Žodžių Artinti reikšmės

artinti - ar̃tinti,-ina, -ino ártinti, -ina, ino 1.daryti, kad artėtų Senis čia artino, čia tolino tabokinę | Prie to arklio par daug nesiártink, yra spiriąs Artinos Jeruzolimop 2.artyn traukti Kiekvieni metai mūsų šalį artina prie didžiojo tikslo – komunizmo | Ar̃tinas žiema Mirtis ar̃tinasi Jau artinas vakaras mano Ne...
artintis - priartėti iki beveik
atritinti - rìtinti(-yti), -ina, -ino1. sukant aplink, stumti, ridenti:Rìtink akmenį iš duobės Čia į pakalnę tą bosą jau anam lengviai buvo rìtinti Kubilą ant šono pargriovė ir pradėjo ritinti į kiemą per duris Ritino grūdų maišus iš svirno Akminis rìtys į tą bravarą Berželius kirsim, lapelius rinksim, akmenėlius rìtysim ...
apretinti - rẽtinti(-yti ), -ina, -ino retėti.1. daryti, kad būtų retas, retesnis (rauti daigus, kirsti mišką ir kt.):Nerẽtink, sėdamas avižas Sakiau, kai sėjai, kad par daug nerẽtyk Mes retinam sėtinius kiaulėms Daigus rẽtinu ir kiaulėm išmetu Mes dabar burokus rẽtinam Cukrinius runkelius jau baigiam rẽtinti Niekas neis ...
apkurtinti - kur̃tinti,-ina, -ino kurtìnti, -ìna, -ìno1.daryti kurčią:Baisūs trenksmai kurtino mus Šūviai kurtino ausis Kam tu jį kur̃tini? Vėl ta pati kurtinanti tyla, kad nė šapas niekur nebesukribždės Pasigirdo kurtinamas riksmas Kristiną jaudino kurtinantis tėvo juokas, kalba Pabiro kurtinami šūviai iš vienos ir antros pusės ...
apkartinti - kártinti,-ina, -ino kar̃tinti 1. daryti kartų:Apvyniai alų kártina Kam kártini barščius, kodėl netaisai, kad rūgtum? Sėmeniniai pelai nekar̃tina duonos, tik ruginiai kar̃tina Ką čia burną kartinus tais vaistais, kad nepadeda! 2. daryti nemalonų, nemielą:Rūpesčiai ir skausmas kartino jos ilgesį 3. pykdyti, erz...
atpratinti - prãtinti(-yti), -ina, -ino 1. prasti 1;ugdyti įgūdžius:Mažą mokiau vaikščioti, o suaugusį pratinu gyventi Rėkia kiek tik galėdamas, prãtina vaiką dainuot Nuo dviejų savaičių amžiaus veršelis pratinamas ėsti šieną Prãtink jį ant gerą Pratinti pri mokslo Pratinti kūną pri sunkių vargų Pačią pagal savo valę prãtin...
akstinti - ãkstinti,-ina, -ino raginti, skatinti, duoti impulsą:Tėvas mus visuomet ãkstino mokytis Balandžio akstinamas, ir aš pradėjau lankyti vakarinę mokyklą ║žadinti:Opa reikia gydyti dirginamomis priemonėmis, kad akstintų randėjimą paraginti, paskatinti:Nėra kas paãkstina, ir neišmoksta Jį reikia paãkstint mokesčius mok...
apskritinti - ãpskritinti,-ina, -ino apskrìtinti1. daryti apskritą:Apskrìtink medį, t. y. į apskritumą varyk Apskritino dalgiakočio galelį 2.versti apvaliu skaičiumi:Tenka skaitytis su galimomis paklaidomis ... dėl palinkimo ... savo metus apskritinti(nurodyti metų skaičių, besibaigiantį 0 ar 5) padaryti apskritą:Nuãpskritink kočylą
ankstinti - añkstinti (-yti), -ina, -ino. per anksti ką daryti, skubinti: Kam taip añkstini sėti žirnius? Mano kišeninis [laikrodis] añkstina. Añkstina i añkstina karves iš ganyklos parginti. Ko taip ankstinies, t. y. anksti keli? Ko čia mums taip añkstintis, mūs rugiai nebyra. Laikrodis visa valanda añkstinasi. išsiañkstinti išskubėti, anksti išvykti: Mes iš ...
atkutinti - kùtinti,-ina, -ino kutìnti, -ìna -ìno1.daryti, kad atkustų, atsigautų, penėti, auginti:Moters kutìna gyvolius (augina, šeria, kad būtų riebūs, kad atkustų) Mažą vaiką motina kutìna (augina) Prikaipusius žąsyčius dabar žardienoje kutìname, bene atkutinsime kaip norint [Moterys] daržus ravėjo, gyvolius l...
amerikietinti - sukelti įsigyti ar atitinka Amerikos charakteristikas, kad (kaip) pagal politinio, kultūrinio ir komercinės įtakos Jungtinių Amerikos Valstijų
bakštinti - bakštin|ti, bakština, bakštino ryt. 1. žr. bakinti 1. 2. varyti, kelti raginant: Bakštinti šunį iš pasuolės. Bakštinti ką prie darbo. bakštinimas Žiūrėk: [bakinti].
aukštinti - padidinti sumą arba laipsnį padidinti b pareikšti šviesesnis arba intensyvesnė gilinti c atneš labiau nukreipta d aštresnė pagaląsti padidinti aukštesnįjį ar aukštąjį pakelti b padidinti viršija įprastą arba nuvalkiotas pasenusių pradžiuginti archajiškas augti , pakilti tapti didelis ar didesnė suma, laipsnis, ar apimtimi b tampa šviesesnis arba intensyve...
atšutinti - šùtinti(-yti; ), -ina, -ino 1. pamažu virti (ppr. uždarame inde nedideliame skysčio kiekyje ar garuose), virinti, troškinti:Šùtinti bulves su smetona, žirnius, pupas, t. y. šusti Kiaulėm reikia bulbų šùtyt Kūčioms bulbes šùtina su žirniais Ui, sena višta, kaip kumeliena – šùtyk šùtyk! Astė piet...
apmuitinti - muĩtinti,-ina, -ino imti muitą. apmuĩtinti imti ar mokėti muitą:Ėmiau perkratinėti savo daiktus, ar nėra juose kartais tokių, kuriuos reikėtų apmuitinti Muitininkas jį paklausė, ar neturi ką nors apmuitinti
apkaltinti - káltinti(-yti), -ina, -ino laikyti kaltu:Materialistai kaltino Kantą idealizmu Kuo jį kaltina, įtaria? Niekas tavęs dėl to nekaltina Kaltinti kuo už ką Išmintingas vyras jos nekaltins ir nebrokys Apraišau, kaltinu Sopa man širdelę, káltinu aš save, mielas bernužėli, kam pažinau tave Ir káltys dabar jį, pats būdamas kaltas Neka&#...
ankštinti - añkstinti(-yti), -ina, -ino per anksti ką daryti, skubinti:Kam taip añkstini sėti žirnius? Mano kišeninis [laikrodis] añkstina Añkstina i añkstina karves iš ganyklos parginti | Ko taip ankstinies, t. y. anksti keli? Ko čia mums taip añkstintis, mūs rugiai nebyra . Laikrodis visa valanda añkstinasi išskub...
atkaitinti - kaĩtinti(-yti), -ina, -ino 1. šildyti:Kalvis sėdėjo ant mūrio, nugarą kaitindamas į prikūrentą krosnį Po valandos rausvas dangaus kraštas lyg kaitinama geležis išsiplėtė Kaitinu alų, gausi karštimo Kaitina mi saulė Kaitinu(šildau ant ugnies) Saulė kaitina Medų kaĩtink padėjęs po pečiumi Saulė tep kaitina, tep kaitina, kad kiauši...
apšutinti - šùtinti(-yti; ), -ina, -ino 1. pamažu virti (ppr. uždarame inde nedideliame skysčio kiekyje ar garuose), virinti, troškinti:Šùtinti bulves su smetona, žirnius, pupas, t. y. šusti Kiaulėm reikia bulbų šùtyt Kūčioms bulbes šùtina su žirniais Ui, sena višta, kaip kumeliena – šùtyk šùtyk! Astė piet...
baikštinti - baikštin|ti, baikština, baikštino daryti baikštų. sngr. baikštinimas.
automatinti - automãtinti,-ina, -ino daryti automatinį.
apkvaitinti - kvaĩtinti,-ina, -ino1. kvaisti 1: Supimas kvaĩtina galvą Studentas darė įspūdį, kad jį amžinai kvaitina vienoks ar kitoks juslinis sutrikimas kvaĩtinamai Jis kalbėjo kvaitinamai greitai ir dusliu balsu Kvaitinamai ūžė tyla 2. eiti kur be tikslo. pritrenkti, apsvaiginti, apkvaišinti:Kap kukšterė[jo] galvon – ir apkvaitino A...
artinimasis - daugiskaitos elgesio, veiksmų vyksta veiksmas arba egzempliorių
aptuštinti - tùštinti(-yti ), -ina, -ino 1. daryti, kad būtų tuščias ar ne toks pilnas; mažinti ar sunaikinti (išimti, išpilti ir pan.) turinį:Tùštink, kol ištuštinsi kubilą Tùština butelkas, pilstys pliurzę į anas Kūlėjai tuštino paskutinę šalinę Tùštykit palutę, eisiu namo Tik valgykit, tùštykit, bus lengviau nešt T...
apmokestinti - mókestinti,-ina, -ino skirti mokesčius. paskirti mokesčius:Valstietis pasiskundė, kad jį neteisingai apmokestino Neapmokestinamasis minimumas
atituštinti - tùštinti(-yti ), -ina, -ino 1. daryti, kad būtų tuščias ar ne toks pilnas; mažinti ar sunaikinti (išimti, išpilti ir pan.) turinį:Tùštink, kol ištuštinsi kubilą Tùština butelkas, pilstys pliurzę į anas Kūlėjai tuštino paskutinę šalinę Tùštykit palutę, eisiu namo Tik valgykit, tùštykit, bus lengviau nešt T...
artyn - artỹn arčiau Ginkis artỹn ežero Slinkis artỹn pečiaus
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž