Žodžių ulioti reikšmės

alioti - alióti,-iója, -iójo šauksmu (šaukiant alio) varyti, uiti, ginti, baidyti:Jį visi kaip šunį aliója Ką tu taip alióji, gal kiškį, a mažgi ir vilką pamatei! Vaikai, nealiókit starkaus – daugiau nebeatskris ║barti, plūsti:Visa ūlyčia jį aliódavo už iškados darymą 1.išplūsti, išbarti:U...
apgaulioti - apgaulióti,-iója, -iójo ãpgaulioti, -ioja, -iojo, apgáuliotiapgaudinėti:Ans ãpgaulioja žmones Gana jau mane apgáuliojai, dabar nebetikėsiu
apdėlioti - dėlióti,-iója, -iójo, dė́lioti, -ioja, -iojo1.dėstinėti (į krūvą), kraustyti:Žirnius dė́liok į krūvą ant dirvos Dė́liok, kol sudė́liosi kraitį | Daug maloniau ir sveikiau uogeles pačiam skabytis ir po vieną sau į burną dėliotis Dėliojuos savo daiktelius, manau – išvažiuoti ║dėstinėti...
apvalkioti - válkioti,-ioja, -iojo val̃kioti vilkti.1. žeme traukyti, tąsyti, tampyti:Válkioja grandinę Neválkiok po stalą šaukšto! Šuva nučiupo sūrmaišį ir válkioja po kiemą Šen ir ten valkioju Biškį pašoks, paskuo anie tą padarytąjį piršlį kars, paskuo ten val̃kios, ves į darželį Užmuštas gyvates piemenys ...
apterlioti - terlióti,-iója, -iójo térlioti, -ioja, ­iojo ter̃lioti 1. daryti nešvarų, teršti, tepti:Snargliuotas bučiuodamas térlioja ranką Pryšera visa ko, térlio[ja] [vaikas] skinstai | Aš nebnoru nė kningų térlioti dėl tokio spekulianto Lai tą krikštija jūsų kunegai, bet kitų vaikų aš neleisiu jūsi...
apteplioti - teplióti,-iója, -iójo tepti:1. Parvažiavę šveitė, vazelinu tepliójo [dviračius] ║ Jau anai pragulas tepliójo mėlenai Sausus šašus teplioja su baltuoju alyvu 2. Pradinę mokyklą išėjęs, mokinos teplioti kambarius, trobas Vašku kaip liedavo [kiaušinius], juodai tepliódavo 3. Vyresnysis brolis Metodiju...
atnarplioti - nárplioti,-ioja, -iojo 1.daryti narples:Ans nárplioja botagą bevažiuojant, t. y. mezga kelius kartus 2.vargingai knibinėjant rišti, mazgyti:Ką tu ten nárplioji lyg atbulom rankom – duok, aš užrišiu Teip kietai sumegzta mazgas, kad nusbodo nárpliot, kol atarišiau Ką tu teip ilgai nárplioji – duokš man, aš atme...
atidėlioti - dėlióti,-iója, -iójo, dė́lioti, -ioja, -iojo1.dėstinėti (į krūvą), kraustyti:Žirnius dė́liok į krūvą ant dirvos Dė́liok, kol sudė́liosi kraitį | Daug maloniau ir sveikiau uogeles pačiam skabytis ir po vieną sau į burną dėliotis Dėliojuos savo daiktelius, manau – išvažiuoti ║dėstinėti...
apnarplioti - nárplioti,-ioja, -iojo 1.daryti narples:Ans nárplioja botagą bevažiuojant, t. y. mezga kelius kartus 2.vargingai knibinėjant rišti, mazgyti:Ką tu ten nárplioji lyg atbulom rankom – duok, aš užrišiu Teip kietai sumegzta mazgas, kad nusbodo nárpliot, kol atarišiau Ką tu teip ilgai nárplioji – duokš man, aš atme...
amčioti - ámčioti,-ioja, -iojo loti iš reto, amsėti:Šuva ámčioja – kur nors toli vilkas selina Ar nutilsi neámčiojęs! suloti:Suamčioj[o] kelissyk šunėkas
aičioti - áičioti,-ioja, -iojo dejuoti, vaitoti, aikčioti:Ko áičioji, bene dantį skauda? Kad dar nors kęstųsi kiek, bet kai pradeda, tai ir áičioja be perstojo Urve paliegęs guli, skausmu áičioja Mūsų dievai netur aičioti, bet juoktis 1. išdejuoti kurį laiką:Su savo dančiu jis visą vakarą išáičiojo 2. sunkiai, su vargu...
apžioti - žióti,-ja, -jo 1. verti (burną, nasrus, snapą):Žiók lūpas | Žiókis salig ausų Mergaitė tik žiójasi ir orą žiodamà gaudo ^ Dvi žiójasi ir bučiuojasi ║ verti (burną, nasrus, snapą) ketinant pasakyti, valgyti, kąsti ir pan.:Neik prie žąsino – matai, kad žiójasi, dar įžnybs tau Jau ...
aikčioti - áikčioti,-ioja, -iojo 1.aičioti, dejuoti, vaitoti, verkti:Kas tave muša, kad áikčioji? Jis per visą naktį áikčiojo ir nedavė miegoti nė vienam Kai pasiskolint pinigų gauna, tai gerai, bet kai reik atiduot, tai áikčioja áikčioja Neáikčiok, mano dukrele, neatgis motinėlė 2.tam tikru balsu loti, aiksėti, skalyti,...
apvynioti - vynióti,-iója, -iójo vỹnioti, -ioja, -iojo 1. sukti, riesti į ritinį, į kamuolį arba iš ritinio, iš kamuolio:Vyniók siūlus, virvę, kad nebūtum pakrika Mergelės su motriškoms pradės siūti, vynióti siūlus Siūlus apriečia, vỹnioja, kol pradeda aust Pirštuose suka ir vyniója verpstukais Žiūri:...
atpainioti - páinioti,-ioja, -iojo 1. raizgyti, velti (siūlus, virves...):Nepáiniok man siūlų | Palaidi siūlai páiniojas – reiks suvyti į kamūlį 2.raizgyti, pančioti:Gaspadinė greita buvo, kad mane gainiojo, kanapėlės tankios buvo, ma kojas painiojo Kad musę sutink, vajoti apnink, neveiz, kad šaukia, tinklą traukia, o kad nenor gainioti, pr...
aprankioti - ránkioti, -ioja, -iojo; rinkti: 1. Jinai ránkio [ja] uogas nuo žemės, varpas, grybus. Diedukai bra sau pie dirvas ir ránkioja ankšteles. Bulbas nukasi, anies bulbeles ránkios. Aš atsileidusi viena i ránkioju tas bruknes. Vienas žmogus ránkiojo girioj malkas. Tuodu broliu pyksta, ką tu, sako, čia ránkioji. Ji girion ėjo rankioti žolių. Palaukėliais vaik...
apnešioti - nešióti,-iója, -iójo nešti.1. per kelis kartus, kartkarčiais nešti iš vienos vietos į kitą paėmus, užsidėjus:Laiškus nešte nešiódavo Ir eičiau, nešiočiau bernužiui pusrytelį Nebeturiu kojų, nebegaliu vis nešiót Kaziukui valgyt Nešiojo numon kaulus sudegintųjų ant garbės dievų gyvolių, vildamos, jog tie kaula...
apipešioti - pešióti, -iója, -iójo1. pešti 1: Ir tėvo replėmis antakius pešiojo. 2. traukioti pluoštais: Javus iš stirtų pešio [ja] gyvoliai. 3. ėdinėti skainiojant (žolę): Gyvuliai ganėsi kietos žolės stiebus pešiodami. Žąsiukai jau išmoko žolelę pešioti. 4. tampyti: Kristina nervingai pešiojo staltiesės kutus. Jis buvo laimingas ir linksmai pešiojo savo ...
apibėgioti - bėgióti,-iója, -iójo 1. bėgti 1: Ant stalo musios bėgiója Kankino troškulys, bet nebuvo laiko bėgioti į upelį atsigerti Pelių bėgióti miltai | Šiurpuliai per kūną bėgiójo Šaltis bėgiojo mano oda Po galvą bėgiojo įvairios mintys ^ Bėgioja kap katė su pūsle Vilks bebėgiodamas bile ką užbėga Ko bė...
atpančioti - pánčioti,-ioja, -iojo 1. rišti pančiu gyvulio kojas:Pančioju ką Su pančiu pánčiok arklius į dvigručius Daugiau tos karvės, gyvatės, nigdi neberišiu nepánčiotos, kad ji taip zylioja Mės savo karves pánčiojam Eš karvių nepánčioju Pánčiotos karvės nubėgt negali Vijo pančius arkliam pančiot Berneliai .....
atkaišioti - káišioti,-ioja, -iojo kišti:1.kišti vieną po kito; smaigyti ką kur:Kaiščius káišiok ant pievos drausdamas, kad neganytum Ji ten smaigė smaigė, kaišiojo kaišiojo [smaigtus, kuolelius], gal kokį pusvarstį nusmaigė 2.artinti prie ko:Kaišiojo ji savo mažytį pirščiuką į įvairius nežinomus jai iki šiol daiktus 3.kamšyti:Poviliukas, kaiši...
apvedžioti - vedžióti,-iója, -iójo vesti.1. nuolat padėti vaikščioti:Vaikus nuo amžių vedžiója, aiškina viską apie senovę O trečia slūgelė žiedelį raičiojo, už baltų rankelių mergelę vedžiojo Aš turiu akvatą vedžiotie žabalus ubagus | Senį lazda vedžiója ^ Protas išmintį vedžiója Galva visą žmogų vedži...
apskainioti - skáinioti,-ioja, -iojo 1. skinti 1: Žoleles skáinioti vaistams Vaikiukas įbėga į darželį, vali tus [jurginų] bumbuliukus skáinioti Bobutės dabar gūrinėdamos skáinioja visokias žoleles Kam tas varpas skáiniojat! Neskáiniok tų vyšniukų, da visai žali Sode obuolėlius berankiosi, kalne riešutėlius beskainiosi ...
apsivynioti - , padengti ypač likvidavimo ar lankstymas b apgaubti ir užtikrinti transportavimo arba laikymo paketą c apglėbti, aprėpti d, ritės, raukšlės, piešti, ar virvės (kaip eilutę arba audiniu) apie kažką erdvinio apgaubti b užlieti arba erdvinio su aura arba valstybės
apraišioti - ráišioti,-ioja, -iojo rišti:1. Pomidorus ráišiojau Gerai, kad kamašai an timpos, nereikia nei ráišiot Pasilenkė batą ráišiot Klausyk, mielas artojau, taisyk žambelį, raišiok žagrelę Kūčioj padeda po stalu šiaudus ir rytojaus dieną neša tuos šiaudus į sodą ir raišioja ant šakučių Kai apsiženijau, pačios nemylėjau...
apkandžioti - kándžioti,-ioja, -iojo kąsti.1. žaizdą padaryti su dantimis; gelti:Šuva kándžioja | Bloga žinia patylom kandžioja | Arkliai kandžiojas Nesikandžiokit, bitelės, nesikandžiokit, kam pyktis! 2.kąsnį kąsti, valgyti, graužti, kramtyti:Tai šį, tai tą kándžiok, ką išmanydama, kad neišalktum Kandžiokit, sveteliai, tų pyragėlių...
apibedžioti - bedžióti,-iója, -iójo 1.badyti, smaigstyti:Jis darže apyniam virkščias bedžiója 2. kastuvu purenti žemę, varpyti, kasti:Eisiu daržo bedžióti 3. sodinti:Mes agurkus tai tris kartus bedžiójom 1.apsmaigstyti:Lovelę žabom apibedžiójau, kad vištos nekastų | Apsibedžiok žabais daigus, kad vištos nei...
apvaikščioti - váikščioti,-ioja (váikšto), -iojo vaikščióti, -iója, -iójo 1. judėti iš vietos į vietą žingsniu, žingsniuoti:Beváikščiodamas pavargsi Daktaras užgynė greitai váikščioti Aš váikštau, judu, man šilta Ma[n] negerai nė gulėt, nė váikščiot Velyt pagulėt, ką vaikščiot Ka...
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž