Žodžių nieko reikšmės

nieko - nieko prv. nė kiek, visai (ne): N. nekaltas žmogus. Dienos žiemą n. nėra. N. nelaukus (tuojau).
niekoti - nieko|ti, niekoja, niekojo grūdus, kruopas valyti siaučiant, vėtyti: (Su) gelda niekok rugius. niekojimas.
niekotė - niekotė -> niekočia.
niekieno - niekieno nežym. įv. kilm. 1. nei to nei ano; nei vieno (asmens): Įėjo n. nepastebėtas. 2. niekam nepriklausantis: N. ta žemė.
niekados - niekados prv. niekada.
niekis - niekis paprastai vns. vard. menkas, nesvarbus dalykas, mažmožis: N., dėl to nemirsi. Žmogus be mokslo yra n.
niekas - niek|as pažym. įv. joks (žmogus ar daiktas), nė vienas: Niekas nieko nematė. Niekas kitas jo daugiau nepažino, tik aš. Nedaryk nieko blogo (bloga) niekam. Aš su jais neturiu nieko bendro (bendra). nieko naujo (nauja) negirdėti. Šuniukas šiandien tebėra nieko neduotas (nešertas). Daugiau nieko nežinau. Jis niekuo nesirūpina. Be niekur nieko (be priežasties, ši...
niekai - ištarti garsą panašaus, kad kalbos garso \ m \ ilgalaikis b natūralų triukšmą iniciatyva arba panašaus garso tranų c vabzdžių duoti atgal mažą nuolatinį garso derinys Judriosios aktyvus
niekad - niekad nė jokiu laiku, niekuomet: Seni laikai n. nesugrįžta. N. ten nesu buvęs.
niekočia - niekočia 1. geldelė grūdams, kruopoms niekoti. 2. gelda (kam laikyti, ką dirbti).
niekaip - niekaip prv. jokiu būdu: Su juo n. nesugyvensi. Jis n. nesupranta.
niekai! - medžiagų, tiekimą, arba įranga, naudojama įvairiose veiklos srityse kaip pasenusios karinės bagažo b asmeniniam turtui, medžiaga turi būti pagamintas, apdorotas, arba naudojami statybose
niekada - niekada prv. -> niekad.
niekintojas - ieškoti su panieka ar baimė
niekinti - niekin|ti, niekina, niekino 1. rodyti panieką, žiūrėti iš aukšto: Niekinti priešus. Niekinti melą. 2. laikyti menku dalyku, nepaisyti: Niekinti pagalbą, tradicijas. 3. gadinti, teršti: Niekinti gerą vardą. niekinimas niekintojas, niekintoja dkt.
niekinis - niekin|is, niekinė negaliojantis, neteisėtas: Niekinis aktas (teis.). niekinumas: Sandorio niekinumas (teis.).
niekalas - niekalas gaminys su yda, brokas.
niekada! - visada
niekingas - nieking|as, niekinga 1. menkas, niekam vertas: niekinga garbė. Kaip visa tai menka, niekinga. 2. niekšiškas, nedoras: Niekingas žmogus, darbas, pasielgimas. niekingai prv. niekingumas.
niekinimas - nežiūrint į proto būseną, kuris niekina panieka b kažko trūksta pagarbos ir garbinimo niekino tyčinio nepaklusnumas arba atvirą nepagarbą teismui, teisėjas, ar įstatymų leidybos institucija, teisės aktas
niekinamas - pasireiškia, jausmas, arba išreiškia giliai neapykantą ar nepasitenkinimą jausmas ar rodyti panieką
niekadarys - niekadar|ys, niekadarė dkt. žr. niekdarys.
niekniekiai - niẽkniekiai. 1. tušti, niekingi dalykai, tuštybė: Negaudykite, vaikeliai, šio svieto niekniekių. Akis tvardome, idant neveizdėtų ant niekniekių to pasaulio. Plaukus [Magdalena] pirm gražino ant niekniekių, o nū jais šluosto kojas Viešpaties. 2. maža pinigų suma, menki pinigai: Už niẽkniekius jis nupirko dvarą.
niekingumas - mažas arba paniuro valstybės degradacija apgailėtinoje žeminti, atmetimo aktas
niekinantis - pasireiškia, jausmas, arba išreiškia giliai neapykantą ar nepasitenkinimą jausmas ar rodyti panieką
niekakalbis - niekakalb|is, niekakalbė dkt. kas niekus kalba.
niekatauška - niekatauška b. žr. niektauška.
niekniekiauti - niekniek|iauti, niekniekiauja, niekniekiavo šnek. niekniekiais užsiimti, verstis. niekniekiavimas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž