Žodžių brti reikšmės

apraibti - raĩbti,-sta, -o 1. margti, tavaruoti, mirgėti (akyse):Seniui svaigo galva, nuo sniego raibo akys Raibsta akys, menkai mato jis Marga, marga, net akys raĩbsta Sergu, negaliu, galva kvaista, akys raĩbsta Net akys raĩbsta nuo šviesos Viskas raĩbsta akyse Sugaravau galvą, net akyse raĩbsta Akys staiga pradėjo raĩb...
apraminti - ramìnti(-ýti), -ìna, -ìno rãminti, -ina, -ino; rimti.1. guosti, maldyti:Pareis pareis – ramìna tuos tėvus Save viltimi ramìnti Tėvas ją ramina, glosto petelius ir apgaut ketina įkyrius piršlius Ramìnk seną motinėlę, kad ji negailėtų Iš šalių joja po du broleliu, sesulę ramýda...
apraišti - ráišti,-ta (-ia, -a), -o (-ė) 1. šlubuoti, raišuoti:Ráišia žmogus, koją skausti I mun kojos kulnis skausta, negaliu ištūrėti ir einu raišdamà Jau kuris tat laikas ráišdamas vaikščioju Jau pasigavo, ale visą mėnesį ráišė A kas koją padaužė, ka taip ráiši? Jis neráiša, nė nėko – sugijo...
apmūryti - mū́ryti,-ija, -ijo1. iš akmenų ar plytų statyti:O kai kertinis akmuo buvo padėtas, sumanusis ūkininkas ėmė mūryti pamatus ir kloti plytas Naują pečių reikia mū́ryti Bažnyčias, rūmus, klioštorius turėjo mūryti Mū́rijau mū́rijau savo aukštą dvarelį | Kregždės gūžtas mūrija(lipdo) ^ Ką te anas mū́rija, kad tei...
apraižyti - ráižyti,-o, -ė raižýti, raĩžo, raĩžė rėžti.1. aštriu įnagiu negiliai pjaustyti:Norint pastorinti vyšnias, slyvas, raižoma žievė Su saidru ráižyk blakstieną, kad kraujis išsrustų Jį kankino skausmai, tartum vidurius raižė aštrus skustuvas | Tik kelios poros raižė pačiūžomis sudėtingus ornamentus 2.daryti ...
apraizgyti - raizgýti,raĩzgo, raĩzgė1. pinti, painioti, narplioti:Kareiviai kasė apkasus, raizgė juos spygliuota viela Jau tas kelias užutvertas, žagarais raizgytas Ant žaliųjų šakytėlių kasnykai raizgyti Raizgýta tvora pinta iš šakų Kasas į bizas pynė ir jas kaip tinkamos ant galvomis raizgė | Gatvės vis labiau raizgėsi dygiomis vie...
apobliuoti - arba lygus net lygis b lygus arba net plokštumoje naudojant, pašalinti arba jei obliavimas dažnai naudojamas toli arba išjungti dirbti su plokštuma, padaryti darbą plokštumoje A. paviršiaus, kuris, jei bet kokie du taškai parenkami tiesia linija, jungiančia yra visiškai plokščias arba lygus paviršius būties, sąmonė ar plėtros lygis, kad Žemės paviršiaus ba
apniurkyti - niùrkyti,-o, -ė 1. užgulus, pasiritus spaudyti, glamžyti:Kam tu užvertęs niùrkai, t. y. gnaibai, kuteni, spaudai Jonukas niùrko ir niùrko kačiukus Neniùrkykit katino – įdrėks Kam tu niùrkai tą vaiką! Ką čia niùrkai kaip Adomas voverę! Niurko kaip katė pelę Niurkomas katytis negajus Jis mane k...
apraišioti - ráišioti,-ioja, -iojo rišti:1. Pomidorus ráišiojau Gerai, kad kamašai an timpos, nereikia nei ráišiot Pasilenkė batą ráišiot Klausyk, mielas artojau, taisyk žambelį, raišiok žagrelę Kūčioj padeda po stalu šiaudus ir rytojaus dieną neša tuos šiaudus į sodą ir raišioja ant šakučių Kai apsiženijau, pačios nemylėjau...
apnarplioti - nárplioti,-ioja, -iojo 1.daryti narples:Ans nárplioja botagą bevažiuojant, t. y. mezga kelius kartus 2.vargingai knibinėjant rišti, mazgyti:Ką tu ten nárplioji lyg atbulom rankom – duok, aš užrišiu Teip kietai sumegzta mazgas, kad nusbodo nárpliot, kol atarišiau Ką tu teip ilgai nárplioji – duokš man, aš atme...
apmuturiuoti - mùturiuoti,-iuoja, -iavo mū̃turiuoti, muturiúoti, -iúoja, -iãvovynioti, sukti (apie ką):Tokia šilta, ir jis dar šaliką mū̃turiuoja ant kaklo apvynioti, apsukti:Vaiką apmū̃turiavo visą kaip viduržiemy Visą galvą taip apmuturiãvo, tik nosis tematyti Apmuturiãvo vaiką kailiniais ir išvažiav...
apnokti - nókti,-sta, -o 1. bręsti Noksta vaisius Neskink obuolių, tegu dar nóksta Ak! Ir duona jau baigias, o rugiai dar nenóksta Šiemet vasarojus greit noko, tai ir grūdai bus nedideli Lineliai noko, laiškelis biro | Petniūnas nepasitikėjo jaunikiais ir nesiryžo imti užkurio, nors duktė noko noko, kol nepernoko ir neprarado jaunystės žavumo ...
apnikti - nìkti,niñka, -o nỹkti, -sta, -o1. smarkiai, skubiai imtis, kibti ką daryti:Ninkù į darbą pasilikęs, t. y. skumbu Vaikai ninka tėvą veltai gaivinti Ans nìko rašyti 2.neduoti ramybės, pulti:Ninka į tą vaikį mergos, t. y. puola antnìkti užsipulti, prispirti:Antnìko seniūnas, ir gavau pristoti pri gaspado...
aiksteti - aikštė́ti,-ė́ja, -ė́jo 1.kyšoti aikštėje, būti matomam:Iš kiečių ir dilgėlių aikštė́jo išstypę smailūs tamsiai žalių kanapių stiebai Jis visas buvo vandeny, tik galva aikštėjo 2.iškilti į aikštę, aiškėti:Jau jo gudrybės aikštėja
apniukti - niùkti,niuñka, -o 1.trauktis debesimis ar migla, niauktis:Šiandien nuo pat ryto dangus pradėjo niùkti Jau niuñka, žiūrėk, gali būti lietaus 2.niurti, blaustis:Jo veidas vis labiau niùko apniùkti 1.apsitraukti debesimis, apsiniaukti:Diena apniùkus, panašu an lietų Buvo šaltas, apniukęs rytas, kad už keli...
apnešti - nèšti,nẽša, nẽšė1. einant gabenti iš vienos vietos į kitą paėmus, užsidėjus:Kitąsyk neštè nèšdavo gromatas Neš(nešk)greičiau rezgines su šienu Nešk arkliam [ėsti] Nẽšam ant žolės audeklą Rokuo[ja], ka ans didelius maišus nešą̃s Ano pati nė virbelio nènešanti, viską pats nudirba Ne...
apmušti - mùsti,muñda, mùdo svaigti. apmùsti netekti sąmonės, apsvaigti.
apnuodyti - nuõdyti,-ija, -ijo 1.nuodais kenkti, marinti, naikinti:Užterštas oras nuodija mūsų sveikatą, gali ją ir visai palaužti 2. veikti, kenkti žalingomis idėjomis:Buržuaziniai nacionalistai nuodijo mūsų krašto darbo žmonių sąmonę apnuõdyti apnúodyti 1.nuodais pakenkti, apmarinti:Amoniakas patenka į kraują ir apnuodija gyvulio organiz...
apnokinti - nokìnti,-ìna, -ìno, nókinti, -ina, -ino nokti.1.laikyti ligi prinokstant, brandinti:Aš nokinù varpas, brandinu grūdus, sarpinu uogas, spėjinu vasarojį (varstą) Pomidorams nokinti šviesa nereikalinga Žalius nukritusius obuolius nokìna padėję šiene Žaliai žaliavo, baltai žydėjo, juodas uogas nokino Ačiū Dievui, ...
apniokoti - niókoti,-oja, -ojo niokóti, -ója, -ójo1.siaubti, naikinti:Irano padišachas ėmė niokot ir degint šalį Kiaulės stirtoj žirnius niókoja(trypia, teršia, knaiso) 2.varginti, kamuoti:Ką čia vaiką niokóji! Kam vaikui duodi kačiuką niokóti? | Kapitalistines šalis niokoja ekonominės krizės apnaikinti, apd...
apniaukti - niáukti,-ia, -ė niaũkti 1. debesimis supti, dengti, temdyti:Kaip tamsūs debesiai niaukia giedrąją dienelę, apsupė apklojo Merkinę kryžeiviai Karšti garai ėmė kilti iš žemės ir niaukti mėnulio šviesą | Visas dangus niáukias, bus dargana Dangus pradėjo niaũktis Kaip ir niáukias – gali ir lyt Iš vakarų nia...
apmėžti - mė́žti,-ia, -ė1. kabinti, kuopti mėšlą, krauti į vežimą, vežti į dirvą:Mė́žk mėžinį ant vežimo, ant dirvos, t. y. dėk Vyrai taisosi keturražes šakes – ryt eis mėšlą mė́žti Pamėgintum bent dieną mė́žt mėšlą, tai kitaip kalbėtum Vakar visą dieną mė́žiau Jų buvo jau mėšlas mėžiamas Kur padė...
apmėtyti - mė́tyti,-o, -ė mesti.1. svaidyti, mėčioti (šalin, žemėn, į ką):Niekas pinigų an kelio nemėto Akmenimis mėtau, žudau, užmušu Ei, mė́tė, baidė mane motynėlė raudonais obuolėliais Kad jau gerai išgerdavo, mėtydavo vienas į kitą raginiais kieliškėliais | Svočia! svočia! skubėkit! – girdėti mėtomi žodžiai Niekas tavę ne...
apnuoginti - núoginti,-ina, -ino 1. daryti nuogą, niekuo nepridengtą:Šypsena nuogino jos tankius dantis ^ Storas dengia, plonas nuogina | Tirpo sniegas, nuoginosi salelės 2.atimti turtą, skurdinti:Nubaigs núogint, ir baigta 1. padaryti nuogą, nurengti:Iki alkūnių atraitotos marškinių rankovės apnuogino stiprias rankas Stepunė, aukščiau alkūnių ap...
apnešioti - nešióti,-iója, -iójo nešti.1. per kelis kartus, kartkarčiais nešti iš vienos vietos į kitą paėmus, užsidėjus:Laiškus nešte nešiódavo Ir eičiau, nešiočiau bernužiui pusrytelį Nebeturiu kojų, nebegaliu vis nešiót Kaziukui valgyt Nešiojo numon kaulus sudegintųjų ant garbės dievų gyvolių, vildamos, jog tie kaula...
apnakvinti - nãkvinti,-ina, -ino1. duoti nakvynę; prašyti nakvoti:Keleivį, svetį nãkvink pas save Mes juos nãkvinom ištisą savaitę Nãkvykit jūs mane, neinu namo Jie namo neleis, nãkvins Pradėjo nãkvinti, kaip atvažiavom, i pasilikom Močiute, širdužėle, vai nakvink, priimk jaunus svetelius | Savo pačią tris naktis na...
apnaikinti - naikìnti,-ìna, -ìno náikinti, -ina, -ino 1.daryti, kad žūtų, išnyktų, nebebūtų:Tą turtą, kurio negalėjo pasiimti su savimi, degino ir naikino Ugnis naikino viso paežerio namus Musių jagu nenaikintum, tai ir akis išdraskytų Náikina briedžius Šarkos kiaušius gera – reik naikìnti Organizavos naikinamiej...
apmąstyti - mastýti,mãsto, mãstė1. pinti (kasą):Argi šitep kasas mãsto?! Jos kasos nemastytos Jaunoji mergelė už skomelių sėdi, kaselę masto Bau ji ne dovanai verkia: broliai kaselę masto, žalią rūtelę barsto 2. daryti ką pinant, raišiojant iš atskirų pluoštelių, sluoksnų:Aš mastaũ matinį iš šiaudų dėl langų, o ana ma...
agility - kokybės arba būklė yra judrus Fertyczność, vikrumas
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž