūdžiui pakelti ir kraujotakai pagerinti 3. švilpti, švilpauti:Ko tę anas švir̃kščia? Pats išeina medžian ir švir̃kščia Anas kap pareina, tai švir̃kščia ir švir̃kščia Jų berniokas tep gražiai švir̃kščia – kap paukštė Per vartelius eidamas švir̃kštė, juokės – apgavo mus senus Nešvir̃kšk, tau čia ne miškas! Prisigeria, paskui švir̃kščia per dantis Seklyčioj nešvir̃kšk, bo velnias ateis Reikia švir̃kšt – rasis vėjas Kas tau sakė? – O Magdė švir̃kštė ^ Du bėga, du veja, keturi trepsia, o daugiau šimto švir̃kščia 4. čiulbėti:Iš ryto ankstickai paukštės švir̃kščia O tankiame švendryne iki įkyrumo švirkštė švendrinė lakštingala Ties galva vyturėliai sidabrinėmis srovėmis švirkščia Kokis jisai nedėkingas! – kalbėjo strazdas. – Kad manim žmonės tiek rūpintųsi, dieną ir naktį jiems švirkštau ║čirkšti, griežti:Šokuoliai po rugieną šokinėja ir švir̃kščia 5. ūžti, švilpti, ošti, šniokšti:Man vėjas apie ausis švir̃kščia Net švir̃kščia, kaip teka Birbytas Vėjuo papūtus, lendrės švir̃kšta Kad lekia, net ausysa švirkščia 6. šnypšti, prunkšti, šnopuoti:Nemūčyk kiškelio – net švir̃kščia žvėrelis iš baimės! Čertas žiemą tik švir̃kščia pie langus, pie kampus Voverė piktai švirkštė, žerdama į akis skujų žvynus 7. greitai bėgti, lėkti:Ir kaip žudabos avys vilką, tai ir švir̃kščia, ir bėga pas piemenį -čia (àpšvirkščia ), àpšvirkštė švirkščiant aplieti, apipurkšti:Àpšvirkštė vandeniu | Apsišvir̃kšti alumi Spenių, Elziut, žiūrėtum, pienu sijoną apsišvirkštei -čia, àtšvirkštė1. atpūsti skysčių iki kur nors, atpurkšti.2. greitai atlėkti:Atšvirkščia vienoroz in mane su apdraustu laišku -čia, į̃švirkštė įleisti, įpurkšti (skysčio):Pasidirbę švirkštą, vaikai nori kregždės lizdan įšvir̃kšti ║įleisti švirkštu (vaistų):Kas kelias valandas atvykdavo seselė iš greitosios pagalbos ir įšvirkšdavo vaistų Greitąją alerginę reakciją sukelia pakartotinai įšvirkštas serumas, antibiotikai | -čia, ìššvirkštė išleisti, išpurkšti (skystį):Pritraukęs pilną švirkštą, ìššvirkštė aukštyn Žaibiškai iš urvelio iššoka voras ir iš pilvelio iššvirkščia lipnaus skysčio lašą | -čia (nùšvirkščia ), nùšvirkštė1. nupurkšti:Vaiskrūmius nušvirkštė 5 % žaliojo akmenėlio skiediniu 2. išspjauti:Dėdė Murma išsiėmė iš burnos pypkę ir nùšvirkštė pro dantis seilę 3. nušnypšti:Gyvačių karalius tik nùšvirkštė ir pasleidė per mišką 4. greitai nueiti, nuvažiuoti:Tas ir nušvirkštė savo keliu Geras kelias buvo, tik nùšvirkštė! 5. nelikti, dingti:Lig Kalėdom itie baronai i nušvir̃kš(bus suvalgyti) Va jau i nùšvirkštė šito malka(greit suneštos malkos) -čia, pàšvirkštė1. pučiant pašlakstyti, papurkšti:^ Gavai nosin pašvirkšti! | Pats Skorupskis taip pat ėmė ruoštis žygiui: apsivilko paradinį mundurą ir, rūpestingai susisagstęs, pasišvirkštė odekolonu 2. pašvilpauti:Paprašė, kad anas an liežuvio pašvirkštų̃ Atejęs tegul pašvirkščia pas laivuką – ir, sako, jis pasrodis ^ Kad tau ausysa pašvir̃kšt! 3. pačiulbauti.4. pašvilpti -čia, par̃švirkštė greitai pareiti, parvažiuoti, parlėkti:Pasėdėj[o] Alytuj an bulkų ir trečioj dienoj par̃švirkštė namo -čia, pràšvirkštė1. pralėkti švirkščiant, prazvimbti.2. praleisti (ppr. pragerti):Trim dienom algą pràšvirkštė Ale gi tu šitiek daug turėjai pinigų, o dar̃ jau visus pràšvirkštei Gerdamas be saiko ir didžiausią turtą prašvirkši -čia, prìšvirkštė1. daug ko ar pilną ką pripurkšti, prileisti.2. švirkščiant, švilpiant prisišaukti. -čia (sùšvirkščia ), sùšvirkštė 1. švirkštu suleisti (vaistus):O kiek jam vaistų sùšvirkštė! | 2. sušvilpti:Praseisi tris žingsnius nuo budinko, sušvirkšì – i aš pribūsiu 3. sučiulbėti, suklykti Liepoje sušvirkštė volungė ^ Bus jis ten, kai vėžys sušvirkš, žuvis prakalbės -čia (ùžšvirkščia), ùžšvirkštė1. užpurkšti, užlieti švirkšle ant ko.2. imti švilpti, sušvilpti:Ùžšvirkščia – ateina vaikų Ar tu gali tep ažšvir̃kšt? Paskui jis išej[o], duris atspyrė ir ùžšvirkštė Anys žùšvirkščia ir toliau paduoda tuos arklius Te tau šitas švirkšlys, ir kap tu norėsi, užšvirkšk atejęs miškan, tai aš atbėgsiu 3. užkvarkti:Kad žùšvirkštė tokios kap varnos

Žodis apšvirkšti kitomis kalbomis

Rusiškai: шприц
Angliškai: squirt
Estiškai: chorro
Lenkiškai: tryskać
Latviškai: strūkla
Lietuviškai: apšvirkšti
2013-04-21 01:36:02
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž