Žodžių nelysti reikšmės

lysti - lys|ti, lysta, lyso darytis liesam, liesesniam, liesėti: Ligonis pradėjo lysti lysta žirgelis po pūdymėlį (d.). lysimas.
nesuklysti - Naudojamas kaip funkcija žodžio padaryti neigiamą žodžių grupė arba žodis naudojamas kaip funkcija žodžio stovėti praėjusių žodžių grupė neigiamas
nuslysti - nusly|sti, nuslysta, nuslydo slystant nupulti žemyn: Vos nenuslydau nuo kranto. nuslydimas.
nuklysti - nukly|sti, nuklysta, nuklydo nueiti netikru keliu: Keleivis nuklydo nuo savo kelio. Žiūrėk, kad gyvuliai kur nenuklystų. nuklydimas.
klysti - kly|sti, klysta, klydo 1. netikru keliu eiti, išsukti iš tikrojo kelio: Nerasdamas kelio, jis vis labiau klydo. 2. apsirikti, nutolti nuo tiesos: Taip manydamas, tu klysti. Kas nedirba, tas neklysta (folkloras) . Kas klausia, - neklysta (folkloras). klydimas.
sklysti - sklýsti,-ta, sklýdo sklisti:1.Kvapas oru sklysta Jautė Maldutis jos širdies tvaksėjimą, sklystančią nuo jos šilimą Iš jo burnos sklysta ne tik žodžiai, kurie ne visi suprantami, bet ir seilės tyška, lyg kad lytų 2.Narimantas, paregėjęs karūnelę kryžeivių blizgančią, norėjo sklystančias eiles kryžeivių ką veikesniai išardyti Kai t...
paslysti - pasly|sti, paslysta, paslydo 1. pašliaužti slidžia vieta: Koja paslydo, ir nuvirtau. 2. prk. netekti doros: paslydęs jaunuolis. paslydimas.
paklysti - pakly|sti, paklysta, paklydo 1. pamesti kelią: Uogaudami paklydome girioje. sngr.: Vaikščiojau po mišką ir pasiklydau. 2. pasidaryti negeram, nedoram. paklydimas.
nulįsti - nulįsti, nulenda, nulindo lendant kur patekti: Galvijai nulindo į krūmus. nulindimas.
įslysti - įsly|sti, įslysta, įslydo slystant kur nors patekti: Įslysti į duobę, į eketę. įslydimas.
atklysti - klýsti,-ta, klýdo1. netikru keliu eiti, išsukti nejučiomis iš tikrojo kelio:Tolimas kelelis, žirgelis klýsta Niekaip negalėjo rasti [kelio] ir vis labiau klydo Aš klýdau kelią ir toli pėsčia ėjau 2. klaidingai ką daryti, apsirikti:Taip ir žmonės, jei neklystu, sako Mes visi klystam, bet kiekvienas kitaip Jei aš klystu, tai a...
praslysti - prasly|sti, praslysta, praslydo 1. slystant išsmukti, iškristi: Žuvis praslydo pro pirštus. 2. prk. nepastebimai praeiti: Tokie reiškiniai dažnai praslysta pro akis. Taikosi praslysti pro šalį. praslydimas.
išslysti - išsly|sti, išslysta, išslydo 1. slystant išsprūsti: Žuvis išslydo jam iš rankų. 2. prk. netekti, negauti: Nepaskubėsi, išslys toks darbas iš rankų. išslydimas.
išklysti - iškly|sti, išklysta, išklydo nežinant išsukti (iš tikro kelio): Važiuodami išklydome iš kelio. išklydimas.
plisti - pli|sti, plinta, plito sklisti, platintis: Ligos kartais plinta. Nuo gėlių plito malonus kvapas. Žinios kaime greitai plinta. plitimas.
glisti - glisti, glinta, glito 1. darytis gličiam: Palijus kelias glinta. 2. trauktis gleivėmis, gliaumėti: Mėsa glinta. glitimas.
pasiklysti - pareikšti naikinimo daugiausia naudojami pasyvus statybos
blįsti - blįs|ti, blįsta, blindo 1. temti, niauktis: Dabar anksti blįsta. 2. žem. dilti, kiurti: Marškinių alkūnės pradėjo blįsti blindimas.
paplisti - papli|sti, paplinta, paplito pasklisti: Tas paprotys žmonėse labai paplitęs. paplitusi liga. paplitimas: Žodžio paplitimo ribos.
palįsti - palįsti, palenda, palindo 1. lendant paeiti po apačia: Šuo po suolu palindo. sngr.: Pasilįsk kur, ir neras. 2. šnek. pakliūti, patekti: Po mašina palįsi, atsargiai eik. palindimas.
įlįsti - įlįsti, įlenda, įlindo 1. spraudžiantis patekti, įsibrauti į vidų: Į. į urvą, į krūmus. 2. įsmegti, įsiterpti: Rakštis įlindo į koją. 3. šnek. dingti, prapulti: Kur jis būtų įlindęs? 4. prk. įsimesti, prikibti: Į ranką grižas įlindo. įlindimas.
apglisti - glìsti,gliñta, glìto 1.trauktis, dengtis gleivėmis, pelyti:Mėsa, sūde ilgai laikyta, gliñta 2.darytis lipiam, slidžiam:Palijus kelis gliñta ir daros paglitęs, t. y. slidus, tižus apglìsti 1.apsitraukti pelėsiais, gleivėmis:Sūriai greitai apgliñta Sūris pavirš apglìtęs Mėsa, ilgai laikant, apgli...
atlįsti - lìsti,liñta, lìto vargti. atlìsti1. nuvargti, nusikamuoti:Arklys nuo arimo atlìtęs Jis nuo darbo visai atlìto | Taip šiandien, rugius begrėbdama, atsilitaũ, kad vos vos paeinu Ot, atsilìto nuo šokių – led pasvelka Bebėgdamas jis atsilito Atsilisim ir negalėsim toliau dainuoti 2. atsivalgyti...
prilįsti - pril|įsti, prilenda, prilindo 1. daug sulįsti: prilindo musių į butelį. 2. prisibrauti, prisigauti: Žmonės grūdosi, kiekvienas norėjo arčiau prilįsti 3. užpildyti tarpus: Dantys (tarp dantų) prilindo varškės. 4. šnek. įžūliai ar meilikaujant prieiti, prisigretinti: prilindo prie viršininkų. sngr.: Prisilindęs kaulija. prilindimas.
pralįsti - pralįsti, pralenda, pralindo 1. lendant prasibrauti: Ten tokia tankynė, kad nepralįsi. 2. šnek. sunkiai patekti: Pralindo ir jis (šiaip taip išlaikė egzaminą, gavo vietą). pralindimas.
pasklisti - paskl|isti, pasklinda, pasklido 1. išsisklaidyti: Galvijai ganosi pasklidę. 2. paplisti: Plačiai pasklido garsas. pasklido alyvų kvapas. pasklidimas.
išplisti - išpli|sti, išplinta, išplito pasklisti, išsiplatinti: Tas žodis labai išplitęs. išplitimas.
išlįsti - išlįsti, išlenda, išlindo lendant išeiti, prasisprausti laukan, išsibrauti: Lapė išlindo iš urvo. Saulė išlindo iš debesies. išlindimas.
išsklisti - išskli|sti, išsklinda, išsklido pasidaryti nebesutelktam, išsiskirstyti: Paukščiai išsklido. Vaikai iš namų išsklido. išsklidimas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž