Žodžių Nuvesti reikšmės

nuvesti - nuvės|ti, nuvėsta, nuvėso 1. pasidaryti vėsiam: Viralas, oras nuvėso. 2. nusivadėti: nuvėsęs alus. nuvėsimas.
suvesti - suvesti, suveda, suvedė 1. padėti susieiti: Suvedė juodu į pažintį. 2. daugelį atvesti: Buvo suvesta daug arklių. sngr.: Jis susivedė visą būrį draugų. 3. suleisti, įjungti: Vamzdžiai suvesti į didžiulį katilą. S. skliautus. 4. sudaryti visumą, sistemą iš turimų dalių: S. balansą. suvedimas.
susivesti - susive|sti, susiveda, susivedė 1. -> suvesti. 2. daugeliui atsivesti (jauniklius): susives karvės, avys. susivedimas.
nusivesti - vienoje linijoje, atitinkančio ilgio ar kryptį
užsivesti - pasitraukti ir žiauriai pavasarį
pavesti - pavesti, paveda, pavedė 1. kiek vesti: Pavesk toliau arklį. sngr.: Pasivedė į šalį. 2. paskirti atlikti: Sekretoriui pavedė tvarkyti susirašinėjimą. Jis tai atliko viršininko pavestas. 3. atiduoti, paskirti: Tėvas jam pavedė savo turtą.
įvesti - įvesti, įveda, įvedė 1. padėti ar versti įeiti vedantis: Į. arklį į tvartą. sngr.: Įsivedė svečią į kambarį. 2. prijungti prie kokių įrenginių linijos: Į. elektrą, dujas. sngr.: Įsivesti telefoną. 3. įsteigti, sukurti, padaryti vartojamą: Į. krašte naują tvarką. Į. naują madą. į (si) vedimas.
atvesti - vèsti,vẽda, vẽdė 1. padėti eiti prilaikant:Paėmė aną jau po rankos vèsti ten Do tik až rankos vẽda vaiką(mažas dar) Dukrytė pati jau atsistojo ir vedamà eina pamažėle Kai až rankiotės vedì, tai net dunda, kaip eina Ans muni nutvėrė i vẽda iš miško lauk Tėvas vẽda iš pirkios, o ...
apvesti - vèsti,vẽda, vẽdė 1. padėti eiti prilaikant:Paėmė aną jau po rankos vèsti ten Do tik až rankos vẽda vaiką(mažas dar) Dukrytė pati jau atsistojo ir vedamà eina pamažėle Kai až rankiotės vedì, tai net dunda, kaip eina Ans muni nutvėrė i vẽda iš miško lauk Tėvas vẽda iš pirkios, o ...
privesti - privesti, priveda, privedė 1. visai arti atvesti: Privedė vaiką prie senelio. 2. tiesiant priartinti: Prie mūsų privedė plentą. 3. daug atvesti: Į parodą privedė šunų. sngr.: Prisivedė draugų ir ėmė linksmintis. 4. prk. sudaryti sąlygas įvykti: Matai, prie ko degtinė priveda! Tai prie gero neprives. Privedė prie pražūties. privedimas.
pervesti - perve|sti, perveda, pervedė 1. nuvesti į kitą pusę ar į kitą vietą: Vaikelį pervedė per kambarį. sngr.: Jis persivedė dviratį per tiltuką. 2. ekon. įskaityti, įtraukti į kitą sąskaitą: Pinigus pervedė į einamąją sąskaitą. pervedimas.
parvesti - parve|sti, parveda, parvedė vedant priversti pareiti: parvesk karvę į tvartą. sngr.: Sutiktąjį draugą jis parsivedė namo. parvedimas.
išvesti - išvės|ti, išvėsta, išvėso pasidaryti vėsiam: Kambarys išvėso.
nudvėsti - nudvės|ti, nudvesia, nudvėsė 1. galą gauti, nugaišti: Nudvėsė šuo. 2. šnek. sulysti: Blogai šėrė, kad tokie nudvėsę paršeliai. nudvėsimas.
neužsivesti - sprogdinimui arba reaktyvinės mokestį nepavyksta uždegti tinkamu laiku
įsivesti - vadovauti arba ją ypač pirmą kartą
atsivesti - perteikti, vadovauti, vykdyti, arba sukelti ateiti kartu su vienu link vietoje, iš kurios veiksmas yra laikomas b sukelti būti, veikti, arba perkelti specialiu būdu (1) pritraukti
uždvėsti - uždvės|ti, uždvesia, uždvėsė sulysti, trūkstant pašaro: uždvėsęs gyvulys. uždvėsimas.
parsivesti - naudojamas kaip funkcija žodis, reiškiantis judesį ar veiksmą ar sąlyga, leidžiantis įtarti judėjimo link vietą, asmuo, ar dalykas pasiekė
dvėsti - dvės|ti, dvesia, dvėsė 1. gaišti, stipti, galą gauti: Atėjo dvesiamas laikas, ir dvesia kurmelis. Paršeliai labai dvesia. 2. niek. mirti: Kas ės, tas nedvės (folkloras). 3. šnek. alkti, badauti; lysti: Arkliai nepašerti dvėsė per dieną. Ko dvesi, ar nėra ko valgyti? dvėsimas.
švęsti - švęsti, švenčia, šventė 1. šventą turėti, minėti kurį nors įvykį: Šventes š. Vestuves, gimimo dieną š. Mes vėl linksmi pavasarį švenčiam. 2. žr. šventinti 1. 3. prk. nedirbti; neturėti darbo: Jis trečią dieną (trečia diena) švenčia. šventimas Žiūrėk: [šventinti].
pravėsti - pravės|ti, pravėsta, pravėso kiek atvėsti: Palauk, tegul pravėsta sriuba.
padvėsti - padvės|ti, padvesia, padvėsė 1. pastipti, nugaišti: Padvėsė šuo. 2. niek. mirti. 3. šnek. sulysti, sublogti: Sugrįžo toks padvėsęs. padvėsimas.
perdvėsti - perdvės|ti, perdvesia, perdvėsė šnek. peralkti, sulysti: perdvėsęs šuo viską ėda. perdvėsimas.
pašvęsti - pašvęs|ti, pašvenčia, pašventė 1. pašventinti: Pašvęsti žvakes. 2. ilgai švęsti: Tai bent pašvęsime Naujuosius metus - tris dienas! pašventimas.
išdvėsti - išdvės|ti, išdvesia, išdvėsė 1. išgaišti, pastipti: Visi žąsiukai išdvėsė. 2. šnek. išalkti; sulysti: Kai gerai išdvės, ės ką paduosi. išdvėsęs paršas (liesas). išdvėsimas.
atšvęsti - švę̃sti,šveñčia, šveñtė 1. iškilmingai minėti kokį žymų įvykį:Sulaukę Naujųjų metų, žmonės švenčia, džiaugiasi Šventėm kalėjimuos Pirmą gegužės, laužėm duris krūtine Kur švenčia tautos šventę, ten einu išeiginiais drabužiais apsivilkęs Dar jo gimtinę dieną švęsdavom I nemislijom, ka galėsiam švę̃st...
pasišvęsti - įdėti į mokestį ar patikėjimo patikėti b įdėti į kalėjimą, arba psichikos įstaigos c siunčia ar įrašyti išsaugojimo