Žodžių Selinti reikšmės

sėlinti - sėlin|ti, sėlina, sėlino tyliai eiti, slinkti norint būti nepastebėam: Katė sėlina prie žvirblių. Vilkas į avis sėlina. Žiūriu - jau sėlina pro duris. sėlinimas.
alinti - ãlinti,-ina, -ino ( гoлiць) 1. plėšti žemę, niokoti, liesinti:Svėrės žemę ãlina ^ Beržas daržą ãlina, kumelys – klėtį, o merga – namus | Netręšiant ãlinasi žemė 2. varginti, kamuoti:Kam ãlini tokį jauną vaiką prie tokio sunkaus darbo? 3.niokoti, naikinti:Pasileido jų ...
dalinti - dalin|ti, dalina, dalino žr. dalyti.
balinti - balin|ti, balina, balino 1. priežodis balti: Balinti drobes. 2. žr. baltinti 1: Gulbė balta nebalinta (folkloras). 3. žr. baltinti 2. balinimas balintojas, balintoja dkt. [baltinti] [baltinti].
aklinti - ãklinti,-ina, -ino1. daryti aklą.2. daryti nematantį, į akis šviečiant, akinti:Prožektoriaus spinduliai aklina žmogų Saulė aklino bėgančiuosius 3. vadinti,laikyti aklu:Tu manę neãklink, aš ne ãklas, aš matau! Aklai žiūrėjęs, kitą aklina 4. daryti tamsuoliu, nežinėliu, dumti akis:Kas juos gaivinti ir laiminti galėtų, tai juo...
dailinti - dailin|ti, dailina, dailino 1. daryti dailų, gražinti, puošti. 2. lyginti: Lentas dailinti dailinimas: Kalbos dailinimas. dailintojas, dailintoja dkt.
bailinti - bailìnti(-ýti), -ìna, -ìno báilinti, -ina, -ino baĩlinti gąsdinti, bauginti:Ką tu čia mane bailinì – manai, kad aš tavęs bijau! Pusiaunaktis bailina, ar nujautimas ko bloga | Nesibailýk jau tep, ekšę arčiau, pasišnekėsim Vaikas báilinasi vienas eit per lauką Nesibaĩlink...
anglinti - añglinti,-ina, -ino trinti, tepti anglimi, angliuoti. apañglinti aptepti anglimi, apdeginti:Jis tyčia atsinešė apanglintą pagalį išañglinti išangliuoti. | paañglinti kiek patepti anglimi, paangliuoti:Paañglink virvelę, jau nebejuoda
banalinti - banalin|ti, banalina, banalino daryti banalų.
apdalinti - dalìnti(-ýti), -ìna, -ìno dalyti:1.Nelygiai dalią dalino | Jie dalìnas, ką gavo, ale nesutinka ir negali pasidalinti tarp savęs Ką turėsite, visados dalinkitės perpus ^ Pas gerus musę ir tą dalinasi per pusę Nejaugi triobą šakaliais dalìnsimės? Su kuo dalinas duona, su tuo ir druska 2. Sesuo dalìna sū...
apzulinti - zùlinti(-yti ), -ina, -ino1. pjauti neaštriu peiliu ar pjūklu:Zùlina zùlina su tuo peiliu ir nenupjauna [virvės] Piela neaštri, sienojai šakoti, tai zùlini zùlini, net nusibosta Tu tą pagalį perdien zùlysi Nėr čia ko zùlyt su atšipusiu peiliu, pirm išsigaląsk, tada atsipjausi kaip žmogus Kieti pjaut uosi...
apvalinti - ãpvalinti,-ina, -ino apvãlinti, apvalìnti, -ìna, -ìno daryti apvalų:Apvãlink medį, t. y. į apvalumą atvaryk tašydamas padaryti apvalų:Kirvkotis geras, tik reikėjo daugiau nuapvãlinti padaryti apvalesnį:Paãpvalinti reikėjo tą mietą, o tu nuskliautei taip nedailiai 1.padaryti apvalų:Važi...
atsėlinti - selìnti(-ýti), -ìna, -ìno sẽlinti, -ina, -ino sėlinti:1.Ana vilkas kap selìna į avis Petriukas išsitraukė iš kišeniaus patį didžiausią akmenį ir selina, iš užpakalio užėjęs, į kiaulę Katė selìna prie žvirblio Selina kap katinas in žvirblius Selìna kaip katė prie lašinių | Katinas prie...
apmuilinti - muĩlinti,-ina, -ino1. muilu trinti:Nemuĩlink galvos su tuo muilu – plaukam nebus gerai | Burną prausiau, muilinausi ir galvelę šukavausi 2. apgaudinėti, meluoti:O, jis gerai moka muĩlinti tokius ponus Tu mėgsti muĩlinti Ką čia man muilini, geriau durniui sakyk, tai patikės 3. tingiai dirbti, dykinėti:Aš tai nekenčiu tei...
apdailinti - dáilinti(-yti), -ina, -ino daĩlinti 1. daryti dailų, gražinti, puošti:Kam tep dáilini, ne į parodą veši Gali nedáilint [kirvakočio], aš pats apsidáilinsiu Pamatė žmogų mindžiojant grumstus, dailinant vietą | Merga, eidama į prašmintinį, dáilinas, t. y. šukuojas, prausias, tiškuojas 2. lyginti, glotninti:...
apanglinti - añglinti,-ina, -ino trinti, tepti anglimi, angliuoti. apañglinti aptepti anglimi, apdeginti:Jis tyčia atsinešė apanglintą pagalį išañglinti išangliuoti. | paañglinti kiek patepti anglimi, paangliuoti:Paañglink virvelę, jau nebejuoda
aktualinti - nedelsiant reaguoti presavimo pašaukimas
atmoklinti - mõklinti,-ina, -ino pamažu, sunkiai, nerangiai eiti, kėblinti:Negalėdamos vieškely sutilpti, galvijų bandos moklino per dirvas, brido vasarojais Kaip tik vakaras ateina, aš ir mõklinu an savo panytėlę Nuo trečios vėl keliasi ir per lauką mõklina gėriukų šert Matau dažnai Joną mõklinant pas Oną Nusbodo namie, reikia mõ...
atitolinti - tólinti(-yti ), -ina, -ino tõlinti; tolti.1.daryti tolimesnį Žiūronas pro vieną galą tólina, pro kitą artina [Senis] čia artino, čia tolino tabokinę po stalą Neduoki dukrelės, netolyki | Pamažu vis tólinosi nuo namų Lesindamas [fazaniukus] aš iš pradžių šaukdavau kaip viščiukus, bet vėliau, kai jie ėmė per daug tol...
apsvilinti - svìlinti(-yti ), -ina, -ino svilti.1. deginti, skrudinti:Nuorūka jam svilina pirštus Nuvijus botagą, nereikia jį svilinti, nes bus arkliai kūdi Purvelį svilinti Svìlinu svìlinu(stengiuos įkurti) –nedega šitos malkos, šlapios Lempom pradėjo jau svìlint tas karpas Jei pekla yra, svìlins gerai [nusidėjėlius] . Tos...
atsitolinti - priimti atgal ar toli pašalinti
apkvailinti - kvaĩlinti,-ina, -ino, kváilinti 1. daryti kvailą, mulkinti:Spauda buržuazijos rankose yra įrankis darbo žmonių masėms kvailinti Tu pats kito ir nekvailink, kad gerai apie tą dalyką nežinai kvaĩlinančiai Triukšmas jį veikė beveik kvailinančiai 2. vadinti, laikyti kvailiu:„Giliau kasi, daugiau rasi“, – atsakydavo k...
atkėblinti - kė̃blinti(-yti), -ina, -ino 1. eiti, važiuoti, joti palengva ar negražiai, vilktis, keverzoti:Senis sustyręs kė̃blina išžargomis kojomis vos gyvas Su liodinge, su sunkiu vežimu kė̃blina brolis Kė̃blinti yra joti žingsniu Tai jau kėblinsiu namo Iš kur čia dabar kė̃blini? Ans taip bjauriai kė̃blina Kažkas kėblina...
apsėklinti - sė́klinti,-ina, -ino dirbtinai vaisinti:Geresnės veislės sė́klinta karvė Reikia sėklinti tik gerų reproduktorių sėkla ir tik tokių karvių telyčaites auginti apsė́klinti dirbtinai apvaisinti.
apsizulinti - sumažinti iki miltelių arba mažos trinties fragmentai (kaip malūne, ar dantų), nusitrinti, lenkų, arba pagaląsti trinties
bendravardiklinti - bendravardiklin|ti, bendravardiklina, bendravardiklino versti trupmenas bendravardiklėmis. bendravardiklinimas.
atsirioglinti - , lounging vieta kaip aa kambaryje privačiuose namuose ar visuomeninio pastato Gyvenamasis kambarys laisvalaikio veiklos, taip pat fojė ba kambario paprastai visuomeninio pastato ar transporto priemone, dažnai derinant ilsėdamiesi, rūkymas, ir tualetui patalpomis ilgas sofos
apsikvailinti - pasenęs elgtis, veikti b pradėti ar atrodo, kad pradėti (veiksmas)
apipavidalinti - pavìdalinti,-ina, -ino suteikti pavidalą, formą, formuoti:Pavìdalinti yra teikti daiktui bendrą išvaizdą arba bendrais bruožais išryškinti jo turinį | Norai, pavidalinkitės greičiau, gyviau! suteikti pavidalą, formą, apiforminti:Žurnalas patraukliai apipavidalintas ir gausiai iliustruotas suteikti pavidalą, formą, įforminti:Ji norė...
apšiukšlinti - šiùkšlinti(-yti), -ina, -ino šiū̃kšlinti (-yti)1.tr., teršti šiukšlėmis:Su pakulom, su savo pančiais tie vyrai tik gryčią šiùkšlina | Išvydę svetimą ateinant, visi puldavo dulkinti aslą, o išėjus svečiui, ir vėl namiškiai šiukšlindavos 2. vadinti šiukšle.| 1. apteršti, apkreikti šiukšlėmis:Apšiùkšlino vis...
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž