Žodžių Skelbti reikšmės

skelbti - skelb|ti, skelbia, skelbė 1. viešai garsinti, skleisti žinias: Skelbti naujieną. Archyvinė medžiaga skelbiama laikraštyje. 2. duoti žinoti pranešti: Suvažiavimą skelbiu pradėtą. Skelbti priešui karą. sngr.: skelbėsi vykstąs į kaimą. skelbėjas, skelbėja dkt. skelbikas, skelbikė dkt.
delbti - delb|ti, delbia, delbė 1. žemyn leisti, narinti, nerti (akis, galvą, uodegą). 2. prk. mušti, smogti: Kad delbsiu (su) lazda! delbimas.
paskelbti - paskelb|ti, paskelbia, paskelbė viešai pareikšti, pranešti, duoti visiems žinoti: Paskelbti paslaptį. Paskelbti karą, streiką. Paskelbti ką karaliumi. sngr.: Buvusi kolonija pasiskelbė nepriklausoma šalimi. Pasiskelbti laikraštyje parduosiant ką. paskelbimas: Manifesto, įsakymo paskelbimas.
apskelbti - skélbti,-ia, -ė skel̃bti; 1. viešai pranešti:Teismas skelbia sprendimą Skélbti karą Trūbai kareivių vainą skelbia Diktorius skelbia paskutines dienos žinias Skélbti naujieną visai apylinkei Niekas neskelbė tostų Tėvai, motin, sako, ateinantį sekmadienį skelbiu jūsų dukters Katrės ir Petro Balsio užsakus ║ duoti...
stelbti - stelb|ti, stelbia, stelbė 1. neduoti šviesos, gožti: Piktžolės stelbia daržoves. Medžiai stelbia javus. 2. prk. slopinti: Ūžesys stelbė jos balsą. stelbimas.
gvelbti - gvelb|ti, gvelbia, gvelbė glemžti, imti, grobti, vogti.
pasiskelbti - naudojamas kaip funkcija žodis, reiškiantis judesį ar veiksmą ar sąlyga, leidžiantis įtarti judėjimo link vietą, asmuo, ar dalykas pasiekė
nudelbti - nudelb|ti, nudelbia, nudelbė nuleisti (akis, galvą): Eina, akis nudelbęs. nudelbimas.
apsiskelbti - pareikšti oficialiai, formaliai, arba aiškiai pasenęs, kad būtų aišku, kad akivaizdų šou nurodyti kategoriškai teigti,
skelbimas - skelbim|as 1. -> skelbti (veiksmas). 2. skelbiamasis tekstas, pranešimas; lapas su tokiu tekstu: Rinkimų skelbimas Įdėjo į laikraštį skelbimą. skelbimų lenta.
pagvelbti - pagvelb|ti, pagvelbia, pagvelbė paglemžti, pagrobti, pavogti.
nustelbti - nustelb|ti, nustelbia, nustelbė 1. neleisti tarpti, užgožti: Didieji medžiai nustelbia mažuosius. 2. nuslopinti: Orkestras nustelbė dainininkų balsus. nustelbimas.
nusistelbti - nusistelb|ti, nusistelbia, nusistelbė netekti stiprumo, išsivadėti: Alus nusistelbė bestovėdamas. nusistelbimas.
skelbėjas - skelbė́jas,-a -à skelbė̃jas 1.kas ką skelbia, garsina, informuoja:Skelbėjas pranešė naujieną O tu, nelaimių skelbėjau! Nesi dar man gero pranešęs Nuolatai skaičius tų didėja, kurie nori būti tautos rytmečio skelbėjai | Net gegutė atskrido su lukučiu, savo skelbėju, taip vadinamu dėl to, kad jis kelioms dienoms anksčiau pasigirst...
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž