Žodžių Ovyda reikšmės

yda - yda 1. bloga ypatybė, trūkumas: Ydų ir jam netrūksta. Arklys be ydos. Neryžtingumas - y. 2. tarm. priekabė: Jis ydos ieško.
savigyda - savigyda gydymasis be gydytojo.
palyda - palyd|a 1. garbingo asmens palydovai: Pasirodė generolas su savo palyda. Jam buvo duota pėstininkų p. 2. etnogr. vestuvių apeigų dalyviai, lydintys jaunuosius (piršlys, svočia, pabroliai, pamergės).
atlyda - atlyd|a pertrauka, perstogė, sustojimas: Kūlė be jokios atlydos.
rida - rida nuriedėtas kelias: Automobilio, traukinio rida Naudingoji, tuščioji rida Paros, metinė rida rid|ėti, rida, ridėjo žr. riedėti 1 Žiūrėk: [riedėti].
saida - saida ntk. = ledjūrio menkė.
raida - raida laipsniškas kitimas, plėtotė, plėtra: Mokslo raida. Kalbos raida. Kultūros raida.
laida - laid|a 1. leidimasis (saulės): Saulė jau arti laidos. Išėjo prieš saulės laidą. 2. tais pat metais baigusieji mokyklą: Pirmoji mokyklos laida 3. išleidimas (laikraščio): Laikraščio rytinė, vakarinė laida 4. visi vienu kartu išleisto leidinio egzemplioriai: Nauja gramatikos laida 5. valandėlė kuria nors tema, transliuojama per radiją, televiziją: Žemės ū...
gaida - gaid|a 1. muz. melodija: Šitos dainos kita gaida 2. muz. garsas, nata. 3. prk. balse ryški nuotaika, jausmas: Jo balso gaidelėse skambėjo džiaugsmas.
egida - skydas arba krūtinės simbolizuoja didybę, kuris buvo susijęs su Dzeuso ir Athena apsaugos
atida - atid|a atsidėjimas, dėmesys: Dirbti su atida. Klausytis be atidos.
kreida - kreid|a balta, paprastai minkšta, tam tikra klintis: (Su) kreida lentoje rašome.
korida - į bulių kautynėse dalyvauja veiksmų
klaida - klaid|a nukrypimas nuo taisyklės, nuo tiesos: Spaudos, rašybos, skaičiavimo, korektūros klaida Ištaisyti klaidas. Padaryti klaidą. Be klaidų dirbti. Didelė, šiurkšti klaida Iš klaidų mokomės.
sklaida - sklaid|a 1. išsisklaidymas: Artilerijos sviedinių sklaida 2. fiz. sklaidymas; sklaidymasis: Dalelių, elektronų sklaida 3. biol. pirminė audinių, organų raida: Gemalo sklaidos sutrikimai.
užlaida - užlaida 1. užleidimas ko nors viršaus, atsargai: Apdirbimo, susitraukimo u. U. siūlėms. 2. priedanga nuo saulės (prie lango). 3. tarm. užleista dirva, dirvonas. 4. žr. tolerancija 2. 5. žr. užuolaida. 6. žr. užlaidas 1 Žiūrėk: [tolerancija] [užuolaida] [užlaidas].
užgaida - užgaid|a įgeidis, įnoris: Nenorėk, kad tavo užgaidas tenkinčiau. Užėjo kvaila užgaida.
pralaida - pralaida 1. užtvankos anga su uždoriu vandens pertekliui, ledams, žuvims, sieliams ir kt. praleisti: Dugninė, paviršinė p. Ižo, žuvų, sielių p. 2. pratakas po kelio pylimu.
perlaida - perlaida pinigų siuntimas paštu arba telegrafu: Pašto p.
pažaida - pažaid|a 1. pažeidimas: Odos pažaida Širdies pažaida 2. teis. nustatytos tvarkos nesilaikymas, pažeidimas: Teisės pažaida pažaidos aktas.
paklaida - paklaida 1. nedidelė klaida, apsirikimas: Perrašinėjimo p. 2. mat. apskaičiuoto ar matuojamo dydžio reikšmės nukrypimas nuo tikrosios reikšmės: Matavimo, skaičiavimo p. Prietaiso p.
nuolaida - nuolaid|a 1. nuo kainos nuleidžiama suma: Kainos be nuolaidų. 2. atsitraukimas nuo savo nusistatymo, pozicijos: Vyriausybė daro ekonominių nuolaidų darbo žmonėms. 3. nuolaidi, nuotaki vieta. 4. žem. žemai nuleista stogo dalis, pastogė: nuolaidą pilną medžių pridėjau. nuolaidos aplinkybė (gram. aplinkybė, kurios nepaisoma, atliekant veiksmą).
sąskaida - sąskaida suskaidymas, susiskaidymas, diferenciacija.
prielaida - prielaid|a iš anksto priimama sąlyga, pradinis samprotavimo teiginys: Išvada iš prielaidos.
Atlantida - legendinis sala Atlanto vandenyne, kad, pasak legendos, nugrimzdo po jūra
užuolaida - užuolaid|a ant lango užleidžiama marška, uždanga: Langai užkabinti žalsvomis užuolaidomis.
Antarktida - žemės aplink S. ašigalio kūno plynaukštė, padengta labai ledynu
žiniasklaida - žiniãsklaida. informavimo priemonės – spauda, radijas, televizija: Žiniasklaida svarbi kiekvieno visuomenės nario gyvenime.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž