Žodžių Isg reikšmės

isgaisa - išgaiša b. 1. šnek. kas lėtai, tingėdamas dirba. 2. šnek. išgaišėlis, džiūsna.
isgaleti - išgalė|ti, išgali, išgalėjo įstengti, pajėgti: Dirbk, kiek išgali. Vaišino kuo beišgalėdama (kuo turėdama). išgalėjimas.
isgaises - vienas, kad yra plonas arba jei nuo maisto trūkumo
Iberijos - aa narys iš vieno ar daugiau tautų senovėje gyvenusių pusiasalio dalis sudaro Ispanija ir Portugalija ba Ispanijos arba Portugalijos gimtoji arba gyventojas ar Baskų regione viena ar daugiau iš senųjų Iberijos kalbomis
isgalvoti - išgalvo|ti, išgalvoja, išgalvojo galvojant sukurti, pramanyti: Visi apysakos veikėjai išgalvoti. sngr.: Visokių niekų išsigalvoja. išgalvojimas išgalvotojas, išgalvotoja dkt.
isgalasti - išgal|ąsti, išgalanda, išgalando išaštrinti: Išgaląsti kirvį. sngr.: Gerai išsigalandau peilį. išgalandimas.
isgadinti - išgadin|ti, išgadina, išgadino gerokai pakenkti, sunaikinti: Šaltis rugius išgadino. išgadinimas.
isgabenti - išgab|enti, išgabena, išgabeno išvežti, išnešti krovinius, kraustulius: Viską išgabeno į naują vietą. sngr.: Išsigabeno (išsikraustė) su visais daiktais. išgabenimas.
isgalvotas - Mylėti už panašų įsivaizduoti koncepciją
isgaiselis - išgaišėl|is, išgaišėlė dkt. šnek. išdžiūvėlis, sulysėlis.
ibis - ìbis gandrinių būrio paukštis, gyvenantis šiltuosiuose kraštuose.
daug - daug prv. 1. gausu, apstu, nemaža: D. žmonių. D. rankų didžią naštą pakelia (folkloras). Bus d. rašymo. Linkiu d. laimės. Iš d. yra ir pasirinkimo. Ar už d. pirksi? Apie jį girdėjau d. gera. Jis labai d. dirba. Šįmet buvo daugiau medaus. Dabar daugiausia darbo. 2. gerokai, nemažai: Jis d. vyresnis už tave. D. šilčiau šiandien. daugyn prv.: Mūsų mieste ž...
isgalvojimas - galvójimas galvójimos → galvoti 1:1.Čia reikia galvójimo – bet kaip nepadirbsi Jis yra praktiško galvojimo žmogus Tu mažai esi varginęs save tais galvojimais! 2. Mantą be palūkų, be galvojimos jie paskolijo → apgalvoti: Duok man ... dvi nedėli ant apgalvojimo to viso | Dėl savo neapsigalvojimo žuvo Neturia ap...
ibisas - ibisas zool. gandrinių būrio šiltųjų kraštų paukštis: Šventasis i. (Threskiornis aethiopica). Rudasis i. (Plegadis falcinellus).
idealas - ideal|as 1. galutinis siekimų tikslas: Jaunystės idealai. 2. visiška tobulybė: Grožio idealas.
idalgas - apatinio bajorų Ispanijoje narys
fucking - pasmerktieji, naudojamas kaip intensyvus
ichtiolis - ichtiolis juodas tirštas tepalas, vartojamas medicinoje.
idealistas - idealist|as, idealistė dkt. 1. idealistinės filosofijos šalininkas. 2. nesavanaudiškai visuomenės labui atsidavęs žmogus. 3. tikrovės idealizuotojas, svajotojas.
ichtiologas - ichtiolog|as, ichtiologė dkt. ichtiologijos specialistas.
idealistinis - idealistin|is, idealistinė -> idealizmas 1, idealistas 1: idealistinė filosofija Žiūrėk: [idealizmas] [idealistas].
ichtiozauras - ichtiozauras iškastinis 10-13 m ilgio roplys žuvies kūnu.
ichtiologija - ichtiologija zoologijos skyrius, tiriantis žuvis.
idealiai - puikus būdu visiškai arba pakankamai gana
idant... - tokiu būdu, nei kaip nurodyta ar užsimenama apie
idant - idant jng. knyg. kad (tikslo šalutiniuose sakiniuose - senovinėje ar iškilmingoje kalboje): Jis taip daro, i. visi juo stebėtųsi.
iberų - sukelti tekėti upelio b atleisti nuo konteinerį