Žodžių lupti reikšmės

lupti - lup|ti, lupa, lupo 1. šalinti luobą, žievę, kevalą: Lupti bulvę, kiaušinį. sngr.: lupk žievę (nuo medžio), kol lupasi. 2. dirti: Kailį, odą lupti 3. plėšti, rauti, versti: Kelmus, akmenis lupti (iš žemės). Stogą lupti 4. mušti, bausti mušimu: Diržu ką lupti Kas nori lupti, tas ir pagalį randa (folkloras). sngr.: Gaidžiai lupasi. 5. šnek. parduodant, ...
luptis - nuplėšti išorinis sluoksnis
atlupti - lùpti,-a, -o (-ė) 1. lupenas, žievę imti, šalinti, skusti:Lùpk šitas bulves, jei neturi darbo Šimtas penki metai, ir da bulbeles lùpa Da buvau belupantì vieną roputę, ale geriau nevalgysiu Ropės lupamosios Ėdi gumbą, ne mano luptą | Barzdaskutys su didžiuliu skustuvu po ranka pakliuvusiam keleiviui lupa barzdą | Tasai lupo...
alpti - al̃pti,-sta, -o1. netekti sąmonės, leipti:Jis per dieną kelis kartus al̃pdavo Ašaroms burną prausi, skaudumu širdies alpsi Kažin, ar čia mirštami, ar tik alpstami nuodai? Teikeis sergantį ir negalintį atlankyt, ligonį išgydyt ..., al̃pstantį atgaivint | Alpau iš juoko alpstamaĩ Ir išnyko, kas alpstamai buvo mylėtina alptinai...
atlaupti - laũpti,-ia, -ė 1. su pirštais lupti, gnybti, plėšti:Kam laupì duonai plutą, ar negali atsiriekt! Mat, koks išgurbėlis: minkštimą laũpa, o plutą paliekta 2. ryti, ėsti:Žiūriu – tame name bobos suklaupę ragaišį laupia, vyrai suklaupę – medų maukia -ia, àtlaupė atgnybti, atlaužti:Atlaũpk ir man trup...
apsilupti - aa sunku standus, paprastai daugiausia kalkakmeniai danga arba gyvūnų parama b sunku ar sunku dažnai plonas apvalkalų kiaušinio (paukščio ar roplių) - žr kiaušinių iliustraciją vaisių arba sėklų danga, ar už jos ribų dalis, ypač kai sunku ar pluoštinės apvalkalo medžiaga (moliuskų arba vėžliai) arba jų turinys kažkas, panašus kaip aa sistemos arba iš...
apalpti - al̃pti,-sta, -o1. netekti sąmonės, leipti:Jis per dieną kelis kartus al̃pdavo Ašaroms burną prausi, skaudumu širdies alpsi Kažin, ar čia mirštami, ar tik alpstami nuodai? Teikeis sergantį ir negalintį atlankyt, ligonį išgydyt ..., al̃pstantį atgaivint | Alpau iš juoko alpstamaĩ Ir išnyko, kas alpstamai buvo mylėtina alptinai...
atlipti - lìpti,-a, -o (-ė); 1. žengti, kopti (aukštyn, į ką, per ką, žemyn):Ans lìpa aukštyn palaipstais Lipù per tvorą Lipiaũ lipiaũ [į medį] ir tik lig pusei teįlipiau Vaikas į medį lipa kaip voverė, bematant ir viršūnė[je] Iš visų pusių šmėklų baidomi ir persekiojami lipo ir lipo jie akmenimis aukštyn Tik vienas ...
apsupti - sùpti,-a, -o (-ė ) 1.siausti, gaubti:Sùpk jąją su užsupalu, su skepeta, kolei apsupsi Sùpa skara, dvikarte, drobule | Kauno gatves jau supo vasaros prieblanda Mane supa iš visų pusių šilta ir jauki balandžio pabaigos migla . | Sùpės moteros skepetom Nenoriu sùpties tuo skarele Supúos, supúos paltelin &#...
atliepti - liẽpti,-ia, -ė1. atsakyti į kieno kalbą, reikšti savo samprotavimą, nuomonę:Neliepiaus(neatsiliepiau)skode(sueigoje),ir uždėjo man mokesnį 2. iš naujo pasireikšti Nustojo ir nebeskaudėjo iki šiolei, tik dabar jau vėl pradeda liẽptis Kaip tik nešu ką ar kostu, ir liẽpias šone atliẽpti,-ia (àtliepia), àtliep...
apsilpti - sil̃pti,-sta, -o sìlpti 1.darytis fiziškai silpnam, eiti silpnyn:Močia jau sil̃psta Ana sìlpo, nusilpo i mirė Seneliai pradėjo senti, silpo jų jėgos, negalėjo taip dirbti kaip anksčiau Silpstu, tingstu ║ pradėti silpniau veikti, funkcionuoti:Širdis silpsta, kad neėdęs Akis viena sil̃psta Kriūtinė sil̃psta...
apžilpti - žil̃pti,-sta, -o 1. darytis marga (akyse), mirguliuoti, raibuliuoti, tavaruoti:Akys žil̃po žil̃po, i pavirtau Nusilpom visi, akys žil̃psta Aš žilpstù, t. y. man akys temsta Da rankose turėčiau sveikatos, tik kai atsistoji – akės žil̃psta Akys žil̃psta, nė kelio nematyti 2.spindėti, blizgėti, švytėti...
apšlapti - šlàpti,šlam̃pa, šlãpo 1. darytis šlapiam, drėkti, mirkti:Must šlam̃pa kojos tūs batūs? – O kur paliks nešlãpusios! Guminiais [apsiavus], tai kojos nešlam̃pa Bažnyčioje žmonės šlapo mirko savo prakaite ir nervinosi Rudenį šlam̃pam tuose laukuose lig kelių Vis šlam̃pa ir šlam̃pa kel...
apsisupti - , padengti ypač likvidavimo ar lankstymas b apgaubti ir užtikrinti transportavimo arba laikymo paketą c apglėbti, aprėpti d, ritės, raukšlės, piešti, ar virvės (kaip eilutę arba audiniu) apie kažką erdvinio apgaubti b užlieti arba erdvinio su aura arba valstybės
apčiuopti - čiúopti,-ia, -ė čiuõpti 1. liesti, čiupinėti, grabinėti:Čiuopiant pabrinkęs audinys kietas Aklas yra ir čiuopia su ranka 2.stverti, griebti:Krintančią stiklinę čiuopk, kol sučiuopsi, kad nenukristum 3.vogti:Jau čigonai čiuopė mano vadeles: visur išieškojau ir niekur neradau apčiúopti apčiuõpti, -ia, àpčiuop...
apčiulpti - čiul̃pti,-ia, -ė1. traukti skystį,siurbti, žįsti, gerti:Bitės medų iš žiedų čiul̃pia Dėlė kraują čiul̃pia Svečiai alaus čiulpia Paršai turbūt nesveiki, kad ėdalo neėda, tik skystimą čiulpia Kad tu tą pypkę čiulpi, tai veliuk katės uodegą įsikąsk Čiulpia kai vaikas papą 2. lūpomis čiulpimo garsą išduoti:Šaukdamas ...
apšvilpti - švil̃pti,-ia, -ė1. lūpomis ar instrumentu skleisti aukštą, šaižų garsą:Su burna gali švil̃pti Ir geležį su lazdom daužė, ir švil̃pė, o jis nebijo, ir viskas Šauks į pirtį, liuob švil̃ps par stabulę Švil̃pti vaikams liuob draudė motyna Girti keikiasi, švil̃pia, rėkia Stubo[je] negalima švil̃pt ...
apsikuopti - tinkamai užpildytas apkūnus pakankamai patenkinamas priimtina, teisinga
atkopti - kópti,-ia (-a), -ė (-o) kõpti1. lipti (aukštyn, žemyn, per ką):Į kalną smulkiais nelygiais žingsniais kopė senutė Vaikas kopa į medį Drevėn kopt Kópk ant trobos, nuimsi linų kuodelį Jau jis vėl ant pečiaus kopia Kopo kamino taisyt, tai būt kad kiek užsimušęs Tikrai sušilt į šiltą patalą kópam Vaikas lengvesnis li...
aptepti - tèpti,tẽpa, tẽpė 1. trinti paviršių tepalu ar kuo skystu:Tepu su sviestu į šalis puodo, skaurados, kad nepriliptum kepama tešla Iešmų paviršiai, kur trinasi, reikia gerai tepti Aliejum tẽpė petelnę Yr tokie ratai mediniai apačio[je], i tus reik tèpti Buvo ratai, buvo medinės ašys, smala, kur tèpti ratams M...
atkirpti - kir̃pti,ker̃pa, -o1. rėžti žirklėmis:Su žirklėmis kir̃pk karpus pakraščiais drobulės įkapėms Plaukus, popierių, avis kir̃pti Avinėli, baronėli, kir̃psim tau vilnelę Žemė kaip varškė, pievos – kaip avį kirpk Geras kirvis: medį kirpte nukirpau Ni tu verpi, ni tu kerpi Avelių kerpamos žirklės Žirklė kerpam...
aptirpti - tir̃pti,-sta, -o 1.keisti būvį skaidantis kitoje (ppr. skystoje) medžiagoje:Saldykiatės kavą, tetir̃pstie cukrus Širyt eisiu trąšų sėt, jei bus lytaus, tegu tir̃pstie Pasūdo vandenį puoduke, kiek tik tirpsta vandeny druska, tuo vandeniu pašlapina savo ranką ir su ja paglosto sergantį gyvulį Natrio druskos vandenyje gerai tirpsta Dervos ...
aptempti - tem̃pti,-ia, -ė 1. traukiant, tęsiant daryti ilgesnį, platesnį, didesnį, tęsti:Siaura oda, reikia tem̃pti Su ranka tūra, su koja tem̃pa aną Tem̃pia kiek gali [audeklą], kad kraštai nesudribt Tem̃ps tem̃ps tem̃ps takus ir ištampys I vienas tem̃ps, ir antras tem̃ps, ka tas milas kuo kiečiau susiritin...
aprėpti - rė́pti,-ia, -ė rė̃pti imti, grobti, glėbti (turtą):Jie žmonės nerėpos, per naktis rė̃pia, rė̃pia Nežino, kaip rė̃pt turtus, kad pramanytų, visa po savim pažertų Rėpia, rėpia, o nieko neturi Rė́pei, rė́pei visko, o dabar stipsi, ir viskas liks | Vietininkų valdžia rėpė visą pavietą aprė́pt...
atkreipti - kreĩpti,-ia, -ė 1. sukti (į šalį); duoti kryptį:Kam kreipì žvakę, turėk tiesiai! Grėtė nežino, kur veidą kreipti Maldų Dievas jų neklausė, šalin kreipė savo ausį Kreipė savą veidą prieš pūščę Kreipk subinę į šalį Ten bernelio eita, čebatukai kreipta Kreĩpk šen lovą, laivą | Kreipkim, broleli, šyvujus žirgelius...
atitirpti - tir̃pti,-sta, -o 1.keisti būvį skaidantis kitoje (ppr. skystoje) medžiagoje:Saldykiatės kavą, tetir̃pstie cukrus Širyt eisiu trąšų sėt, jei bus lytaus, tegu tir̃pstie Pasūdo vandenį puoduke, kiek tik tirpsta vandeny druska, tuo vandeniu pašlapina savo ranką ir su ja paglosto sergantį gyvulį Natrio druskos vandenyje gerai tirpsta Dervos ...
atitempti - tem̃pti,-ia, -ė 1. traukiant, tęsiant daryti ilgesnį, platesnį, didesnį, tęsti:Siaura oda, reikia tem̃pti Su ranka tūra, su koja tem̃pa aną Tem̃pia kiek gali [audeklą], kad kraštai nesudribt Tem̃ps tem̃ps tem̃ps takus ir ištampys I vienas tem̃ps, ir antras tem̃ps, ka tas milas kuo kiečiau susiritin...
apsikirpti - turėti ar išlaikyti kaip nuosavybę, privilegija, arba teisė
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž