Žodžių tikti reikšmės

tykti - tyk|ti, tyksta, tyko tilti, rimti: Vėjas tyksta. tykimas.
aptikti - tíkti,tiñka (tiñkma teñka ), 1. būti atitaikytam, tinkamam, geram:Tie akilioriai man netiñka prie akių(nematau su jais) Raktai netiko į spyną Šitas dalgis tiñka in šitą dalgiakotį Dumčiaus siuvinys tinka vaikui kaip ir tėvui O jis tą čeveryką mieravo visom mergom ir moterėm ir visom panom ir poniom: nė vien...
aptukti - tùkti,tuñka (-sta), -o 1. riebėti, storėti:Labai daug valgo, tai ir tuñka žmogus I kiaulės nu sėtinių gerai tuñka Kiek būdavo gilių, kaip kiaulėms būdavo gerai, tùkdavo nu tų gilių Gyvates sudžiovina ir duoda arkliam, kiaulėm, kad tuktų Žirniai meitėliam del mėsos gerai – tuñka meitėliai Ana i...
aptekti - tèkti,teñka, tẽko1. kliūti į dalį, būti gautam:Teko mi kas iž to, puolo ir ant manęs kas gi Avis teko vilkui Pelnas man tenka Turtas teñka įpėdiniams Laimingas bilietas teko Jai teko pirmoji vieta Tenka pienelio ne tik jam bet ir jo marškinėliams Man jo nebus, ir tau tenetenka Duok, tau įpilsiu, maža tau tetẽko ...
apnikti - nìkti,niñka, -o nỹkti, -sta, -o1. smarkiai, skubiai imtis, kibti ką daryti:Ninkù į darbą pasilikęs, t. y. skumbu Vaikai ninka tėvą veltai gaivinti Ans nìko rašyti 2.neduoti ramybės, pulti:Ninka į tą vaikį mergos, t. y. puola antnìkti užsipulti, prispirti:Antnìko seniūnas, ir gavau pristoti pri gaspado...
apveikti - veĩkti,-ia, -ė1. imtis kokių veiksmų, darbų, daryti:Ką veikì? – Bevargstu Ką veikęs? Prastą veikiu Ką danguj beveikia mano tėveliai? Be pinigo nieko tenai neveĩksite Tau čia nėra ko veĩkti Ji kažką paslaptomis veĩkia Penki vaikai buvom mes, trys broliai, dvi seserys buvo – tai ką te veiksì ...
aprinkti - riñkti,reñka (riñka ), -o 1. imti po kiek ir dėti į vieną vietą:Spanguolės augo, bet nėkas neriñko Aš čia obuolius renkù Bulbės riñkt sunku: eini eini, čia bulbė, čia bulbė – linginėji Išejo bulbų antrailio riñkt Aš nerinkaũ riešutų – neinkandu Būtau ejus malkos riñ...
apniukti - niùkti,niuñka, -o 1.trauktis debesimis ar migla, niauktis:Šiandien nuo pat ryto dangus pradėjo niùkti Jau niuñka, žiūrėk, gali būti lietaus 2.niurti, blaustis:Jo veidas vis labiau niùko apniùkti 1.apsitraukti debesimis, apsiniaukti:Diena apniùkus, panašu an lietų Buvo šaltas, apniukęs rytas, kad už keli...
aptraukti - tráukti,-ia, -ė 1. suėmus ar paėmus už ko jėga stengtis artinti savęs link, versti pajudėti savęs link, tempti, tęsti:Dešine ranka traukiame žnyplėse suspaustą vytelę, ir žievė nusilupa Vienu metu tráukit [virvę] Nu tai ropę raudavom: susėda šiteip, susitveria visi – ir rauna, katrie tráukia Meta į vandenį pačynos g...
apsmilkti - smil̃kti,-sta, -o 1. pamažu be liepsnos degti, rusenti:Žali medžiai smil̃ksta, kad nedega Malkos vos ne vos krosny[je] smil̃ksta Smil̃ko smil̃ko ir užsiliepsnojo Kodėl čia tiek daug dūmų? Pažiūrėk, gal nedėgulis smil̃ksta Uždegiojau kelmus, teip ir smil̃ksta trečia diena Šlapios durpos gerai nedega, tik smil...
apsisukti - atlikti teisės akto, funkciją arba veikimą, savo ruožtu, b, perduoti ar pakaitomis iš eilės pasukti apie ašį arba centre sukasi, ypač judėti taip, kad visos dalelės Sekite ratą su bendrąja kampiniu greičiu apie bendras ašis sukelti pasukti ar perkelti apie ašį, centrinio B sukelti (lėktuvas regionas ar linija) iššluoti tūrį ar kitą plokštumą juda aplink...
apsirikti - patenka į nuodėmę arba nuklydusius b, kad klaidos liapsusas c, kad ateiti į tikėjimo kelionę į vaikščiojimą ar bėgiojimą į netvirtai vaikščioti arba Niezgrabnie b, kalbėti arba veikti, nenorinčioms ar menkas, taip, ateis netikėtai ar kliūtis tikimybė
apniaukti - niáukti,-ia, -ė niaũkti 1. debesimis supti, dengti, temdyti:Kaip tamsūs debesiai niaukia giedrąją dienelę, apsupė apklojo Merkinę kryžeiviai Karšti garai ėmė kilti iš žemės ir niaukti mėnulio šviesą | Visas dangus niáukias, bus dargana Dangus pradėjo niaũktis Kaip ir niáukias – gali ir lyt Iš vakarų nia...
apsivilkti - skambinti arba nustatyti tiesiai b organizuoti remiantis tiesia linija (karių) ir tinkamas intervalais paruošti naudojimui ar eksploatavimui, specialiai paruošti maistą arba už stalo
apsiverkti - išlaužti, išskyrus, arba paprastai nuo poveikio ar spaudimo iš vidaus į gabalus duoti kelią nuo emocijų perteklius
apsipirkti - rankdarbių steigimas ateljė aa pastatas ar kambarys įžuvinti su prekių Parduoda parduotuvės b Shoppe \ SHAP \ mažos mažmeninės prekybos įmonės arba didelėje departamentas Vienintele atnaša tam tikras prekes ar paslaugas linija
apsilenkti - nepavyks, kad pasiektų, pasiekti, arba susisiekite su
apsijuokti - pasenęs elgtis, veikti b pradėti ar atrodo, kad pradėti (veiksmas)
apsukti - sùkti,-a, -o (-ė)1. versti judėti aplink savo ašį:Jis turėjęs gerą vandens malūną, sukamą didelės upės vandeniu [V]anduo darmai nevarvėjo, sùkė akmenis, girnas Tę vanduva sùka girnas, o čia rankom sùka Akminai [girnose] buvo pataisyti, su ranka sukamì Gaidžio sugiedojimu jau girnas sùksi(malsi) Visą žiemą...
apsišaukti - Pasivadinusi
apsitraukti - arba, jei su pluta padengti, linijos, ar vieną ant kito uždėti
apsiniaukti - niaũkti,-ia, -ė niáuktijaukti, versti, velti, taršyti. apsiniaũkti,-ia, apsìniaukėapsileisti, susijaukti:Žmogus apsiniáukęs esi – svetys ateita suniaũkti,-ia, sùniaukė sujaukti, suversti, suvelti, sutaršyti:Sùniaukei patalą ir palikai Visa lova buvo suniauktà kaip kiaulių kinis Jo vi...
apsekti - sèkti,sẽka (señka), sẽkė (sẽko)1. eiti, vykti iš paskos, pridurmais:Įstoju, paskui eimi, seku Lapė sẽkė bulių iki kiemo, kur pasakė: teks kalėms ir katėms, o man neteks Paskum ratus sẽkė baltas šuniokas Kumelys sẽka paskui vežimą Anas mato, kad kokia moteriškė paskui jį sẽka Boba net p...
apnokti - nókti,-sta, -o 1. bręsti Noksta vaisius Neskink obuolių, tegu dar nóksta Ak! Ir duona jau baigias, o rugiai dar nenóksta Šiemet vasarojus greit noko, tai ir grūdai bus nedideli Lineliai noko, laiškelis biro | Petniūnas nepasitikėjo jaunikiais ir nesiryžo imti užkurio, nors duktė noko noko, kol nepernoko ir neprarado jaunystės žavumo ...
apverkti - ver̃kti,-ia, -ė 1. ašaras lieti, kūkčioti iš susijaudinimo (ppr. iš skausmo, liūdesio, džiaugsmo):Verkiu, ašarauju Vaikai ver̃kė savo matės Kap jy nuslaužė rankelę, aš verkiaũ diena naktis Toj ver̃kia, ir anas ver̃kia Kai pradeda sopėt, tai verkiù Šiteip man jo iškada, kad ver̃kia, ašarytės net a...
apsunkti - suñkti,-ia, -ė 1. spaudžiant atskirti, išgauti (sunką, skystį):Suñk uogų syvą Iš tų kanapių alyvą suñkdavo Iš aguonų suñkdavo tokį pieną Išimtą medų sunkė par sūrmaišį Medų iš korių suñkdavo Mane tegu į gabalus supjausto ir sunkia kraują po lašelį! Nieko! ^ Sunkia kaip iš akmens vandenį Tai velnien...
apsmukti - smùkti,smuñka (smū̃ksta smùksta, smuñksta ), -o 1. nesilaikyti, slinkti žemyn kam pritvirtintam, uždėtam, užmautam:Žiedas nuo piršto smuñka Kas iš tos šilkinės skarelės – smū̃ksta tik nuo galvos, šliaužia Man smuñka ir smuñka andarokas Be gumų tai pančekos smū̃ksta i smū...
aprėkti - rė̃kti,-ia, -ė1. garsiai kalbėti, šaukti:Anas pradėjo rė̃kt man Šoko, dainiavo, rė̃kė, kaukė [per vestuves] Kada jie nustos rėkę? Nerėk, eik šen čia in kamaraitę, aš tave uždarysu, kad ir tave neužmuštų Ana kai durnavota bėga par laukus ir rėkia Anas tik rė̃kia: „Ratavokit, žmonės!“ Piemenukas mažukas ...
aprūkti - rùkti,ruñka, -o 1. darytis raukšlėtam, trauktis:Burna sausė[ja], džiūna i ruñka Kitas žmogus kad ir sensta, bet neruñka Jau runkì, tėvuli! Tepasensta, terunka burna Matytis, nustojai duonos, kad runka tavo veidas Pasitraukite, akuotai, darbas tenetrunka – kol jaunuolė vainikuota, jos skruostai nerunka Netruko praeit...
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž