Žodžių megti reikšmės

mėgti - mėg|ti, mėgsta, mėgo 1. jausti pasitenkinimą kuo: Jaunimas mėgsta muziką. mėgstama daina. mėgsta grybauti, dainuoti. Jis nemėgsta tuščių kalbų. 2. jausti kam patraukimą, palankumą: Jį mėgo darbininkai. Jis nemėgsta manęs. 3. turėti ką tinkamą augti, būti: Balandos mėgsta riebią žemę. Augalai mėgsta šviesą. Ir žuvis ne visuomet gelmes mėgsta. mė...
apdegti - dègti,dẽga (deñga), dẽgė1. būti ugnies veikiamam, nykti ugnyje, liepsnoti:Samaninės durpos gerai dẽga, tik nekaitrios Tie tavo medžiai tik smilksta, o nèdega Pamiškėj laužas dẽga Žiūrėk, kažkas dẽga(gaisras)! Kaimynas dẽga, o ant mūs trobų plėnis neša, ar neuždegs? Degamà ugnis...
aprengti - reñgti,-ia, -ė réngti1. ruošti, taisyti kelionei:Ji reñgia vaikus kelian, tai neturi laiko Aš jį rengiù į kelią, t. y. taisau aš jam vežimą, valgį Slūžbon eik, ir mažąjį vaikelį su savim renk Ne aš viena gailiai verksiu, – verks ir brolelis, pulkelį rengdamas Kur josi, broleli? Kam rengì žirgelį? Viena se...
atidengti - deñgti,-ia (-a), -ė (-o) 1. dėti(ant ko), kloti (kuo) apsaugai:Deñgia pieną, kad neprikristų Aš savo rūtas žiemon spaliais dengiù Močia su drabužiais deñgia savo pliką kūdikį Vilius valgė didžiajame kambaryje prie baltai dengto stalo Lempą reikia popieriu deñgt, tada į akis neplieskia Deñk pečių su pegžde...
apžergti - žer̃gti,-ia, -ė 1. skėsti (kojas):Žer̃k kojas į šalis, mokydamos šokinėti | ║ sėsti (ppr. ant arklio) skečiant kojas:Aš žergu ant arklio, t. y. koją keliu ant jo Gal ir neužtruksiu, – priduria, jau žergdamas dviratį 2. daryti žingsnį:Kaip gali karvę ant kiemo laikyt: kur žergì, te blynas Čia buvo mėlynė, kita k...
apsmurgti - smùrgti,-sta, -o smur̃gti 1.nykti, skursti:Da grikis ir be lietaus ne teip greit smùrgsta 2. būti nusiminusiam, niūriam.3. snargliuoti. apsmùrgti apsmur̃gti 1.prastai augant apnykti, nuskursti:Apsmùrgę viralai(daržovės),ale gal da sustaisis Iš pradžios kopūstai labai gražūs buvo, paskui apsmur̃go Tas a...
apžvelgti - žvel̃gti,-ia, -ė 1. kreipti akis, žvilgsnį, žiūrėti:Pro šalį eidamas žvelk, kas ten dedas Gražus miestukas: teip kur žvel̃gsi, čia visur y[ra] pušynai Kad tau į gyvenimą blogai daros, žvel̃k ant paveikslo Viena ake katilą žiūru, kita į vaiką žvelgù – dar iškris Aš žvelgiaũ pro duris į kuknę Jau nežv...
apsirengti - skambinti arba nustatyti tiesiai b organizuoti remiantis tiesia linija (karių) ir tinkamas intervalais paruošti naudojimui ar eksploatavimui, specialiai paruošti maistą arba už stalo
apsidengti - gerai matomas kondensuotu garų dalelių masė (vandens ar ledo), sustabdytas vienos planetos atmosferoje (žemės) arba mėnulis kažką panašaus ar tai rodo, kad tariamas kabėti ore kaip aa šviesos Filmai, putlus, ar Banguotos masės debesis
apaugti - áugti,-a, -o 1.dėl gyvybinių procesų poveikio iš mažesnio darytis didesniam:Po lytui žolė sprindžiais áuga Tu, vyšnele, áuk áuk, obelėle, dar palauk Veršiukas smarkiai áuga Jums nelemta, sūnai, augt berneliais dailiais Áuga vaikai kaip girioj medžiai Tavo sūnus jau baigia vyru áugti Mergaitė da nesirg...
atpigti - pìgti,piñga, -o eiti pigyn:Piñga javai rinko[je], gal atpigs čystai Kas bus: grūdai piñga Pamatysi, an pavasarį toks daiktas pìgs 1. pasidaryti pigiam, pigesniam, sumažėti kainai:Javas atpigo, i nėr iš kur pinigų paima Vienos prekės atpigo, o kitos pabrango Atpìgo gyvoliai Medžiai mat iš daugybės visiškai ...
ataugti - áugti,-a, -o 1.dėl gyvybinių procesų poveikio iš mažesnio darytis didesniam:Po lytui žolė sprindžiais áuga Tu, vyšnele, áuk áuk, obelėle, dar palauk Veršiukas smarkiai áuga Jums nelemta, sūnai, augt berneliais dailiais Áuga vaikai kaip girioj medžiai Tavo sūnus jau baigia vyru áugti Mergaitė da nesirg...
apvogti - võgti,vãgia (võgia ) sta -ė 1. slapta savintis svetimą turtą:Nuog Dievo buvo nevõgt, nemeluot, o tiek metų vãgiam ir meluojam I neveizėjo, kaip tu pragyveni, tiktai jau nevõk, neužmušk žmogaus Võgti nenoru, į kalėjimą savo amžiuo neesu buvęs Esu gerančios pamilijos, bet ne vagančios Geras va...
apsižvelgti - naudojamas kaip funkcija žodžio nurodyti paskirtį
atlėgti - lė́gti,-sta, -o mažėti, lyžti, leistis:Šaltis jau lė́gsta, t. y. lyžta, atsileidžia atlė́gti 1.sumažėti, susilpnėti:Šaltis atlė́go, t. y. atsileido, ir sniegas atmernėjo Į vakarą atlė́go Atlė́go orelis | Baisiai sopėjo galvą, dabar kiek atlė́go 2.praeiti norui, jausmui, įsikarščiavimui, aprimti:K...
atkragti - kràgti,krañga, krãgo kištis į priekį, knotis:Lenta krañga 1.atsikišti; atsilošti; atsiknoti:Buvo mažo augumo, nosį turėjo atkragusią, tarp akių parlaužtą Jis pamojo savo apskrita galva su atkragusiomis ausimis Už pustrečio sieksnio buvo atkragęs seniai nulūžusios storos šakos pašakys Kišenės žiopsojo atkragusios nuo...
atjungti - jùngti,-ia, -ė 1.rišti, sieti, vienyti; traukti:Ši sąsmauka jungia abu kraštus Jùngti dančiu, dantiškai (sijas ir padėklus) Parvarinė siena abi šalini sieni jungė Jungti rąstus – sunkus darbas Jungė (coniunctio) jung[ia] vientinius žodžius tarp savęs arba vieną nuomonę su antra Šalutinius sakinius su pagrindiniais jungiame paprast...
atbėgti - bė́gti,-a, -o 1. greitais žingsniais, šuoliais judėti kuria nors kryptimi, lėkti:Bė́ga kiškis per dirvoną Žmogus bė́ga tekinas, arklys – risčia, zovada ir šuoliais Bė́ga neatgaudamas kvapo Vedu visą kelią bė́gova Mane išgąsdino bė́gantis šuva Bėgą̃s nubėga Nors bėgus pabėgėčiau, nors ėju...
aptingti - tìngti,-sta, -o darytis nepaslankiam, tingiam:Silpstu, tingstu Tìngti, tinginiu stoties pasidaryti tingiam, tingokam:Pavalgęs pietus, aptìngau piešti, rašyti Greista jau vaikas, matai, kaip šonus išpėriau, pragreito, neaptìngsta Ans aptìngo – į turgų nebvažiuos Senis dar neseniai vaikščioj[o] pas mergas, o dar&...
apsnigti - snìgti,sniñga (sneñga sniẽnga sniẽga sniẽgna, sniẽgti sniẽgsta snìga ), snìgo 1. kristi sniegui:Sniegas sniẽgti Sniegas sniẽga visą dieną Sniñga, žiema patalą kloja Varnos žeme vaikšto – snìgs Sniñga, pusto, teška, ale sniengas mernas...
apsirgti - sir̃gti,ser̃ga (ser̃gsta, -a, -sta), -o 1. būti nesveikam, apimtam ligos:Ligonis, ligotas, negalįs, sergąs Ne iš diktųjų esam, bet mažai ser̃gam Aš sir̃gęs savo amžiuo[je] neesu, o jau devintą [dešimtį] užstosu Kadai [būdavo] i basas per ledą perbėgi i nesergi Ji tai negirdėt, kad sir̃gtų, ji sveika Kur ji sir&...
aprūgti - rū́gti,-sta (ruñga -ia ), -o (-ė ) rū̃gti 1.darytis rūgščiam, fermentuotis:Iš šviežių miltų įmaišiau – gražiai duonikė rū́gsta Mūs duona nerū́gsta Minklė rūgsta Pienas tirštas rūgęs Čia rūgusis pienas stovėjo Rūgšto pieno šviežiai rū́gusio turu Noriu bulbų su rūgusiu pienu Jam rū�...
aprungti - rùngti,-ia, -ė, ruñgti1. bandyti paveržti, konkuruoti, vilioti:Jeigu vieną rùngia nuo kito, kaipgi nemuštie Bepigu rungti, kai už nugaros valakas Nuo jo mergą rùngia Rùngtas paršas eina rankon Prekėjai pigumu rungia nuo kits kito pirkėjus | Vienas kito nebeskenčia, vienas kitą rùngias 2. varžytis:Seniau merg...
apraugti - ráugti, -ia, -ė1. įdėti raugo, užduoti, sutaisyti rūgti: Išmazgok kubilą – kitimet vėl kopūstus ráugsma. Ana raugė duoną, kad surūgtum. Rūgšti gira, vakar raugta. Vilkas slaugė, girą raugė, meška rėkė eglynuos. Eik, dukriute, eik, mažiute, šviežia duona vakar kepta, švieži barščiai vakar raugtì, pavalgysi ir pagersi. Išgrauš – kisielių r...
apsvaigti - svaĩgti,-sta, -o 1. jausti svaigulį, kvaitulį; darytis girtam arba lyg girtam:Nuo alaus jis ėmė svaĩgti Gėrė, atrodo, ne ką mažiau už kitus, tačiau nesvaigo | Man svaĩgstasi(aš svaigstu) . ║ būti smarkiai apimtam kokio jausmo, įspūdžio, sužavėtam:Ji svaĩgo džiaugsmu Širdis svaĩgo jos grožiu 2. ...
apstingti - stìngti,-sta, -o 1. vėstant, šąlant darytis kietam, kietėti, tenėti:Kad pienas nukerėtas, tai stingsta Košė šalta ir taukai stìngsta, nebskanu valgyti Stìngstant [taukams] įdedu pipirų, druskos Višta labai gerai pridėt pri šaltienai – labai stìngsta Nuo išlytų avižų nestìngsta kisielius Syvai nu vasaros kai...
apspangti - spañgti,-sta, -o 1. darytis spangam, akti.2. mirti:A tu spangstì jau, t. y. dvesi pasidaryti spangam, apakti, apžlibti:Per girią ėjo asilas apspangęs Tas mūs arklys visai apspango Vyras labai verkė savo pačios ir apspango Apspangęs nuo blizgalų Apspangaĩ, kad kelio nebematai?! Apspangaũ, nė grybo neįžiūriu | Vėtros ap...
apslūgti - slū́gti,-sta (sluñga ), -o slùgti 1. mažėti lygiui, sekti, kristi Prieš lytų vanduo slū́gsta, prieš pagadą kyla Slū́gte nuslūgs vanduo upio vasarą Upė slū́gsta 2. atsileisti Slū́gsta putmenys, t. y. susileidžia Slū́gsta sutinimas Tas pirštas, kur pjautas, buvo smarkiai užpykęs, dabar jau sl...
apsivogti - imtis turtą kitai neteisėtai ir ypač kaip nuolatinės ar įprastos praktikos, slapta, nepastebimai, palaipsniui, arba netikėtai ateiti arba eiti vogti ar bandyti pavogti bazę, imtis ar tinkama neturint tam teisės ar palikti ir ketinant išlaikyti arba naudoti neteisėtai
apsidžiaugti - džiaũgtis,-iasi, -ėsi; turėti džiaugsmą, linksmintis:Ko tu taip džiaugíesi? Mes džiaugiamės tėveliu Džiaũgias manim močiužė Džiaugiúos su šiluma Džiaũkitės su savo gaidžiais Labai džiaugiasiaũ, kad oras atšalo Jis džiaugėsi gyvas išlikęs Džiaugiuos tave sveiką namo parėjusį Lapė, užgirdus...
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž