Žodžių skylti reikšmės

skilti - skil|ti, skilia, skylė 1. daužiant (skiltuvu ar kuo) gauti ugnį: Ugnį skildavo skiltuvu. 2. kirsti, skelti: skilk jam į ausį. 3. šnek. smarkiai ką daryti (bėgti, joti, lyti ir kt.): Tai skilia kiškis lauku. skylimas.
skiltis - skilt|is, skilties m. 1. atidalijama vaisiaus, daržovės, organo ar kt. dalis: Apelsino skiltis Česnako skiltelė. Dešinioji kepenų skiltis Inkstų žievinės skiltelės. 2. atskelta dalis, atskala: Klinčių skiltys. 3. atpjauta plona dalis: Buroko, obuolio skiltis Mėsą pjausto skiltelėmis. 4. teksto stulpelis; nelaužytas raidžių rinkinys ar jo atspaudas (nuotrauka...
kilti - kilti, kyla, kilo 1. keltis, eiti aukštyn: Dūmai kyla aukštyn. Vėliava kyla. Debesis, rūkas kyla (užeina). prk.: Kelias kyla į kalną. 2. didėti, augti: Kyla žmonių gerovė. 3. prasidėti, rastis: Kilo gaisras. Kyla šaltis, lietus. Kilo juokas, ginčas, pyktis. Kilo karas, ligos, badas. Kyla klausimas, ką daryti. 4. rūgti: Duona kyla. 5. imti bruzdėti: Į kovą u...
įskilti - įskil|ti, įskyla, įskilo atsirasti plyšiui: Puodas jau įskilęs. įskilimas.
atskilti - skìlti,skỹla (-sta skil̃na skỹlna), -o 1. plyšti, trūkti į dalis, darytis plyšiams:Kur lygesnis medis, tai skỹla gerai Suktas medis – nori, kad gerai skil̃tų, . Tas beržas gerai skỹlna Ar eglė, ar pušis – nežinau, katara geriau skỹla Tas medis gerai skìlsta Obelės labai greit ...
skiltinis - skiltin|is, skiltinė -> skiltis 1: Skiltinis vaisius. Skiltinis plaučių uždegimas Žiūrėk: [skiltis].
atkilti - kìlti,kỹla (-sta, kỹlna), -o 1.keltis aukštyn:Kyla aukštyn darbininkų – revoliucijos vėliava Aukštyn kilo milžiniški dulkių debesys Migla kỹlna Raudona saulė kilo iš Rytų ant darbo rankų kruvinų, pūslėtų Pro vinkšnas kyla mėnuo Plečiasi, kyla Spalio ugnis Pavasarį iš tavo pievų kyla šiltas rūkas Prieš giedr...
iškilti - įskil|ti, įskyla, įskilo atsirasti plyšiui: Puodas jau įskilęs. įskilimas.
apsvilti - svìlti,svỹla (-a sta svẽla svỹlna svil̃na), -o (-ė ) svil̃ti, svẽla, svìlo 1. degti be liepsnos, skrusti:Svẽla medžiai šlapi, kad dega po pečiumi . Anas, žalias alksnis, galgi dega, tik svỹla svỹla pečiuj Svìlsta, o nedega malkos, ir gana . Svỹla vilnos Paži...
gilti - gil|ti, gilia, gylė leisti gylį, gelti: Bitės gilia. gylimas.
dilti - dil|ti, dyla, dilo 1. trintis, dėvėtis: Netepta mašina labai dyla. 2. nykti, mažėti: Mėnulis baigia dilti 3. prk. dingti, blėsti: Dyla jo paveikslas. 4. šnek. gaišti, trukti: Ko tu ten dyli? 5. šnek. vargingai gyventi, skursti. dilimas.
įsipilti - ×pìltis,-asi, pýlėsi ( pilować, pilić) rūpintis; pilnas. įsipìlti, įsìpila, įsipýlė labai įsirūpinti, susikrimsti:Neįsipìlk teip par daug Neįsipilk, praslinks nelaimės Neįsipilk teip dideliai – iš numirusių nebeprikelsi Jei koksai bernas be reikalo tavi bars, keiks, tu neįsipilk, nei ap...
išsvilti - išsvil|ti, išsvyla, išsvilo svylant išdegti. išsvilimas.
apkvailti - kvaĩlti,-sta, -o darytis kvailam, eiti kvailyn, paikti, kvaišti:Jis pajuokauja, ir tu jau kvailsti! Kvaĩlsta jo galva, kaip užeina jam koks sukinys 1. pasidaryti kiek kvailam, kiek sukvailėti, apkvaišti:Kas apkvailęs, tas kvaila, arba pusprotis Žmogaus globoje apkvailo višta, antis, žąsis | Į apkvailusį nuo nuobodžio sodžių jie pūkštel...
apsipilti - aa kritimas lietaus neilgas ba panašaus kritimo šlapdriba, krušos ar sniego kažką panašaus, lietaus dušas
išsipilti - išsip|ilti, išsipila, išsipylė 1. -> išpilti. 2. šnek. vešliai suželti: Po lietaus išsipils žolė. 3. prk. gausiai išeiti: Visi išsipylė į gatvę.
nudilti - nudil|ti, nudyla, nudilo brūžuojantis, trinantis nusidėvėti: Kirvis nudilęs, reikia pagaląsti. nudilimas.
įpilti - įpilti, įpila, įpylė 1. įlieti: Į. į stikliuką vaistų. sngr.: Įsipilk arbatos pats. 2. įberti: Arkliams įpylė į lovį avižų. sngr.: Įsipilk į puodynę miltų. 3. įkirsti, primušti: Į kailį kam į. į (si) pylimas.
įgilti - įgilti, įgilia, įgylė žr. įgelti 1 Žiūrėk: [įgelti].
apdilti - dìlti,dỹla (-sta, dil̃na), -o dil̃ti, dẽla (dỹlna, -sta, -na), dìlo (dìlė)1. trintis, mažėti, dėvėtis:Geri padai, lygiai dỹla Netepta mašina labai dỹla Nekaustytos pavažos greit dỹla Minkštas tas tavo peilis, kad teip greitai dil̃st Tekiniai dẽla rietėdami Tekėl...
atpilti - pìlti,-a (-ia, pẽla), pýlė (pýlo) 1. daryti, kad lietųsi, bėgtų į vidų Geria ir geria, nespėju pilt Pilk ir veizdėk, kad nebėgtų patekliuo Pìlk daugiau [pieno], kad nori Pastatyk [v]andiniuo pìlti bosą Mūsų katilas keturiais viedrais piliamas Toks čaininkas buvo viedro pìlamas – visą išgers ...
apvilti - vìlti,-ia (-a, vỹla, -sta, vẽla), výlė (-o -ė ) 1. teikti nepamatuotą tikėjimą kuo; duoti nerealių, apgaulingų, klastingų pažadų:Ans tik vìla tave, o nesižanys Malavo, výlė, o neėmė(nevedė) Jei nemylėjai, kam výlei? Nereikia vìlt, kad negalvoji išpildyt Vylė, junkino ir traukė mani pri s...
aptilti - tìlti,tỹla (-sta tỹlna, til̃na, tiñla ), -o til̃ti, tỹla (-sta), tìlo; 1. darytis tyliam, tylesniam, menkai girdimam:Visoki dienos balsai po vienas kito tilo, rimo Mielas Jėzau, balsas tilsta, galva svyra, nebekilsta! Iš lengva tilo žemė, malšo laukų balsai Silpnas maldavimas palydėjo tilstančius žin...
įšilti - įšil|ti, įšyla, įšilo 1. pasidaryti šiltam: Krosnis jau įšilo. 2. įkaisti: įšilo, pievą pjaudamas. įšilimas.
išpilti - išpilti, išpila, išpylė 1. padaryti, kad išbėgtų (skystis), išlieti: I. iš ąsočio vandenį. sngr.: Pienas išsipylė. 2. išberti, iškratyti: Išpilk cukrų iš maišelio. I. šiukšles į duobę. sngr. 3. pasirodyti kūno paviršiuje: Jos veidą išpylė dėmės. Visą burną išpylė spuogais. Jis šalto prakaito išpiltas. 4. atiduoti grūdais (prievolę): I. p...
išdilti - išdil|ti, išdyla, išdilo 1. dylant sunykti, sugesti: Žiedo praba išdilusi (nebežymu). Rato stebulė išdilo. 2. prk. išnykti, išblėsti, dingti: Jau daug kas išdilo iš atminties. išdilimas.
atšilti - šìlti,šýla (-a -sta šilšta, šil̃na, šỹlna šinla), -o 1. eiti šiltyn, darytis šiltesniam, įgauti aukštesnę temperatūrą:Vanduo šìlsta, t. y. drungsta, šiltas daros Įkišau [į orkaitę], tegul šil̃nie [viralas] Šìlus inšilus, kaitus inkaitus ir ažsidegė pirtis Mano prosas vakar dar šìlo, ...
apipilti - pìlti,-a (-ia, pẽla), pýlė (pýlo) 1. daryti, kad lietųsi, bėgtų į vidų Geria ir geria, nespėju pilt Pilk ir veizdėk, kad nebėgtų patekliuo Pìlk daugiau [pieno], kad nori Pastatyk [v]andiniuo pìlti bosą Mūsų katilas keturiais viedrais piliamas Toks čaininkas buvo viedro pìlamas – visą išgers ...
apšilti - šìlti,šýla (-a -sta šilšta, šil̃na, šỹlna šinla), -o 1. eiti šiltyn, darytis šiltesniam, įgauti aukštesnę temperatūrą:Vanduo šìlsta, t. y. drungsta, šiltas daros Įkišau [į orkaitę], tegul šil̃nie [viralas] Šìlus inšilus, kaitus inkaitus ir ažsidegė pirtis Mano prosas vakar dar šìlo, ...
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž