Žodžių romus reikšmės

romus - rom|us, romi 1. nuolankus, švelnus: Romus žmogus. Romios akys. Romus būdas. Romus kaip avinėlis. 2. tylus, ramus: Romus vakaras, oras. Jūros gilumose romu. romiai prv.: Romus stovėjo apsnigtas miškas. romybė romumas.
ramus - ram|us, rami 1. nejudantis ar mažai tejudantis: rami jūra. Ramus oras (be vėjo). Ramus vanduo krantus griauna (folkloras). 2. kuris be triukšmo, tylus: Ramus butas. rami gatvė. rami naktis. Ramus kaimynas (netriukšmauja). Ramus, ramutis, ramutėlis vaikas (nelaksto, neišdykauja). ramioji kiaulė gilią šaknį knisa (folkloras). 3. neturintis rūpesčių, baimės, abej...
lomus - lom|us, lomi slėnus, slėsnus: lomi vieta. Mūsų lomesni laukai. lomiau prv.: Jie lomiau gyvena. Kur lomiau, vasarojus neprastas.
domus - dom|us, domi linkęs domėtis: Domus skaitytojas. domiai prv.: Domus pažiūrėjo. domumas.
mus - mùs. aš.
romanas - Dideles apimties, laisvos sandaros epinis kūrinys, kuriame vaizduojami žmogaus gyvenimo vangiai, problemos, istorijos plačiame įvairiapusiškame gyvenimo kontekste.
neramus - neramùs, -ì. 1. kuriame nėra ramybės, triukšmingas: Kas tokią neramią naktį kelio beieškos. Mes priimt tai primtumėm [naktigulto], bet kad mūsų gryčia nerami. Jūra buvo gana nerami. neramù. Labai neramu tam dvare. 2. susirūpinęs, susijaudinęs, susikrimtęs: Kodėl tu toks neramùs, lyg žemę pardavęs?! Man neramì širdelė, kad svetima šalelė. Nera...
įdomus - įdom|us, įdomi keliantis susidomėjimą: Įdomus darbas, sumanymas. Įdomus žmogus. įdomu būtų sužinoti. įdomiai, įdomiai prv.: Įdomus kalba, rašo, atrodo. įdomumas Su įdomumu išklausėme paskaitą. Įdomus tau patinkantis daiktas
romansas - romansas 1. lit. jausmingas, svajingas eilėraštis (ppr. meilės), tinkamas dainuoti solo, pritariant instrumentu. 2. muz. daininga instrumentinė pjesė.
nuožmus - nuožm|us, nuožmi žiaurus, negailestingas (ppr. žmogus, žvėris): Nuožmus priešas. nuožmiai prv. nuožmybė nuožmumas: Žvėriškas nuožmumas.
kimus - kim|us, kimi duslus, užkimęs: Kimus balsas. Kimūs šautuvo šūviai. kimiai prv.: Balsas skambėjo kimiai. kimumas.
romaninis - romanin|is, romaninė atsiradęs romėnų kultūros pagrindu arba artimai susijęs su šia kultūra: Romaninis stilius.
neįdomus - lėtas, neišmintinga sprendimų ar aktų, veikiančių neišmintinga ar neatsargus c trūksta intelekto ar priežasties gyvuliškas slopina jausmas ar pojūtis sustingusios proto Bukas b
dėmus - dėmùs,-ì dėmesingas, su dėmesiu.dė̃miai Jaunieji dėmiai klausos jojo kalbų, kurios kovą ir ateitį piešia
romanistas - romanist|as, romanistė dkt. 1. romanų rašytojas. 2. romanistikos specialistas.
romaniškas - arba susijusių su architektūros stilių sukurtas Italijoje ir Vakarų Europoje, tarp Romos ir gotikos stilius ir būdingas jos plėtros po 1000 apvalios arkos ir skliautas, prieplaukos, kolonos, dekoratyvinis naudoti podcieni pakaitinio naudojimo, gausus ornamentas
romanizuoti - romanizúoti,-úoja, -ãvo romaninti: Trakų kalbos liekanų [yra] romanizuotuose trakų ainiuose pavirsti romanais:Kita jos dalis … susiromanizuodama paliko, be abejo, pasakas apie levus šios dienos rumunams
romanistika - romanistika romanų filologija.
romanai - roman|ai dgs. grupė tautų, kalbančių iš liaudies lotynų kalbos susidariusiomis kalbomis - prancūzai, italai, ispanai, rumunai ir kt.: romanų tautos. romanų kalbos. romanas, romanė dkt. tos grupės žmogus romanas 1. lit. sudėtingo siužeto pasakojamasis kūrinys: Psichologinis, istorinis, nuotykių romanai 2. šnek. meilės santykiai.
intymus - intym|us, intymi grynai asmeniškas, artimas, draugiškas, nuoširdus: Intymus pasikalbėjimas. Intymūs santykiai. intymiai prv. intymumas.
atėmus - sudaro daugiau ribotą skaičių arba suma
nežymus - turintys plonas ar subtilus statyti ne Stout arba masyvi kūno b trūksta jėgos ar turinio nerimtas, silpnų c trūko svorio, stangrumas, ar svarbą trivialus
įžymus - įžym|us, įžymi labai žymus, pagarsėjęs: Įžymus rašytojas. Įžymūs literatūros kūriniai. įžymumas.
įsakmus - įsakm|us, įsakmi pabrėžiamas, griežtas, įsakomas: Jo žodžiai buvo įsakmūs. įsakmiai prv.: įsakmiai liepė išeiti. įsakmumas: Kalbos įsakmumas.
įdėmus - įdėm|us, įdėmi akylas, atidus: Įdėmus vaikas. įdėmiai prv.: įdėmiai dirba visa klasė. įdėmumas: Žadinti mokinių įdėmumą.
išsamus - išsam|us, išsami viską apimantis, platus: Išsamus veikalas, žodynas, straipsnis. Išsamus įvertinimas, nutarimas. išsamiai prv.: išsamiai papasakoti, aprašyti. išsamumas.
romaniškasis - arba susijusių su architektūros stilių sukurtas Italijoje ir Vakarų Europoje, tarp Romos ir gotikos stilius ir būdingas jos plėtros po 1000 apvalios arkos ir skliautas, prieplaukos, kolonos, dekoratyvinis naudoti podcieni pakaitinio naudojimo, gausus ornamentas
Roma - romà 1.santaika, romumas:Aukštesnės [indų] kastos pasirinko sau gyvenimą romoje Tarp tų kaimynų nėra romõs, jie vis barasi 2. tyla, ramybė:Jo aplinkiniai nori savo vadui kuo daugiau romos
romantika - romantika pasaulėjauta, kuriai būdingas tikrovės idealizavimas, svajingumas, jausmingumas: Jaunystės r.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž