Žodžių b4ga reikšmės

bėga - bėga žr. bėgsena bėg|ti, bėga, bėgo 1. greitais žingsniais, šuoliais judėti, lėkti: Kiškis bėga per lauką. Bėga šuoliais. Visą kelią bėgau. 2. greitai eiti, skubėti; apsukriai darbuotis, triūsti: bėgi bėgi apie tuos gyvulius. 3. pasitraukti, vengiant kokio nemalonumo, sprukti: Bėga iš nelaisvės, iš namų, iš mokyklos. 4. eiti, slinkti (apie laiką): ...
banga - bang|a 1. vandens paviršiaus iškyla, volas, vilnis: Jūros, ežero bangos. Aukštos bangos mušė į krantą. Plaukia per bangas. Bangos ritasi, ūžia, putoja. 2. fiz. virpesys, sklindantis ore, žemėje ar kitokioje aplinkoje: Garso, šviesos banga Elektromagnetinės bangos. Radijo bangos. 3. iškilimas daikto paviršiuje: bangomis sušukuoti plaukai. 4. prk. kurio nors re...
baiga - baiga žr. pabaiga.
būdinga - , kuriuos sudaro arba turintys tipo simbolinę prigimtį jungiant ar eksponuoti esmines charakteristikas grupės
blevyzga - blevyzga 1. nepadori kalba, pliauškimas. 2. b. kas blevyzgoja.
barninga - sunku arba dirgina susidoroti su
auga - augà augimas:Jaunikaitis geros augõs ║ augalo augimas, vegetacija.
anga - anga atviras tarpas, skylė, įėjimas: Krosnies, urvo, pilies a.
alga - alg|a darbininko bei tarnautojo darbo užmokestis, atlyginimas: Gauna, ima gerą algą. Padidino algą. Maža algelė. Gyvena iš algos.
blezdinga - blezdinga žem. kregždė.
cūga - cūga bot. parkų ir sodybų spygliuotis ruda arba rusva labai vagota žieve, kūgiška laja (Tsuga).
apeiga - apeiga 1. apyvoka: Turint tiek gyvulių, didelė a. 2. apeinamasis, prižiūrėti skirtas plotas; palyginimui eiguva: Eigulys apeina savo apeigą. Santechniko a.
atauga - atauga atžala, atvaša: Iš kelmo išaugo kelios ataugos.
Èikaga - visoje trukmės
atžaga - ãtžaga prieštaras, prieštarautojas, priešgina:Tam ãtžagai sakyk nesakyk – vis jis savo
atvanga - atvang|a 1. perstogė, sustojimas, poilsis: Dirba be atvangos. 2. prieglauda, apsauga: atvangos ieškoti.
atsarga - atsarg|a 1. atsargumas, pasisaugojimas: Atsarga gėdos nedaro (folkloras). Su atsarga ėjome. 2. santaupos (maisto, pinigų, drabužių): Čia padėtos mūsų atsargos. 3. kar. rezervas (karių): atsargos karininkas.
apdanga - apdanga 1. kuo kas apdengiama, apdengimas: Galvos a. 2. drabužis, apranga.
antauga - antauga išauga, gumbas.
apsauga - apsaug|a apsaugojimas, gynimas: Krašto, pasienio, sveikatos, nuosavybės apsauga Teisinė apsauga Paimti daiktus į apsaugą. Būti kieno nors apsaugoje.
apranga - aprang|a apsivilkimas, drabužiai; aptaisymas: Žiemą reikia šiltos aprangos. Kareivio apranga.
atžanga - atžanga žengimas atgal, regresas.
atomazga - atomazga 1. lit. kūrinio baigiamoji dalis: Dramos veikalo a. 2. ko nors baigtis, kai viskas paaiškėja, išsprendžiama: Bylos a.
atodanga - atodanga geol. vieta, kurioje žemės sluoksniai išeina į paviršių (šlaituose, pakrantėse): Dolomitų a.
atžvalga - atžvalg|a atsižvelgimas, atodaira: Paleistas bėgau be atžvalgos.
apžvalga - apžvalga 1. apžiūrėjimas, apžvelgimas: Vietos a. 2. trumpas pranešimas apie kokius nors dalykus, reiškinius, įvykius: Tarptautinė a. Bibliografinė a. Laikraščių, knygų a.
centrifuga - centrifuga 1. aparatas, kuriuo sudėtinis dalykas išcentrine jėga skiriamas į dalis (pvz., grietinė iš pieno). 2. įrenginys (karuselė) labai didelei apkrovai, perkrovai sudaryti.
aplinkosauga - aplinkybės, objektai, ar sąlygos, kurių vienas yra apsuptas kompleksas fizinio, cheminio, ir biotinių veiksnių (klimato, dirvožemio, ir gyvenimo dalykų), kurie veikia nuo organizmo ar ekologinės bendruomenės, ir galiausiai nustatyti savo formą ir išlikimo b socialinių ir kultūrinių sąlygų, kurios turi įtakos individo ar bendruomenės kalbinį elemento padėtis,...
antimedžiaga - antimedžiaga fiz. hipotetinė medžiaga, kurios atomai sudaryti iš antidalelių.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž