Žodžių klusti reikšmės

klusti - klus|ti, klūsta, kluso imti klausyti, darytis klusniam: Vaikas klūsta tėvams.
apklausti - kláusti,-ia, -ė1. kreiptis į ką su klausimu:Klausiau ir jį, bet nieko neatsakė Visiems gult einant, klausė jį motyna Įėjęs į stubą, klausė pačios, ar bene davė tą meitėlį įnešt Ėmė klaust savo motiną, kodėl mum nėr tėvo Klausia, kiek kainuoja karvė Neklausia, ar tu duosi, ar ne Karalius klausia: „Paaiškyk, kol' į vandenį meti ...
atkusti - kùsti,kuñta, kùto stiprėti, gautis, taisytis; augti, tarpti:Duktė kunta, t. y. diktyn, didyn, geryn eina Tu atkutai, ir aš kuntù, t. y. gaunuos, riebyn einu Kūdikiai gerai kunta Keturias nedėlias pagulėjęs ponas pratarpo, pradėjo vaikščioti ir kusti Likusieji žmonės atilsėjo, apent pradėjo kusti, daugintis ir sodas statyti Ver...
apsiklausti - ateis dažnai netyčia susidurti b susitikti su (ypač priėmimas)
apkiausti - kiaũsti,-sta, -to 1. skursti, nustoti augti:Tu bekiaũsdamas apkiausti, t. y. neaugi 2.liūsti:Aš kiaustù, t. y. nelinksma tampu apkiaũsti 1.apsileisti, apšepti, pasidaryti netvarkingam:Tu gal ištisą mėnesį nesiprausi, kad taip apkiaũtęs? Buvo tokis apkiaũtęs, ale kai apsikirpo, apsiskuto, tai nieko sau vyrukas Jau...
apskrusti - skrùsti,skruñda (skrū̃sta), skrùdo 1. degti be liepsnos, gruzdėti:Iš didelio inkaitimo pradėjo skrùst Jeigu pečiun paberti miltai skruñda – duona iškeps Viršuj kokį spižių užvoži, kad ažsidarytų, kad neleist degt ugniai: skrustè turi skrùst [žievės] Nuimk nuo geležų ryzus, bo pradėjo s...
apausti - áusti,áudžia (-ti), áudė1. , gaminti audinį (iš siūlų staklėmis):Áudžiant gija sykiu grimsta, sykiu kyla, žiodmens darosi Audimą, milą áusti Kasdieninius abrūsus eglute áudžia Vilnų áustos skarelės Dabar toks pašukinis audžiamas Iš liepos lunkų demblius drabužiui audė Áudžiamas velenė...
atgusti - gùsti,guñda, gùdo 1.prasti, junkti:Aš gundu prie darbo, t. y. (darbas) man patinka Brolis gùdęs rašyti, keliauti Ana viską gùdusi (daryti) Dar esam negudę šalti Negudęs prie tų bičių 2. pasidaryti gudriam, išgudrėti. apgùsti priprasti, apsiprasti:Lietuvis ir Nemun's vienokio mat būdo, lyg, tartum, gamta vien...
atbusti - bùsti,buñda, bùdo 1. išeiti iš miego būklės:Jau išmiegojau, bundù, tuo kelsiu Greičiau kepkim duoną, vaikai jau buñda, neduos ramybės ║ atgyti:Jos leidosi ir kilo, sveikindamos bundančią(pavasarėjančią)žemę Budo auksinis rytas 2. kilti, rastis:Kuo daugiau mokėsi, tuo labiau budo jos supratimas, kad maža te...
atausti - áusti,áudžia (-ti), áudė1. , gaminti audinį (iš siūlų staklėmis):Áudžiant gija sykiu grimsta, sykiu kyla, žiodmens darosi Audimą, milą áusti Kasdieninius abrūsus eglute áudžia Vilnų áustos skarelės Dabar toks pašukinis audžiamas Iš liepos lunkų demblius drabužiui audė Áudžiamas velenė...
apsusti - sùsti,sū̃sta (sų̃sta sū̃sa suñsa suñsta sunta ), -o 1. aptekti niežais; plikti nuo suso:Šuva, ožka suñsa, t. y. plinka nuo suskio Paršeliai suñsa, i pati nežinau nū ko 2. džiūti, nykti, skursti Obelės da nieko, tik jaunos – tai suñsa . Labai augo tas mūsų sodnelis, o tik va ne...
apsiblausti - bláustis,-iasi, -ėsi, blaũstis1.niauktis, ūktis, blęstis:Dangus bláusiasi, bus lietaus Diena bláusiasi Oras blaũsės, t. y. niaukės, ūkės | Varpos blaũsias prieš lietų 2.darytis mieguistam:Akys bláusiasi ║darytis nesmagiam, suniurusiam:Pats mačiau, kap jo veidas ėmė blaũstis 1.apsiniaukti,...
apmausti - maũsti,maũdžia, maũdė1. nesmarkiai, bet ištisai, nenustojant skaudėti, skauduliuoti, svembti:Dantys maũdžia Nuo pat ryto maũdžia dantį, kad tik nepradėtų gelt Neskauda, bet maũdžia [dantis] Galvą man po truputį maũdžia ir maũdžia Ar tau žandą labai maũdžia? Pilvą maũdžia mau...
atjausti - jaũsti,jaũčia (jaũta ), jaũtė 1.justi išorinius ir vidinius dalykus:Oro permainą aš savo kauluose jaučiu Jis nieko nebejaučia, nieko nebegirdi Aš jaučiù vėją pučiant Aš jaučiù skaudėjimą Nejaučiu, nematau Ar jauti atlyjant? Ji (ta koja) man jau vis jaučiamà (buvo jautri, kad kiek, ir skaudėdavo) ...
apšusti - sùsti,sū̃sta (sų̃sta sū̃sa suñsa suñsta sunta ), -o 1. aptekti niežais; plikti nuo suso:Šuva, ožka suñsa, t. y. plinka nuo suskio Paršeliai suñsa, i pati nežinau nū ko 2. džiūti, nykti, skursti Obelės da nieko, tik jaunos – tai suñsa . Labai augo tas mūsų sodnelis, o tik va ne...
apsausti - saũsti,-ta, -o 1. sausėti: Upaitė senka, jūros vanduo slūgsta ir jos krantai sausta Prie keliuko pilkuoja saustančių bulvių krūva 2.džiūti:Saũsta jaunas medis nuo įrėžimo peilio apsausėti: Purvai apsaũso biškį Jau šienas gerokai apsaũsęs Kaip apsaũso, vežėm biškį [vasarojų] įsausėti: Insaũs...
aprausti - raũsti,-ta, raũdo 1.lietis raudona šviesa:Tuo tarpu jau rytai pradėjo rausti, ir žvaigždės ėmė blėsti Žiemių šalyje ir lyg truputį į rytus per pačią beveik Bruožinę raudo dangus Teka saulė, rausta miško eglių viršūnės | Dienos šviesesnės ateities rausta 2.būti raudonam, raudonuoti:Kur rausta žemčiūgai, kur rūtos žaliuoja ir m...
apdrausti - draũsti,draũdžia, draũdė1. sakyti, kad ko nedarytų, neleisti, įspėti, ginti:Tėvai draũdžia vaikams eiti į vakarėlius Draũsk nedraũsk, daro savo, ir gana Degtinę labai draudė žmonėms lakti Draudė brolelis: neiki, sesele, nustosi vainikėlio Drausk savo dukrą nuo blogų darbų Daktarai draũdžia sunk...
atplūsti - plū́sti,-ta (plū́džia ), plū́do (plū́dė )1. tekėti, bėgti, srovėti:Voryčia pro ilgąjį tiltą plū́sta į Šyšą Jūra plūstanti par Žvingius ir Pagramantį Upė tebebuvo pavasariškai gili, ir jos srovė veržliai plūdo per dugno akmenis Ižg čystos versmės čystos upės plū́sta | Greitai laikas plūsta ^ Auk...
apskųsti - skùsti,skùta, skùto (skùtė )1. pjauti skustuvu plaukus palei odą:Uostelius visi laikė, neskùto, a senas, a jaunas Barzdą skùst reikia – ranka dreba Nepaslinko barzdos skùsti, matyties Ar skusì barzdą? Javus reikia sėt, barzdos neskutus – gerai augs Kai galanda dalgę i jau daugiau jąj ne...
apsiausti - siaũsti,siaũčia (siaũsti), siaũtė 1. dengti, gaubti, supti kuo:Vaiką kuo siaũčia, kad šilčiau būtų Aš siautu (siaučiu) su sermėga, su kelnėmis Ulonėli mano, siausk mane po ploščiumi Su tarnais, baltu rūbu siausdamas, Pilotop siuntė, plakti liepdamas | O neramios jūros bangos siaučia mus putota drobe Siaučia vak...
apiprausti - praũsti,-ia, -ė1. vandeniu valyti, mazgoti, plauti (veidą):Burną praũsti Kelkis, kelkis, mielas broli, praũsk baltai burnelę An marių krantelio gilus dunojėlis, tę mano mergelė baltai burną praũsė Saulė tekėjo į vainikėlį, burnelę prausiau su vandenėliu Kuom mudvi prausiv baltas burneles? Žalioj girelėj berželį lenkčia...
apsiskųsti - išreikšti sielvartą, skausmą ar nepasitenkinimą
apsisiausti - aa ilgai teka viršutiniai drabužiai, ypač naudojami iškilmingas progas, arba kaip biuro ar profesija ba palaidų drabužių, chalatą simboliu neformalaus drabužiai, ypač namuose danga, mantijos
apsidrausti - patekti į savo rankas, arba į vieną turėti, galios, ar kontrolės, kaip pasinaudoti arba užfiksuoti fiziškai
atpūsti - pùsti,puñta, pùto1. tinti, brinkti:Ateisiąs laikas, kada nebebūsią niekur pasaulyje ... nuo apsirijimo puntančių ir svaigstančių turtinguočių Ten vargšo šeimyna karštinėmis serga ir iš bado punta Jo veidas punta Pùto kojos, pùto galva – i pasibengė Puñta burna – anam širdis bengas Mano koja pun&...
atgrūsti - grū́sti,-da (-džia ), -do (-dė) 1.trinti, smulkinti, malti:Aš grū́du kruopas Su grūdekliu (krušekliu) grū́džiu aš grūdus Grū́sk kanapius su kruštuviu Miežius grū́sti Grucė grūsti nuobodus darbas Eik košę grū́sti Kanapių aliejų grūsdavo grūstuviu akmeninėse piestose Kiaulėm grūdau bulbes Meškutė gr...
apsnūsti - snū́sti,-ta (-ti), snū́do imti snausti:Tesnū́stie jis, kolei prasnūs Arkliams prisnūdus, anie taip pat pradėjo snūsti Šitai sargas Izraelio nei miegt, nei snūsta 1. kiek užsnūsti:Ažumiegmi, apsnūstu Apsnū́do jis besėdėdamas Pareita namo, valgyta i apsnū́sta Apsnū́sta beganydamas arklius, tai paskui nė vien...
apsitriūsti - nuo purvo ar taršos nemokamai
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž