žadėjimas žodžio reikšmė

žadėjimas - žadė́jimas. → žadėti: 1. Žadė́jimas atkeršyti. 2. Ką dabar tas žadė́jimas: atvažiuoja, kada išeina. Nuo to direktoriaus žadėjimo apsilankyti pamokose Almai ėmė darytis baugu. Jau tu liaukis su savo žadėjimais. Žadė́jimas ant rašto. Apkrikštytiejai dėl žadėjimo prižadėjo būti katalikais; žiemai vienok atejus apent į seną tikėjimą sugrįžo. O ne est tatai nuogas tiktai žadėjimas, bataig yra šviesus įsakymas, idant tatai gimdytojai ir vyresni darytų. Ona … ižpildė žadė́jimą savo … ir Dievui ją. pašventė. Dievo … malonės žadėjimas. Ketina žadė́jimą išpildyti, bet po tam jo išpildyti nenori. Tavo žadėjimas žadais nuejo, t. y. neišpildei. Ne kartą jiems buvo žadama, bet nė vieną kartą tie žadėjimai nebuvo įvykdyti. O tei žadė́jimai: duosu vilnų kiusulą. Tas žadė́jimas – bėdos: žmones tik sukiršina. Jis visados savo žodį viernai laikąs ir savo žadėjimus išpildąs. Kantrybės reikia jums, idant, darydami valią Dievo, apturėtumbite žadėjimą. Atmink ant žadėjimo tavo. Žodžiai ir žadė́jimai Dievo yra patenką. Tokį linksmą žadėjimą tikinčia širdimi turim priimti. Prisakė jiemus, idant neatstotų iš Jeruzalem, bet lauktų žadėjimo Tėvo, apie kurį jūs girdėjot. Dievas pasirodžia Abromui ir atnaujina žadėjimus savo. Ištesėjo jam Viešpatis Christus žadė́jimą savą. Stebuklingus žadėjimus žadėjo. Marija žadė́jimamus angelo patikėjo. Tu jau pats mus išklausysi, žadėjimą išpildysi. Įsakė jiemus, kad neskirtųs iš Jeruzalės, bet lauktų žadėjimo tėvo. Geresn yra neapžadėt, o neg po apžadui neataduot žadė́jimo. siūlymas, pasiūlymas: Ji priėmė jo žadė́jimus. 3. → žadėti 4: Susodino aplink save jaunuosius, būsimus ir labai daug žadančius rašytojus, kurie, beje, niekad vėliau neišpildė savo žadėjimų. 4. → žadėti 6: Be Dievo žadėjimo nepražūsiu. Toks žadė́jimas, matyt, yr. Žanatvia yr žadė́jimas – neišsisuksi. Tokios marčios aš į trobą neįsileisčiau! – Įsileisi, jeigu toks bus Dievo žadėjimas. Jaunas mirė, musti toks žadė́jimas, toks likimas. Je, koks buvo Dievo žadė́jimas tatai ne laiku mirti. Toks žadė́jimas žmoguo buvęs – jaunam amžių pabengti. Žmoguo tokie žadė́jimai, tokie slenksčiai. Toks prastas vyriškas, musti toks žadė́jimas buvo anai. Jei nėr žadė́jimo, nei skęsi, nei sudegsi. laimė: Musėt nėr žadė́jimo an tų vaikų. 5. → žadėti 7: Žadėjimo rykštė. Žadėjimas nuo gyvačių įkandimo. Nemačija da žadė́jimas nuo kirmėlės. Mačija jo žadė́jimas, ale kaip kam. Yra toks žadė́jimas, kad nešnekėk apie gyvatę, kai valgai ir kai saulė leidžiasi, tai neįkąs. Pupeliūte, ar nuo rožės nėr vaistų, ar tik žadė́jimas. Žadė́jimas žadė́jimu, o tu, žmogau, ir mirk! Ir daug naudos varė savo ponui žadėjimu. apžadė́jimas. 1. → apžadėti 1: Daro nerimastį gyviesiems savo prašymais ir apžadėjimais jų mirtį atkeršyti. Anoji, kuri atadavus ir pašventus kūną ir dūšią savą pačiam V. Dievui per apžadė́jimą mergystės arba čystatos, vėl pavogus jų Viešpati Dievui ataduost vėl kūną savą smertelnam žmogui, o velinui dūšią, … yra tuo didesnė svetimvyrė ir šventvagė, kuo didesnis yra Dievas, o neg žmogus. Bei norint tatai būtų apsižadėjimas alba afiera geros valios, tada turi tą dieną … suvalgyta būti. Nereikia būti ūmiam arba greitam ant apsižadėjimo. Kada dukters mergystėje apsižadėjimas tėvui pranešamas, o jis tyl, tada geliuoja jos apsižadėjimas. Turim čionai keturis vyrus, kurie tur apsižadėjimą ant savęs. Apsižadė́jimai tie gerai, padeda a mišios, a maldos. Jie tur apsižadėjimą ant savęs. 2. → apžadėti 5: Gal [i] per apžadėjimus bei liekarstvas išgydyta tapti. Apžadėjimas gimdant palengvinti. atžadė́jimas. → atžadėti: 1. Kuris atsižadėjimas taip didis tur būti. 2. 3. Atsižadė́jimas bažnyčios. Atsižadėjimas tautinės savybės gali stipriai atkeršyti ateityje. Nuolankumas, jautrumas, savęs atsižadėjimas ir kartu didžiulis dvasios taurumas – tokie yra būdingieji Eglės charakterio bruožai. 4. Nieko nepadėjo atžadėjimai ir žolės. įžadė́jimas. → įžadėti 1. Koksai tikėjimas, toksai ir įsižadėjimas. išsižadė́jimas. → išžadėti 4. Vietoje maldos, vietoje išsižadėjimų labai tankiai pargrįžtate su didesniais nusidėjimais. Jis kalbėjo apie pareigą, aukų būtinumą, asmeninių interesų išsižadėjimą. Smerkiu mūsų gimtosios lietuvių kalbos apleidimą, kone išsižadėjimą ir bodėjimąsi ja. Leisti į gimnaziją tris sūnus – tais laikais buvo tikras pasišventimas, savęs išsižadėjimas. Nelaisvei pasiduoda su išsižadėjimu savęs ir nebesvajoja niekad apie žalią girią. Garbės išsižadėjimo ženklas. nužadė́jimas. 1. → nužadėti1. Tą savo nužadėjimą Ponas Dievas turėjo ištesėt ir pagal tą nužadėjimą savo turėjo tą išganytoją mūsų atsiųsti. 2. → nužadėti 3. Nusižadė́jimai pry švento Jono Lėtaičiūse kunigų buvo gyniojami. 3. → nužadėti 5: Tekančio kraujo nužadėjimas, kad nustotų. Ji metusi tuos nužadėjimus. pažadė́jimas. 1. → pažadėti 1: Kad ne tas pažadė́jimas, tai aš negi būčia jo laukęs. Jei tėviškė per zokaną gaunama būtų, tai nebūtų duodama per pažadėjimą. Rublinės pažadėjimas labiau paveikė Joną negu broliavimasis su juo. Ant pažadė́jimo greitas, bet ant ištesėjimo tai ne. Pažadėjimu nuraminsi, davimu pripratinsi. Greitas pažadėjimas šuniui ant uodegos. Iš pasižadė́jimo pardevė [trobelę], susitarė, kad atiduos tada i tada. Pakšys su Blažiu jį prilaikė ir įsivedė vidun, kad Pečiūra ir prie liudininkų pakartotų savo pasižadėjimą. 2. pažadas: Davė žmogeliui reikalaujamą pažadėjimą, ir tas už tai trečią kartą šiaudus pavertė aukso siūlais. Elzė aiškiai matė, kaip ta moteris džiaugėsi jos pažadėjimu. Karalius vėl per pažadėjimus bandė anus perkalbėti ant atpuolimo nuo Kristaus. Aš savo pažadėjimą rods galiu išpildyt. O jau yra gatavi laukdami nuog tavęs pažadėjimo. O štai aš nusiųsiu pažadėjimą Tėvo mano ant jūsų. Tu stipriai laikykias insitvėręs pažadėjimo Dievo. Piniginis pasižadė́jimas. Vedybos yra toks aktas, kuris nereikalauja nei papildomų pasižadėjimų, nei papildomų sutarčių. Rukuiža nepildo pasižadėjimo ir badu mane marina. 3. → pažadėti 2. 4. → pažadėti 3. pražadė́jimas. → pražadėti. prižadė́jimas. 1. → prižadėti 1: Palūkėk, pakolei išsipildys prižadėjimas Viešpaties. Jaunikaitis nei keršijimu, nei prižadėjimais pajudintas nebuvo. Nuo prižadėjimų nėkados neatsisakydavo. Tiktai vienkart užsilaikykiat visi baimėj Dievo, turėkitės prižadėjimo būti blaivais. Kaip yra galima pavadinti tokį prižadėjimą, kad ne prisiegos pajuoka. Labiau mėgčiau girdėti nuo jūsų prižadėjimą niekados jį neužgauti. Labai džiaugias mano širdis, žiūrint, kaip jūs trumpu laiku už kitas kito padarėte tą šventą prižadėjimą – visiškai neragauti degtinės. Į žmones leidžia ji. ir daugybę kitokių aplinkraščių su saldžiais prižadėjimais. Paimk žirnių saują i berk į sieną, ar išdygs bi vienas, teip i tavo prižadė́jimas o toks. Prižadė́jimą reik pildyti. Siuntė savo tarnus pažiūrėti, kodėl neišpildė savo prižadėjimo. Tada jis vėl savo prižadėjimus užmiršta i vėl patriukšmauna. Gerai gerai, – tarė liūdnai šypsodamasis Gaigalas, – prižadėjimų nereikia. Prižadėjimas yra pikta skola. 2. įžadas: Atnaujinkiat dabar tus pačius prižadėjimus, kurius padarėt pri krikšto. Benežis puolė ant žemės gailėdamos ir prašydamas Poną Dievą su prižadė́jimu nebgriešyt daugiau. Ar tą prižadėjimą duodi Alacho akyse?. Nebežinojo, nuo ko kalbą pradėti, tiktai mislyje savo vėl darė kuo gražiausius prisižadėjimus atmainyti gyvenimą. 3. → prižadėti 6: Nuotartis, prižadėjimas. susižadė́jimas. 1. → sužadėti 1. Teipo stojosi susižadėjimas gerosios sąžinės ir draugiškasis apsirišimas Dievo ir žmogaus chrikštyto. 2. → sužadėti 3. Jis pakiša kitą kalbą, užsimena Oskaro susižadėjimą. Panaikinti susižadė́jimą. Turėjo civilinės drąsos pareikalauti, kad kunigas lietuviškai paskaitytų jųdviejų susižadėjimo žodžius. Šimtas pakviestųjų aplink stalus sėdėdami šventė susižadėjimo (arba vaizdų) šventę. 3. sandora, sutartis: Eš su jumis padarau ryšį (suderėjimą, susižadėjimą). užžadė́jimas. 1. → užžadėti 1. Darė užsižadė́jimą tolesniai neberūkyti. Kas mun iš tų tavo užsižadė́jimų: kožną rytą užsižadi nebgerti ir kožną vakarą pareini toras ramstydamas. Eš esmi Dievas Bethel, kur tu akmenį patepei ir man tenai apsižadėjai (užsižadėjimą padarei). 2. → užžadėti 7: Užkalbėjimai, užžadėjimai – tautosakos rūšis: žodinės formulės, kuriomis norima maginiu būdu paveikti žmones, gyvulius, gamtos reiškinius. Didesniose ligose pridera kiekvienam šauktiesi daktarop ir kaip galint saugotiesi burtų, užžadėjimų. Užsižadė́jimo knyga buvo juoda su baltom raidėm.

Žodžio žadėjimas sinonimai

Žodžio žadėjimas sinonimai

Žodis žadėjimas kitomis kalbomis

Rusiškai: обещание
Angliškai: promise
Estiškai: promesa
Lenkiškai: obietnica
Latviškai: solījums
Lietuviškai: žadėjimas
2013-03-30 13:47:52
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž