Žodžių nygs reikšmės

niekingas - nieking|as, niekinga 1. menkas, niekam vertas: niekinga garbė. Kaip visa tai menka, niekinga. 2. niekšiškas, nedoras: Niekingas žmogus, darbas, pasielgimas. niekingai prv. niekingumas.
niekadarys - niekadar|ys, niekadarė dkt. žr. niekdarys.
niekis - niekis paprastai vns. vard. menkas, nesvarbus dalykas, mažmožis: N., dėl to nemirsi. Žmogus be mokslo yra n.
niekingumas - mažas arba paniuro valstybės degradacija apgailėtinoje žeminti, atmetimo aktas
niekas - niek|as pažym. įv. joks (žmogus ar daiktas), nė vienas: Niekas nieko nematė. Niekas kitas jo daugiau nepažino, tik aš. Nedaryk nieko blogo (bloga) niekam. Aš su jais neturiu nieko bendro (bendra). nieko naujo (nauja) negirdėti. Šuniukas šiandien tebėra nieko neduotas (nešertas). Daugiau nieko nežinau. Jis niekuo nesirūpina. Be niekur nieko (be priežasties, ši...
niaukstytis - niaukst|ytis, niaukstosi, niaukstėsi truputį niauktis, debesuotis, ūktis: Pradėjo oras, dangus niaukstytis Visas rytas niaukstosi. niaukstymasis.
niaurus - niaur|us, niauri 1. keliantis niūrią nuotaiką, nykus: niauri buvo nugalėtųjų pilis. Niaurūs griuvėsiai. Bute buvo niauru ir tamsu. 2. paniuręs, piktas: Sėdi, galvą nuleidęs, niaurus niauri nuotaika. Niaurus veidas. niauriai prv. niaurumas.
niekinis - niekin|is, niekinė negaliojantis, neteisėtas: Niekinis aktas (teis.). niekinumas: Sandorio niekinumas (teis.).
niekalas - niekalas gaminys su yda, brokas.
niekados - niekados prv. niekada.
niauktis - atrodyti, jaustis, ar veikti niūrus ar nusiminęs būti arba tapti Debesuota šmėkščioti blausiai dalinį ar visišką tamsumą ba tamsiai ir tamsiu vieta alkoholiniai gėrimai prislėgta nuotaika b žemumas nusiminimas atmosfera
niekinimas - nežiūrint į proto būseną, kuris niekina panieka b kažko trūksta pagarbos ir garbinimo niekino tyčinio nepaklusnumas arba atvirą nepagarbą teismui, teisėjas, ar įstatymų leidybos institucija, teisės aktas
niekinamas - pasireiškia, jausmas, arba išreiškia giliai neapykantą ar nepasitenkinimą jausmas ar rodyti panieką
niekintojas - ieškoti su panieka ar baimė
niekinantis - pasireiškia, jausmas, arba išreiškia giliai neapykantą ar nepasitenkinimą jausmas ar rodyti panieką
niekakalbis - niekakalb|is, niekakalbė dkt. kas niekus kalba.
niekai - ištarti garsą panašaus, kad kalbos garso \ m \ ilgalaikis b natūralų triukšmą iniciatyva arba panašaus garso tranų c vabzdžių duoti atgal mažą nuolatinį garso derinys Judriosios aktyvus
niekad - niekad nė jokiu laiku, niekuomet: Seni laikai n. nesugrįžta. N. ten nesu buvęs.
niekaip - niekaip prv. jokiu būdu: Su juo n. nesugyvensi. Jis n. nesupranta.
niekai! - medžiagų, tiekimą, arba įranga, naudojama įvairiose veiklos srityse kaip pasenusios karinės bagažo b asmeniniam turtui, medžiaga turi būti pagamintas, apdorotas, arba naudojami statybose
niekada - niekada prv. -> niekad.
Niagara - didžioji potvynių torrent
niekinti - niekin|ti, niekina, niekino 1. rodyti panieką, žiūrėti iš aukšto: Niekinti priešus. Niekinti melą. 2. laikyti menku dalyku, nepaisyti: Niekinti pagalbą, tradicijas. 3. gadinti, teršti: Niekinti gerą vardą. niekinimas niekintojas, niekintoja dkt.
niekieno - niekieno nežym. įv. kilm. 1. nei to nei ano; nei vieno (asmens): Įėjo n. nepastebėtas. 2. niekam nepriklausantis: N. ta žemė.
niekada! - visada
niauroti - niauro|ti, niauroja, niaurojo 1. pro nosį kalbėti, niurzgėti; neaiškiai kalbėti. 2. pykti, niršti. 3. urgzti, riaumoti. niaurojimas.
niekniekiai - niẽkniekiai. 1. tušti, niekingi dalykai, tuštybė: Negaudykite, vaikeliai, šio svieto niekniekių. Akis tvardome, idant neveizdėtų ant niekniekių to pasaulio. Plaukus [Magdalena] pirm gražino ant niekniekių, o nū jais šluosto kojas Viešpaties. 2. maža pinigų suma, menki pinigai: Už niẽkniekius jis nupirko dvarą.
niekatauška - niekatauška b. žr. niektauška.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž