Žodžių Jega reikšmės

jėga - jėg|a 1. gyvųjų būtybių fizinė ar psichinė galia: Jis daug jėgos turi. Įtempti visas jėgas. Pritrūkti, netekti jėgų. Smogti iš visų jėgų. Proto, dvasios jėga 2. fiz., tech. energija kaip poveikio priežastis: Inercijos, trinties, traukos jėga Išcentrinė, įcentrinė jėga Elektros jėga 3. kas skatina veikti, veikimo pagrindas, veiksnys: Tėvynės meilė y...
jegas - būdingas bruožas, taip pat atsitiktinis objektas glaudžiai susijęs su arba priklausymo konkrečiam asmeniui dalykas, ar biure kokybė
apeiga - apeiga 1. apyvoka: Turint tiek gyvulių, didelė a. 2. apeinamasis, prižiūrėti skirtas plotas; palyginimui eiguva: Eigulys apeina savo apeigą. Santechniko a.
blevyzga - blevyzga 1. nepadori kalba, pliauškimas. 2. b. kas blevyzgoja.
auga - augà augimas:Jaunikaitis geros augõs ║ augalo augimas, vegetacija.
anga - anga atviras tarpas, skylė, įėjimas: Krosnies, urvo, pilies a.
alga - alg|a darbininko bei tarnautojo darbo užmokestis, atlyginimas: Gauna, ima gerą algą. Padidino algą. Maža algelė. Gyvena iš algos.
blezdinga - blezdinga žem. kregždė.
banga - bang|a 1. vandens paviršiaus iškyla, volas, vilnis: Jūros, ežero bangos. Aukštos bangos mušė į krantą. Plaukia per bangas. Bangos ritasi, ūžia, putoja. 2. fiz. virpesys, sklindantis ore, žemėje ar kitokioje aplinkoje: Garso, šviesos banga Elektromagnetinės bangos. Radijo bangos. 3. iškilimas daikto paviršiuje: bangomis sušukuoti plaukai. 4. prk. kurio nors re...
baiga - baiga žr. pabaiga.
atauga - atauga atžala, atvaša: Iš kelmo išaugo kelios ataugos.
Èikaga - visoje trukmės
atžaga - ãtžaga prieštaras, prieštarautojas, priešgina:Tam ãtžagai sakyk nesakyk – vis jis savo
atvanga - atvang|a 1. perstogė, sustojimas, poilsis: Dirba be atvangos. 2. prieglauda, apsauga: atvangos ieškoti.
atsarga - atsarg|a 1. atsargumas, pasisaugojimas: Atsarga gėdos nedaro (folkloras). Su atsarga ėjome. 2. santaupos (maisto, pinigų, drabužių): Čia padėtos mūsų atsargos. 3. kar. rezervas (karių): atsargos karininkas.
apdanga - apdanga 1. kuo kas apdengiama, apdengimas: Galvos a. 2. drabužis, apranga.
antauga - antauga išauga, gumbas.
apsauga - apsaug|a apsaugojimas, gynimas: Krašto, pasienio, sveikatos, nuosavybės apsauga Teisinė apsauga Paimti daiktus į apsaugą. Būti kieno nors apsaugoje.
apranga - aprang|a apsivilkimas, drabužiai; aptaisymas: Žiemą reikia šiltos aprangos. Kareivio apranga.
antimedžiaga - antimedžiaga fiz. hipotetinė medžiaga, kurios atomai sudaryti iš antidalelių.
barninga - sunku arba dirgina susidoroti su
atžanga - atžanga žengimas atgal, regresas.
atomazga - atomazga 1. lit. kūrinio baigiamoji dalis: Dramos veikalo a. 2. ko nors baigtis, kai viskas paaiškėja, išsprendžiama: Bylos a.
atodanga - atodanga geol. vieta, kurioje žemės sluoksniai išeina į paviršių (šlaituose, pakrantėse): Dolomitų a.
jėgainė - jėgainė tech. įrenginys jėgai (energijai) gauti: Elektros j. Garo, vėjo j.
atžvalga - atžvalg|a atsižvelgimas, atodaira: Paleistas bėgau be atžvalgos.
apžvalga - apžvalga 1. apžiūrėjimas, apžvelgimas: Vietos a. 2. trumpas pranešimas apie kokius nors dalykus, reiškinius, įvykius: Tarptautinė a. Bibliografinė a. Laikraščių, knygų a.
jegakonfabuliacija - rtthrthehtr
aplinkosauga - aplinkybės, objektai, ar sąlygos, kurių vienas yra apsuptas kompleksas fizinio, cheminio, ir biotinių veiksnių (klimato, dirvožemio, ir gyvenimo dalykų), kurie veikia nuo organizmo ar ekologinės bendruomenės, ir galiausiai nustatyti savo formą ir išlikimo b socialinių ir kultūrinių sąlygų, kurios turi įtakos individo ar bendruomenės kalbinį elemento padėtis,...
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž