Žodžių Lipti reikšmės

lipti - lip|ti, lipa, lipo 1. eiti, žengti, sliuogti aukštyn ar žemyn, kopti: Lipti į kalną. Lipti laiptais aukštyn, žemyn. Lipti į medį, iš medžio. Lipti nuo stogo. Lipti per slenkstį, per tvorą. Iš lovos nelipti (sirgti). Ant palinkusio karklo visos ožkos lipa (folkloras). 2. prk. palikus virsti per kraštus: Tešla iš geldos lipa. lipėjas, lipėja dkt. lipikas, lip...
aplipti - lìpti,-a, -o (-ė); 1. žengti, kopti (aukštyn, į ką, per ką, žemyn):Ans lìpa aukštyn palaipstais Lipù per tvorą Lipiaũ lipiaũ [į medį] ir tik lig pusei teįlipiau Vaikas į medį lipa kaip voverė, bematant ir viršūnė[je] Iš visų pusių šmėklų baidomi ir persekiojami lipo ir lipo jie akmenimis aukštyn Tik vienas ...
apkirpti - kir̃pti,ker̃pa, -o1. rėžti žirklėmis:Su žirklėmis kir̃pk karpus pakraščiais drobulės įkapėms Plaukus, popierių, avis kir̃pti Avinėli, baronėli, kir̃psim tau vilnelę Žemė kaip varškė, pievos – kaip avį kirpk Geras kirvis: medį kirpte nukirpau Ni tu verpi, ni tu kerpi Avelių kerpamos žirklės Žirklė kerpam...
apsilpti - sil̃pti,-sta, -o sìlpti 1.darytis fiziškai silpnam, eiti silpnyn:Močia jau sil̃psta Ana sìlpo, nusilpo i mirė Seneliai pradėjo senti, silpo jų jėgos, negalėjo taip dirbti kaip anksčiau Silpstu, tingstu ║ pradėti silpniau veikti, funkcionuoti:Širdis silpsta, kad neėdęs Akis viena sil̃psta Kriūtinė sil̃psta...
alpti - al̃pti,-sta, -o1. netekti sąmonės, leipti:Jis per dieną kelis kartus al̃pdavo Ašaroms burną prausi, skaudumu širdies alpsi Kažin, ar čia mirštami, ar tik alpstami nuodai? Teikeis sergantį ir negalintį atlankyt, ligonį išgydyt ..., al̃pstantį atgaivint | Alpau iš juoko alpstamaĩ Ir išnyko, kas alpstamai buvo mylėtina alptinai...
apsvilpti - švil̃pti,-ia, -ė1. lūpomis ar instrumentu skleisti aukštą, šaižų garsą:Su burna gali švil̃pti Ir geležį su lazdom daužė, ir švil̃pė, o jis nebijo, ir viskas Šauks į pirtį, liuob švil̃ps par stabulę Švil̃pti vaikams liuob draudė motyna Girti keikiasi, švil̃pia, rėkia Stubo[je] negalima švil̃pt ...
apciuopti - čiúopti,-ia, -ė čiuõpti 1. liesti, čiupinėti, grabinėti:Čiuopiant pabrinkęs audinys kietas Aklas yra ir čiuopia su ranka 2.stverti, griebti:Krintančią stiklinę čiuopk, kol sučiuopsi, kad nenukristum 3.vogti:Jau čigonai čiuopė mano vadeles: visur išieškojau ir niekur neradau apčiúopti apčiuõpti, -ia, àpčiuop...
atitempti - tem̃pti,-ia, -ė 1. traukiant, tęsiant daryti ilgesnį, platesnį, didesnį, tęsti:Siaura oda, reikia tem̃pti Su ranka tūra, su koja tem̃pa aną Tem̃pia kiek gali [audeklą], kad kraštai nesudribt Tem̃ps tem̃ps tem̃ps takus ir ištampys I vienas tem̃ps, ir antras tem̃ps, ka tas milas kuo kiečiau susiritin...
apžilpti - žil̃pti,-sta, -o 1. darytis marga (akyse), mirguliuoti, raibuliuoti, tavaruoti:Akys žil̃po žil̃po, i pavirtau Nusilpom visi, akys žil̃psta Aš žilpstù, t. y. man akys temsta Da rankose turėčiau sveikatos, tik kai atsistoji – akės žil̃psta Akys žil̃psta, nė kelio nematyti 2.spindėti, blizgėti, švytėti...
apsisupti - , padengti ypač likvidavimo ar lankstymas b apgaubti ir užtikrinti transportavimo arba laikymo paketą c apglėbti, aprėpti d, ritės, raukšlės, piešti, ar virvės (kaip eilutę arba audiniu) apie kažką erdvinio apgaubti b užlieti arba erdvinio su aura arba valstybės
apsilupti - aa sunku standus, paprastai daugiausia kalkakmeniai danga arba gyvūnų parama b sunku ar sunku dažnai plonas apvalkalų kiaušinio (paukščio ar roplių) - žr kiaušinių iliustraciją vaisių arba sėklų danga, ar už jos ribų dalis, ypač kai sunku ar pluoštinės apvalkalo medžiaga (moliuskų arba vėžliai) arba jų turinys kažkas, panašus kaip aa sistemos arba iš...
atčiaupti - čiáupti,-ia, -ė, čiaũpti1. verti, daryti (lūpas, burną):Jis burną čiáupia Žmogus čiaũpia lūpas, nori nešnekėt, o burna pati žiojas | Lūpos vis kiečiau čiaupėsi | Rona jau čiáupiasi(gyja, mažėja) 2. gniaužti, čiupti:Čiaũpk į saują kirmę, kibį, kad nepakrutėtum 3. čiulpsėti:Bernas, jautį gaud...
apčiuopti - čiúopti,-ia, -ė čiuõpti 1. liesti, čiupinėti, grabinėti:Čiuopiant pabrinkęs audinys kietas Aklas yra ir čiuopia su ranka 2.stverti, griebti:Krintančią stiklinę čiuopk, kol sučiuopsi, kad nenukristum 3.vogti:Jau čigonai čiuopė mano vadeles: visur išieškojau ir niekur neradau apčiúopti apčiuõpti, -ia, àpčiuop...
apčiulpti - čiul̃pti,-ia, -ė1. traukti skystį,siurbti, žįsti, gerti:Bitės medų iš žiedų čiul̃pia Dėlė kraują čiul̃pia Svečiai alaus čiulpia Paršai turbūt nesveiki, kad ėdalo neėda, tik skystimą čiulpia Kad tu tą pypkę čiulpi, tai veliuk katės uodegą įsikąsk Čiulpia kai vaikas papą 2. lūpomis čiulpimo garsą išduoti:Šaukdamas ...
apšvilpti - švil̃pti,-ia, -ė1. lūpomis ar instrumentu skleisti aukštą, šaižų garsą:Su burna gali švil̃pti Ir geležį su lazdom daužė, ir švil̃pė, o jis nebijo, ir viskas Šauks į pirtį, liuob švil̃ps par stabulę Švil̃pti vaikams liuob draudė motyna Girti keikiasi, švil̃pia, rėkia Stubo[je] negalima švil̃pt ...
apsikuopti - tinkamai užpildytas apkūnus pakankamai patenkinamas priimtina, teisinga
apsikirpti - turėti ar išlaikyti kaip nuosavybę, privilegija, arba teisė
aplupti - lùpti,-a, -o (-ė) 1. lupenas, žievę imti, šalinti, skusti:Lùpk šitas bulves, jei neturi darbo Šimtas penki metai, ir da bulbeles lùpa Da buvau belupantì vieną roputę, ale geriau nevalgysiu Ropės lupamosios Ėdi gumbą, ne mano luptą | Barzdaskutys su didžiuliu skustuvu po ranka pakliuvusiam keleiviui lupa barzdą | Tasai lupo...
apkepti - kèpti,kẽpa, kẽpė1. gaminti valgį ką sausai ar su riebalais karštai kaitinant:Visur kepė pyragus, tortus, svilino žąsis Šiandien duonelę kepėm – pečius karštas Pasipjovė vištą kèpti Duoną kèpk Šiandie kepsiu duoną Duoną sodinsim pečiun kept Ateini ir vėl skubinies lyg kiaušinį kèpdamas Tuo jam ...
apalpti - al̃pti,-sta, -o1. netekti sąmonės, leipti:Jis per dieną kelis kartus al̃pdavo Ašaroms burną prausi, skaudumu širdies alpsi Kažin, ar čia mirštami, ar tik alpstami nuodai? Teikeis sergantį ir negalintį atlankyt, ligonį išgydyt ..., al̃pstantį atgaivint | Alpau iš juoko alpstamaĩ Ir išnyko, kas alpstamai buvo mylėtina alptinai...
aptepti - tèpti,tẽpa, tẽpė 1. trinti paviršių tepalu ar kuo skystu:Tepu su sviestu į šalis puodo, skaurados, kad nepriliptum kepama tešla Iešmų paviršiai, kur trinasi, reikia gerai tepti Aliejum tẽpė petelnę Yr tokie ratai mediniai apačio[je], i tus reik tèpti Buvo ratai, buvo medinės ašys, smala, kur tèpti ratams M...
apsupti - sùpti,-a, -o (-ė ) 1.siausti, gaubti:Sùpk jąją su užsupalu, su skepeta, kolei apsupsi Sùpa skara, dvikarte, drobule | Kauno gatves jau supo vasaros prieblanda Mane supa iš visų pusių šilta ir jauki balandžio pabaigos migla . | Sùpės moteros skepetom Nenoriu sùpties tuo skarele Supúos, supúos paltelin &#...
apkuopti - kuõpti,-ia, -ė1. valyti, švarinti; prižiūrėti:Marką, šulinį, avilį, griovį, klojimą kuõpia Kada gi ji suskubs šluoti ir kuopti trobą? Šiukšles iš lovio kuopia Arklį kuopia Kuopk kambarį, šulinį, kad būtų čystas Rytoj kuõpsim šulnį Reikia kuõpt kluonus Reikia daržinę kuõpt, rytoj vešim šieną Ir kas me...
apkaupti - kaũpti,-ia, -ė 1. kasti į krūvą, daryti kaupą:Kaũpa į kaupą grūdus, kad nebūtų pasklidę į aslą 2. sukasti žemes apie augalo kamieną ar apie ką kita, kaupuoti:Reikia jau bulves kaupti Mama darže kopūstus kaũpia Kaũpia duktė bulves su kauptuku Šakniniai ir kaupiamieji augalai per žiemą laikomi kamarose, duobėse 3. ri...
aptirpti - tir̃pti,-sta, -o 1.keisti būvį skaidantis kitoje (ppr. skystoje) medžiagoje:Saldykiatės kavą, tetir̃pstie cukrus Širyt eisiu trąšų sėt, jei bus lytaus, tegu tir̃pstie Pasūdo vandenį puoduke, kiek tik tirpsta vandeny druska, tuo vandeniu pašlapina savo ranką ir su ja paglosto sergantį gyvulį Natrio druskos vandenyje gerai tirpsta Dervos ...
aptempti - tem̃pti,-ia, -ė 1. traukiant, tęsiant daryti ilgesnį, platesnį, didesnį, tęsti:Siaura oda, reikia tem̃pti Su ranka tūra, su koja tem̃pa aną Tem̃pia kiek gali [audeklą], kad kraštai nesudribt Tem̃ps tem̃ps tem̃ps takus ir ištampys I vienas tem̃ps, ir antras tem̃ps, ka tas milas kuo kiečiau susiritin...
aprėpti - rė́pti,-ia, -ė rė̃pti imti, grobti, glėbti (turtą):Jie žmonės nerėpos, per naktis rė̃pia, rė̃pia Nežino, kaip rė̃pt turtus, kad pramanytų, visa po savim pažertų Rėpia, rėpia, o nieko neturi Rė́pei, rė́pei visko, o dabar stipsi, ir viskas liks | Vietininkų valdžia rėpė visą pavietą aprė́pt...
apšlapti - šlàpti,šlam̃pa, šlãpo 1. darytis šlapiam, drėkti, mirkti:Must šlam̃pa kojos tūs batūs? – O kur paliks nešlãpusios! Guminiais [apsiavus], tai kojos nešlam̃pa Bažnyčioje žmonės šlapo mirko savo prakaite ir nervinosi Rudenį šlam̃pam tuose laukuose lig kelių Vis šlam̃pa ir šlam̃pa kel...
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž