Apšlapti žodžio reikšmė

Apšlapti - šlàpti,šlam̃pa, šlãpo 1. darytis šlapiam, drėkti, mirkti:Must šlam̃pa kojos tūs batūs? – O kur paliks nešlãpusios! Guminiais [apsiavus], tai kojos nešlam̃pa Bažnyčioje žmonės šlapo mirko savo prakaite ir nervinosi Rudenį šlam̃pam tuose laukuose lig kelių Vis šlam̃pa ir šlam̃pa kelias Žemė ant rudens šlam̃pa, t. y. pasrūna vandenimi Keliaĩ šlam̃pa Šlam̃pa grūdai iš pasiutimo Ančiasnapis apaugęs visai nešlampamu plauku . Juo šlam̃pa, juo raitos Tavo skandinimas... Katinas nė šlapt nesušlapęs ║prakaituoti:Aš šlampù visa ir duris laikau visas atdaras 2. šlapinti, merkti į vandenį:Arklys (upėje) jau pilvą šlapo Einąs namo – kur tik ant vandenio užeinąs, tuoj ir šlampąs kojas ir grimztąs 3. aptekti ašaromis:Mus liūdnumas jau nebeapleidžia, akys šlampa nuolatos 1. nedaug sušlapti:Apšlãpo rankovės, atsiraitok Kai apšlampì, tai ir sušąli Apšlãpusios bulvės greit paršals rūsė[je] Kelias apšlãpo .2. aplinkui sušlapti.3.aptekti, apeiti vandeniu:Apšlãpom baisiausiai par atlydį sušlapti 1. 1. pasidaryti šlapiam, prisigerti vandens, įmirkti:Žemė įšlapo, prisigėrė vandens Vilna greit inšlam̃pa nuo rasos Lyjant statyti, labai įšlãpę rugiai neveikiai išdžius Sakau, iš kur čia man koja įšlãpo – mat prakiurę [batai] Ir inšlam̃pa kojos, ir nešalta 2. įsigerti:Uošvis įšlãpęs, t. y. įgėręs 1.pašlapti, išmirkti:Pūdymą arkit sumestinėm – ne teip iššlàps 2.nuo vandens ar drėgmės išgesti, sunykti:Liūtingoj vasaroj klanuos bulbos iššlam̃pa Kaldros plauti negal – iššlàps 1. peršlapti, permirkti:Ka graži dienelė – nieko, o ka lyna, pareisi nušlãpęs, i tiek Bežvejodamas nušlampù kiaurai Pareisi naktį iš jūrų su tinklais – esi nupiltas, nušlãpęs Rudinį [vaikai] pareina nušlãpę, apsibridę Oželis nabagelis nučiuškęs, nušlãpęs Aptiko nušlãpusią, nučiuškusią mergaitę, žlugtį beskalbančią Aš po tuos miškus klaidžiot: nusibridau, nušlapau po tuos lieknus, po pelkes Ka jau esi nušlãpęs, jug nebnori to [v]andens nė regėti Kojos nušlãpo i nusproginėjo Nušlãpom, nubuvom [begrybaudamos] kaip vištos Nušlapáu kaip žiurkė | 2. nuo šlapumo ar drėgmės nugesti, sunykti:Pernai labai nušlãpo bulbės 3. apsilieti vandeniu, sušlapinti:Kad koki merga skalbdamos pilvą nušlampa, tai ta gaus vyrą girtuoklį Norians kojeles nušlapęs, ėjo tuoj sugaut lapės ║sušlapinti prakaituojant:Darbininkas buvau iš ugnie, kruvinas: trejus marškinius nušlàpsu par dieną 1. pasidaryti kiek šlapiam:Jau pašlãpęs kelis Atvažiuok dabar, nelauk, kol keliai pašlàps Kai pašlàps, čia neišvažiuosi – baisus pamurys Pašlapo ir patižo visi pašaliai [nuo lietaus] Sniegas jau pašlãpęs Žemė nuo kraujo (kraujų ) pašlapo Drobės pašlam̃pa nuo rasos, tai labai bąla Batas nekiauras buvo, o daba jau nykštis pašlãpo Pašlãpo – i nevažiuoja mašinos Oi, mergele lelijėle, pašlaps tavo drabužėlės . Jo kūnas gulėjo po rasos dangaus ir pašlapo Po dangaus rasa gulėsi ir pašlapsi 2. truputį sušlapinti:Pašlapaũ nedaugutį kojas Nepašlàpsi čia kurpelių Ir pašlapau kojeles in raselę ^ Nors gervė baloj strypčioja, bet uodegą pašlam̃pa(visiems visko pasitaiko) 3. apsiašaroti:Generolienės akys pašlapo peršlàpti 1. prisisunkti, prisigerti vandens ar kito skysčio, permirkti:Nuo lietaus visas péršlapau Páršlampu, sulynu – mun i pasikelas [temperatūra] Daug kartų pareidavom péršlapę ir sušalę Ir pasitaikymas išeit ant paties lietaus: paršlapaũ visas lig marškinių Lig siūlo galo péršlapti . Péršlapo kaip šuva Kada šlapia, su nagine neisi: koja páršlampa Seniau naginėm apsievę, peršlãpę, o dabar vilnonėm pančekom sušąla Batai péršlapo . Aplopinam drobe, kad joj būtų drūtesnė, kad tep nepéršlaptų ║permirkti prakaitu:Tiek sušilau prie tų rugių, kad nens marškiniai paršlãpo 2. praleisti vandenį, drėgmę:Oda prasta, péršlampa Ūdros kailis vandenyje neperšlampa Nusipirkęs buvo neperšlampamą apsiaustą Neperšlampamas, nepermerkiamas péršlampamai Jis, apsivilkęs neperšlampamai, nuėjo kapitono pavaduoti 3. prabūti kurį laiką sušlapusiam.4. labai sušlapinti:Péršlapti kojas 1. kiaurai sušlapti, pramirkti:Kiaulės yr prasimynusios, prašlapusios – gaus piemenė dyžos Žemė nuo kraujo prašlapo 2. kiaurai sušlapinti:Kelius prašlampù beklūpodama 3. kiek pašlapti:Prašlãpo tos biškį dirvos rudinį Jau prašlãpo šiek tiek Prašlãpo keliai – nebišvažiuojama smarkiai, gerokai sušlapti:Gana prišlãpom, bebraidydami po purvynes Prišlapaũ po daržus šlamšdama | 1. pasidaryti šlapiam, sumirkti:Ejau par lietų, sušlapaũ ir apsirgau Tęnai baloj grėbėm šieną, sušlãpom visos, sumirkom Per žolę bridau, visa sušlapau Sušlapáu baisiausiai, kiaurai drobužius parmerkė Tik sušlapáu tūse žalčiūse grybūse Sušlapaũ ligi nago Palig kakluo šušlapaũ(sušlapau) Sušlãpęs kai marka Parejo sušlãpus kap višta Sušlãpęs kaip pyliukas Sušlapsì kaip ančiokas – labai šlapia Kur dingsi sušlãpus kai katė? Nenori sušlapt – nereikia in purvyną brist Aplankais eik, tai nesušlapsi Čiurškia iš sušlãpusio drabužio, avalynės Kamašiukais jos ateita i nesùšlapta Nė nepasijutau, ka jau mano kelnės sušlãpo Žąsies drabužis nesušlampamas, neperšlampamas Sušlaps tavo parėdėliai ir rūtelių vainikėlis O ką bedėsi tą duoną, kad ana sušlãpo, sumirko? Sušlãpo labai keliai Sušlam̃pa šuo Sušlapusia višta yra apgailėtinas sutvėrimas ^ Nesušlapęs žuvų nesugausi Sausam kubile nesušlapsi Par vandenį brisdamas sušlapsi, par ugnį – sudegsi Eina per vandenį – nesušlampa, eina per šiaudus – nešlama . | Uogas berenkant sušlam̃pas 2. padaryti šlapią:Sušlampa tas kojas, o paskuo čiaudė[ja] Buvau jau kojas sušlapęs, jau ir rankas šlapau Sušlàps kojas – labai prilijo Kai sušlampù kojas, baisiai sopa, nebegaliu net paeit Tę sušlapau kojeles po gailias raseles pasidaryti visiškai šlapiam:Ažušlãpus žemė
2013-04-22 00:55:25
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž