Žodžių karšti reikšmės

karšti - kar|sti, karsta, karto darytis karčiam: Drėgni miltai greit ima karsti kartimas kartim|as kartus daiktas: karo neragavęs, ir saldimo neišmanysi (folkloras).
karštis - karš|tis 1. karštumas, kaitra: Baisus ugnies, krosnies karštis. Vasaros dienos karštis. 2. pakilusi kūno temperatūra: Ligonis karščio turi. Karštis ima, muša. Karštis nukrito. 3. prk. įkarštis, entuziazmas, užsidegimas: Jis dirba, kalba su dideliu įkarščiu.
karštai - karšto
karšinti - karšin|ti, karšina, karšino 1. išlaikyti, slaugyti seną žmogų, ligonį: Tėvus karšinti 2. ryt. budėti prie mirštančio žmogaus, marinti: karšina ligonį. karšinimas karšintojas, karšintoja dkt.
karšatis - karšat|is, karšaties m. amžiaus galas, senatvė: Senelei priėjo karšatis.
karšis - karšis zool. karpinių šeimos auksinio atspalvio dugninė vertinga žuvis (Abramis brama).
karštinė - karštinė žr. karštligė karštin|is, karštinė sukarštasis: karštinės vilnos.
karštinis - karštin|is, karštinė sukarštasis: karštinės vilnos.
karštimas - karštim|as karštym|as karštas viralas ar gėrimas: Lėkštę karštimo suvalgiau. Gerk to karštimo, bus šilčiau.
iškaršti - iškarš|ti, iškaršta, iškaršo susenti, baigti amžių: iškaršęs žmogus. iškaršimas.
apkvaršti - kvar̃sti,kvar̃čia, kvar̃tė 1. nujausti, numanyti, spėti, įtarti.2. kabintis, ieškoti priekabių:Anyta kvarčias – ieško pričinios (prišto) ant barimos apkvar̃čia, àpkvartė užsigalvoti.
karštas - karšt|as, karšta 1. labai šiltas, įkaitęs: Karštas vanduo. karšta krosnis. karšta diena. prk.: Darosi karšta (bloga, pavojinga). 2. prk. smarkus, ūmus: Karštas žmogus. karšti ginčai. karšta meilė (didelė). Karštas noras. 3. prk. nuoširdus, užsidegęs: Karštas patriotas. karštai prv.: karštai įšildyti ką. karštai ginčytis (smarkiai). karštai sveiki...
karšinys - karšinys tekst. vilnų juosta, išėjusi iš karšimo mašinos.
karšimas - karšìmas 1.→ karšti 1: Karšimas vilnos Kiek sumokėjai už karšìmą? 2. → karšti 4: Nugaros skalbimas; karšìmas pérkaršimas → perkaršti 1. sukaršìmas → sukaršti 1: Paklausk, kiek paims už vilnų sukaršìmą
įkiršti - įkirš|ti, įkiršta, įkiršo tarm. įširsti: Jis labai įkiršęs ant tavęs. įkiršimas.
apteršti - ter̃šti,-ia, -ė 1. daryti nešvarų, negryną, tepti, purvinti, dergti, bjauroti:Atsiveda vaikų bandą kaip busiliokus, ir ter̃šia an kilimo Neter̃šk nė bliūdo(nesipilk),bo nevalgysi Dabar neleistų [linų] mirkyt – vandenį ter̃štų Jei katė teršia triobą, tai reikia patryt jos snukį po jos pačios mėšlus, ir daugiau ji net...
karštymetis - karštymet|is 1. vidurdienio laikas per karščius: Dirbo ir per patį karštymetį. 2. vasaros karščių metas. 3. prk. subruzdimas, sujudimas; darbymetis: Buvo pats karštymetis.
karšiklis - karšiklis 1. įrankis vilnoms karšti. 2. tarm. šepetys arkliams šukuoti.
karštakošis - karštakoš|is, karštakošė dkt. menkinamai karšto būdo žmogus, karštuolis.
karštagalvis - karštagalv|is, karštagalvė dkt. karštuolis.
karštakraujis - karštakrauj|is, karštakraujė dkt. karštuolis.
karšinčius - karšinčius 1. senas, paliegęs žmogus. 2. kitų išlaikomas, karšinamas (seniau ir iš išimtinės gyvenantis) senas žmogus.
įpiršti - įpirš|ti, įperša, įpiršo 1. įkalbėti vesti ar tekėti: įpiršo jam merginą. sngr.: Įsipiršo į žentus. 2. įsiūlyti: įpiršo man savo karvę (pirkti). įpiršimas.
įniršti - įnirš|ti, įniršta, įniršo 1. smarkiai įpykti, įtūžti: įniršęs ant visų bendradarbių. 2. įdūkti, įšėlti: įniršęs jautis. įniršimas.
išpiršti - išpirš|ti, išperša, išpiršo prikalbinti vesti, tekėti: išpiršo jam merginą. sngr. išpiršimas.
išneršti - išnerš|ti, išneršia, išneršė išleisti ikrus: Lydekos jau išneršė. išneršimas 2 išnerš|ti, išneršia, išneršė išrausti, išvartyti: Visą skrynią išneršė beieškodama. išneršimas.
įsipiršti - įsiprašyti be kvietimu, leidimą, arba atvykę į geologinio įsibrovimo trauka ar priversti arba kai kažkas arba koks nors ypač be leidimo, pasisveikinimo ar sporto
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž