įbildėti žodžio reikšmė

įbildėti - bildė́ti,bìlda, -ė́jo 1. išduoti garsą, daužant į kietus daiktus, trinkėti, dundėti:Kai reikia kilnot tais statines, tai baisiausiai bìlda Ei trinka, bilda kieme grįsti tilteliai Trinka bilda skrynužės, per laukelį vežamos Girdėti buvo ratai bildant Prie durių bildėti(į duris belsti) | Kad ir pelės braška, nereik taip bildėtis ║kelti bildesį, bildinti:Girdėjau, kad bilda jis su savo tašymais Ko tie vaikai ten tep bilda? ║šaudyti Tik bilda armotos, žybsi ugnys 2.su bildesiu vykti:Bìldu į miestą Bildė́kiatav geriau abudu į Kalvariją Jau žmonės nuo prašvitimo bìlda į jomarką, o tu kada išsirengsi 3.su triukšmu kristi:Kad bildė́jau nu trobos žemėn užbildėti:Kas ten antbildė́jo ant aũkšto? bildant apvažiuoti:Po laukus anie apibìlda, apsė[ja] 1. su triukšmu artėti, atbėgti ar atvažiuoti:Nu miško atbilda perkūnija Atbildė́jo jis, t. y. atvažiavo Vežimas atbilda Tėvas pačiam vidunakty atbildė́jo | Vieną bėdą nuveji, kita atbilda 2.greitai atsakyti:Da nespėja mokytojas paklaust, o jis jau atbìlda 1.su triukšmu įeiti ar įvažiuoti:Tuojau įbildė́jo į prieangį, atsidarė trobos duris ir su trenksmu įėjo Įbildėjom į kiemą saulei leidantis 2.su triukšmu įkristi:Vežiau per tiltą, ji ir įbildėjo į vandenį su visais tais rateliais su triukšmu išbėgti ar išvažiuoti:Tėvas galvą pakylėjo, žentas pro langą išbildėjo Ankstie rytmetė[je] anie išbildė́jo į miestą 1. Jis nubildė́jo, t. y. nuvažiavo su bildesiu 2.su triukšmu nukristi:Ir nuo stogo stačia galva žemėn nubildėjo Paslydo ir nubildėjo ant žemės su triukšmu parvažiuoti:Tėvas vakar vėlai parbildėjo Jau veselnykai parbìlda su triukšmu pravažiuoti, prajoti:Anie visi prabildė́jo pro šalį Girdėjau, kad prajojo, prabildė́jo, tik nepamačiau kas 1.su triukšmu privažiuoti prie ko:Kažkas pribildė́jo prie kiemo vartų, reikia keltis pažiūrėti 2.daugeliui su triukšmu privažiuoti:Privažiavo, pribildė́jo pilnas kiemas 1.sukelti bildesį:Kas ten subildė́jo – turbūt kokia statinė nusivertė? Kas ten girioj subildė́jo, po ąžuolu sutrapėjo? Titis galvą pakylėjo, viena grindis subildėjo | Turbūt tau tik ausyse susibildė́jo(tik pasirodė tau, kad bilda) 2.su bildesiu sueiti, suvažiuoti:Svečiai jau į kiemą subildė́jo Visas jaunimas ir subildė́jo pirkion su triukšmu užlipti:Pastvėrė maišą ir užbildė́jo ant aukšto [klėties]
2013-03-29 01:58:26
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž