Žodžių etekti reikšmės

atsekti - sèkti,sẽka (señka), sẽkė (sẽko)1. eiti, vykti iš paskos, pridurmais:Įstoju, paskui eimi, seku Lapė sẽkė bulių iki kiemo, kur pasakė: teks kalėms ir katėms, o man neteks Paskum ratus sẽkė baltas šuniokas Kumelys sẽka paskui vežimą Anas mato, kad kokia moteriškė paskui jį sẽka Boba net p...
aptekti - tèkti,teñka, tẽko1. kliūti į dalį, būti gautam:Teko mi kas iž to, puolo ir ant manęs kas gi Avis teko vilkui Pelnas man tenka Turtas teñka įpėdiniams Laimingas bilietas teko Jai teko pirmoji vieta Tenka pienelio ne tik jam bet ir jo marškinėliams Man jo nebus, ir tau tenetenka Duok, tau įpilsiu, maža tau tetẽko ...
ištekti - ištekti, ištenka, išteko 1. pakakti ilgio, tūrio: Ar išteks ta virvė iki durų? 2. turėti, netrūkti (ko): Dabar pinigų išteksiu ilgai.
atriekti - riẽkti,-ia, -ė1. pjauti nuo kepalo duonos ar pyrago riekę:Riẽk duonos riekę Riẽk duoną su peiliu Šitas peilis duoną ne riẽkia, o ardo Nereikia per daug duonos riẽkt – sudžius Riek duoną teip, kad kitam kartui liktų Neriẽk duonos dalge Juk i duoną riẽkdamys, paims kepalą i paržegnos, tuokart terie&...
atitekti - tèkti,teñka, tẽko1. kliūti į dalį, būti gautam:Teko mi kas iž to, puolo ir ant manęs kas gi Avis teko vilkui Pelnas man tenka Turtas teñka įpėdiniams Laimingas bilietas teko Jai teko pirmoji vieta Tenka pienelio ne tik jam bet ir jo marškinėliams Man jo nebus, ir tau tenetenka Duok, tau įpilsiu, maža tau tetẽko ...
krekti - krekti, krenka, kreko tirštėti, krešėti, krekėti: Kraujas krenka.
išsitekti - išsit|ekti, išsitenka, išsiteko turėti vietos, tilpti: Sėskis, visi čia išsiteksime. prk.: Ko tu manim neišsitenki (kuo aš kliūvu)? išsitekimas.
atsiriekti - sumažinti arba tarsi su peiliu, maišoma arba platinti atkarpos nukentėjo (kamuolys) taip, kad gabalas rezultatai interpretuoti, aiškinti panaudotas frazių, pavyzdžiui, jokiu būdu jums gabalas tai gabalas kažką judėti su pjovimo veiksmų
įsekti - įsekti, įseka, įsekė sekant įeiti: Jis įsekė paskui mane į kiemą. įsekimas.
driekti - driek|ti, driekia, driekė priežodis drikti. 1. tęsti (tąsų daiktą): Voras driekia savo siūlą. Kam taip plonai drieki (verpi)? sngr.: Seilės driekiasi. Dūmai pažeme driekiasi. 2. skleisti, taršyti: Linus driekti pievoje. sngr.: Nešti reikia taip, kad šiaudai nesidriektų. driekimas.
apsekti - sèkti,sẽka (señka), sẽkė (sẽko)1. eiti, vykti iš paskos, pridurmais:Įstoju, paskui eimi, seku Lapė sẽkė bulių iki kiemo, kur pasakė: teks kalėms ir katėms, o man neteks Paskum ratus sẽkė baltas šuniokas Kumelys sẽka paskui vežimą Anas mato, kad kokia moteriškė paskui jį sẽka Boba net p...
išsekti - išsekti, išsenka, išseko 1. nuslūgti, išdžiūti: Išsekęs šulinys, puodas. Išseko akyse ašaros. 2. prk. sunykti, sumenkti: Jis toks silpnas, išsekęs. Išseko jėgos. išsekimas.
atlėkti - lė̃kti,lẽkia, -ė 1.skristi:Lekia paukštelių didelis pulkas O nelėk, sakaluži, nebaidyk lakštingalos Oi žiūrau žiūrau – lekia trys pilki karvelėliai O aš pasiversčiau raibąja antele, lėkčiau žalia girele Per žalias girias gegute lėkiaũ, per marias lydeka nėriau Oi lėkčiau lėkčiau, kad galėčiau, gandro sparnus kad tur...
įpliekti - įpliek|ti, įpliekia, įpliekė įkirsti: Įpliekti kam (su) rykšte. įpliekimas.
išpliekti - išpliek|ti, išpliekia, išpliekė 1. smarkiai primušti: Išpliekti ką su rykštę. 2. šnek. smarkiai ką padaryti (išpeikti, išdaužyti, iškritikuoti ir pan.): Išpliekti atsilikėlius. išpliekė jam visus langus. išpliekimas.
išdriekti - išdriek|ti, išdriekia, išdriekė priežodis išdrikti 2: Išdriekė viską ant grindų. sngr.: Apyniai išsidriekę per visą tvorą. išdriekimas Žiūrėk: [išdrikti].
atidrėkti - drė́kti,-sta, -o darytis drėgnam:Drė́ksta sniegas, sierčikai Sienos šlapiuoja, viskas drė́ksta, pūsta Nuo miglos drėksta man raibosios plunksnelės Labai gražus ankstyvasai Lietuvos ruduo, kai dar nedrėksta ir nežvarbu atidrė́kti 1.drėgnam pasidaryti:Sniegas atdrė́kęs Atidrė́ko grūdai Drabužis atidrėko ant r...
drėkti - drėk|ti, drėksta, drėko drėgnam darytis: drėksta drabužiai. drėkimas.
išsidriekti - archajiškais guli kūlė arba blaškymasis b slinkti ar užsiropšti nerangiai, gulėti arba sėdėti su rankų ir kojų išplito skleisti ar plėtoti nereguliariai arba be atramos
įlėkti - įlėkti, įlekia, įlėkė 1. skrendant patekti, įskristi (į vidų): Pro langą įlėkė širšė. 2. įbėgti: Arklys įlėkė į kiemą. 3. įkristi: Kibiras įlėkė į šulinį. įlėkimas.
aplėkti - lė̃kti,lẽkia, -ė 1.skristi:Lekia paukštelių didelis pulkas O nelėk, sakaluži, nebaidyk lakštingalos Oi žiūrau žiūrau – lekia trys pilki karvelėliai O aš pasiversčiau raibąja antele, lėkčiau žalia girele Per žalias girias gegute lėkiaũ, per marias lydeka nėriau Oi lėkčiau lėkčiau, kad galėčiau, gandro sparnus kad tur...
aprėkti - rė̃kti,-ia, -ė1. garsiai kalbėti, šaukti:Anas pradėjo rė̃kt man Šoko, dainiavo, rė̃kė, kaukė [per vestuves] Kada jie nustos rėkę? Nerėk, eik šen čia in kamaraitę, aš tave uždarysu, kad ir tave neužmuštų Ana kai durnavota bėga par laukus ir rėkia Anas tik rė̃kia: „Ratavokit, žmonės!“ Piemenukas mažukas ...
įdrėkti - įdrėk|ti, įdrėksta, įdrėko pasidaryti drėgnam: Kojos įdrėko. įdrėkimas.
išrėkti - išrėk|ti, išrėkia, išrėkė 1. galėti rėkti: Jis labai baisiai išrėkia. 2. kurį laiką rėkti (šaukti ar verkti): Pusę nakties išrėkė viduriais. sngr.: Išsirėkė vaikas ir nutilo. 3. rėkiant pagadinti: Ko taip rėki, dar gerklę išrėksi. išrėkimas.
išlėkti - išlėkti, išlekia, išlėkė 1. išskristi: Gervės jau išlekia. 2. išbėgti: Vaikai išlėkė iš klasės. 3. greit išeiti, išskubėti: Kai vakar išlėkė pas tėvus, tai tik šiandien vakare grįžo. Išlėkė raitas. 4. iškristi, išpulti: Išlėkė iš trečio aukšto. Išlėkė dantis. 5. iškilti (į viršų): Pastatas išlėkė į orą (išsprogdintas). išlėk...
apiplėkti - plė́kti, -sta, -o. gesti nevėdinamam, įgauti pelėsių kvapo: Miltai plė́ksta troškiai supilti, t. y. atsiduoda paplėkimu. Seniai kepta duona pradėjo plė́kti. Mūsų klėtin vėjas neineina, tai grūdai labai plė́ksta. Su sniegu kūlė, grūdai plėksta. Ir svilusios, ir plė́kusios buvo numinės. Plė́ksta namas, reikia vėdint. apiplė́kti. 1. kiek suplėkti,...
apšlėkti - šlė̃kti,šlẽkia, -ė 1. lieti, laistyti, taškyti:Kam čia šlekì (tą žolynėlį)? Kartais nuo rytų perbėgo koks debesėlis šlėkdamas storais lašais Mergė šlė̃kė paplavoms vaikiuo į akis Šlekù su vandenimi bitis, kad nelėktum Imkiat su [v]andeniu šlėkti ant spietliaus ir ant bičių, aplinkui dar lakiojančių Ka pr...
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž