Žodžių tomas reikšmės

tomas - tomas veikalo dalis, išleista atskira knyga.
tomasuoti - tomasúoti [pagal anglo metalurgo S. Tomo (Thomas) pavardę], met. gaminti plieną iš skystojo fosforingo ketaus, konverteryje per jį pučiant suslėgtą orą.
apmėtymas - mė́tymas 1. → mėtyti 1: Žaidimai su mėtymų elementais – svarbi fizinio auklėjimo priemonė Žaidėjų vikrumui išbandyti taip pat buvo ištisos serijos mėtymų peiliais į smėlio krūvelę arba į žemę | 2.išleidimas iš savęs į aplinką; mėtyti 4: Kiaušelių (ikrų) mėtymo laiku [sausumos krabai] keliauja į jūrą 3.→ mėtyt...
apsiautimas - siautìmas 1. → siausti 1.2. → siausti 3: Kai siautìmas buvo, tai jį paėmė 3. → siausti 5: Bjauriai įkyrus tas grūdų siautìmas Neėd žirgas avižėlių, tik sesaičių siautimėlių 4.vienu siautimu nusiaustų grūdų kiekis (apie trečdalis rėčio):Iškūliau kanapius, gavau siautìmą 5.→ siausti 12...
aprobavimas - oficialus dekretas, ypač bažnytinė dekretas pasenęs iškilmingas susitarimas priesaika b kažkas, kad daro priesaikos susaistyti nenaudai, praradimo atlyginimą, ar prievartos intervencijos, pridėto prie pažeidžiant įstatymą kaip įgyvendinant teisės aa apsvarstyti, iš esmės, ar įtaka (sąžinės) kad verčia moralinio veiksmų arba lemia moralinį bylos sprendimą...
apribojimas - ribójimas → riboti. 1. → apriboti 1.2. apibrėžimas, definicija:Mokslas negali tenkintis paviršutiniu sąvokų apribojimu 3. → apriboti 3: Teritorinis medžiojimo apribojimas sudaro saugias vietas, kur netrukdomai gali veistis žvėrys ir paukščiai Rinkimų teisės apribojimai → atriboti:1. Valdų atribojimas | Klasin...
apribojamas - tik tam tikrose ribose ribojamas
aprasojimas - išskiria drėgmę matomose kiekiais per prakaito liaukų angas prakaituoti b darbo arba įsiręžti taip, kad būtų sukelti prakaitavimą skleisti ar trykšti drėgmės
apmąstymas - apmąstym|as -> apmąstyti: Filosofiniai apmąstymai.
apsaugojimas - apsaugojimas -> apsaugoti.
aprobuojamas - dovanoti arba jei iš pranašumo pozicijos
apraudojimas - raudójimas. 1. → raudoti 1: Kilo toks raudojimas, klyksmas, tarsi čia būtų tėvo motinos laidotuvės. To raudójimo – per visądie. Baisus gi rėkimas, raudójimas. Jų tas raudójimas, rypavimas! Nieko raudójimas nepadės. Estera, išgirdusi raudojimą, klausės, kas tai par daiktas yra. Visas pilies džiaugsmas į raudojimą pavirto. O paskui kas buvo jo do raud...
apnuoginimas - apnuoginimas -> apnuoginti.
apnuodijimas - apnuodijimas -> apnuodyti.
apsakymas - apsakym|as 1. -> apsakyti (veiksmas). 2. lit. trumpo grožinės prozos kūrinio žanras; to žanro kūrinys: apsakymo autorius.
apraišiojimas - apraišiojimas -> apraišioti.
apolitiškumas - apolitiškùmas vengimas dalyvauti visuomeniniame politiniame gyvenime.
aprėpimas - rėpìmas → rėpti. 1. → aprėpti 2.2.→ aprėpti 4: Stoka visumos aprėpimo 3.→ aprėpti 7: Duost… lygų nepavijimą, tieg, ir noprėpimą
aprišimas - rišìmas rišìmasis → rišti:1. Su pirštinėm – ne rišìmas(gerai nesuriši) 2. Kiek sugebėjimo ir jėgos reikalauja toks paprastas, kaip atrodo, darbas – kūlių rišimas Tremtinio darbas tas pėdų rišimas Rugių rišìmai par dieną – vakarienės nebnorėsi Kur dideli gyvenimai, tų rišìmų daug ...
aprengimas - aprengimas -> aprengti: Vaikų a.
aprašymas - aprašym|as 1. -> aprašyti (veiksmas). 2. lit. veikalas, kuriame kas aprašoma: Žemės, kelionės, gamtos aprašymas 3. teis. turto sąrašo sudarymas: Turto aprašymo aktas.
apmušimas - apmušimas -> apmušti.
aprėžimas - rėžìmas rė́žimas → rėžti:1. 2. 3. → rėžti 6: Nuo to Dievo rėžimo [su nuodėguliu] ir paliko gandrui ant nugaros juodas lopas Tai rė́žimas – lazda lūžo Rėžimas su votegu daro mėlynę, bet rėžimas su liežuviu sukriuša kaulus 4.→ rėžti 15: Širdies rė́žimą turėjau: rėžė širdį Par v...
apraminimas - apraminimas -> apraminti.
apsidengimas - apsidengimas -> apdengti.
aprūpinimas - rū́pinimas rū́pinimos → rūpinti:1. Jau svieto, regis, užmiršai, jo rūpinimą pametei ir nori mus prastoti 2.O tas vargas, tas rū́pinimas drabužio tau nieko nereiškia? 3. Naudinga yra dūma arba rū́pinimas melstis už numirusius Neturėjo to rū́pinimo ir sielojimo apie juos Su didžiu rūpinimu rūpinas Duktė dar nei...
apreiškimas - reiškìmas réiškimas reiškìmasis 1.→ reikšti 2: Svarbi sakinio dalies kategorijos ypatybė yra jos reiškimo būdas To paties reiškimo, to paties ženklinimo Dabar nuaidėjo, nugarsėjo pagarbos reiškimas labai triukšmingai Malonės reiškìmas Užuojautos reiškìmas 2. → reikšti 3: Rauda gimsta nuliūdimo met...
apmūrijimas - mū́rijimas → mūryti 1: Darbus, atliekamus statant akmens konstrukcijas, priimta vadinti mūrijimu Mokyklos mūrijimas → apmūryti: Nuo paplovimo drenažą geriausiai apsaugo žiočių apmūrijimas → įmūryti 1: Stiprūs akmeniniai įmūrijimai pastatų sienoms sutvirtinti → išmūryti. pamatas:Kai atsirado cemento, tąsy...
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž