Žodžių Alsuoti reikšmės

alsuoti - alsúoti,-úoja, -ãvo įkvėpti ir iškvėpti orą, kvėpuoti, dūsuoti:Dar gyvas, alsúoja Kol alsúo[ja] – gydyk Priilsęs sunkiai alsúoja Tankiai alsuoja ir virpa krečiamas drugio Pailsę nuo greitai ėjimo alsúo[ja], t. y. sunkiai dūsuo[ja] – matai, turi sintį | Ant vienos [šakelės] kukavau, ant an...
balsuoti - bals|uoti, balsuoja, balsavo 1. per rinkimus paduoti balsą: Balsuoti už kandidatus. 2. vienbalsę melodiją versti daugiabalse. balsavimas: Viešas, slaptas balsavimas. balsuotojas, balsuotoja dkt.
emulsuoti - kad išsisklaidytų (naftos), emulsijos, taip pat konvertuoti (dviejų ir daugiau nesimaišančių skysčių) į emulsijos
blėsuoti - blės|uoti, blėsuoja, blėsavo 1. rusenti (apie ugnį). 2. sun kiai kvėpuoti.
fasuoti - fas|uoti, fasuoja, fasavo pakuoti svarstant, pilstyti seikėjant: fasuotas cukrus, sviestas. fasuota varškė. fasavimas fasuotojas, fasuotoja dkt.
bisuoti - bis|uoti, bisuoja, bisavo 1. šaukti bis. 2. publikai prašant kartoti atliktą koncerto dalyką. bisavimas.
balbasuoti - bal̃basuoti,-uoja, -avo, balbasúoti, -úoja, -ãvo balbatuoti: Bal̃basavom susėdę, ligi prašvito Nebalbasúokit tep garsiai, aš negaliu dirbti
balansuoti - balans|uoti, balansuoja, balansavo 1. laikyti ar daryti pusiausvyrą. 2. sudaryti balansą. balansavimas.
ausuoti - ausúoti,-úoja, -ãvo mušti per ausis, duoti antausių:Da nepradėjo ausúot, vaikas jau rėkia | Žodis po žodžio, ir pradėjo ausúotis 1. apmušti, apdaužyti per ausis:Tie pienburniai pagavo piemenį ir apausãvo | Tenka ir apsiausúot 2.apdengti, aprišti ausis nuo šalčio:Tokiam šaltė[je] leida vaikus į ...
forsuoti - fors|uoti, forsuoja, forsavo 1. greitinti, spartinti. 2. kar. kaunantis pereiti kliūtį: Forsuoti upę. forsavimas.
fiksuoti - fiks|uoti, fiksuoja, fiksavo 1. užrašyti, pažymėti: Visus pasiūlymus fiksuoti 2. galutinai nuskirti, nustatyti (pvz., prekės kainą). 3. padaryti nejudamą, įtvirtinti. 4. grūdinti fiksažu. fiksavimas fiksuotojas, fiksuotoja dkt.
dūsuoti - dūs|uoti, dūsuoja, dūsavo 1. sunkiai kvėpuoti, alsuoti, pūtuoti: Sunkiai, greitai dūsuoti Čia tvanku, sunku dūsuoti 2. dūsauti, dejuoti, aimanuoti: Tu negirdėsi, kaip tėvelis dūsuos, motulė virkuos (d.). dūsavimas .
dvasuoti - dvas|uoti, dvasuoja, dvasavo dvėsuoti. dvasavimas.
dresuoti - dres|uoti, dresuoja, dresavo mokyti gyvulius daryti kokius veiksmus. dresavimas dresuotojas, dresuotoja dkt. : Liūtų dresuotojas.
buksuoti - buks|uoti, buksuoja, buksavo ratams suktis, slystant vietoje: Automobilis buksavo. buksavimas.
boksuoti - boks|uoti, boksuoja, boksavo kumščiuoti. sngr. boksavimas boksavimasis.
auksuoti - auksúoti,-úoja, -ãvo áuksuoti, -uoja, -avo 1.traukti auksu, auksinti:Auksãvo žiedą ir nepaauksavo kaip reikia 2.spalvinti aukso spalva:Man tinka tos skaisčiosios rudenio dienos, kai saulė beržynus auksuoja 1.aptraukti auksu, apauksinti:Apáuksuoto[je] karieto[je] važiavo juodu per girę į jo tėviškę 2.nuspalvinti...
fokusuoti - aa punktas, nuo kurio spinduliai (šviesos, šilumos ar garso) susilieja arba nuo jos skiriasi arba atrodo, kad skiriasi, ypač taškas, kur geometrinės linijos arba jų pailgėjimas, atitinkantis spinduliai, besiskiriančių nuo susilieja į kitą tašką susikerta ir suteikti atspindys nuo veidrodžio arba, lęšio lūžio arba optinė sistemos ba dalelių (elektronų) spind...
dvėsuoti - dvės|uoti, dvėsuoja, dvėsavo sunkiai kvėpuoti, alsuoti: Arklys sunkiai dvėsuoja. dvėsavimas.
debesuoti - debes|uoti, debes (i) uoja, debes (i) avo -> debesiuoti debesiavimasis debesiavimas debesavimas debesavimasis.
avansuoti - avansúoti,-úoja, -ãvo duoti avanso:Dauguma kolūkių kas mėnesį avansuoja kolūkiečius už visus išdirbtus darbadienius
anonsuoti - pareikšti viešai skelbti
aneksuoti - pridėti kokybės, pasekmė, ar sąlyga, archajiško susivienyti esmės susivienyti įtraukti į kažką anksčiau, didesnis, ar svarbesni įtraukti (šalis arba kitos Šalies teritorijoje) per valstybės domeno sau kažką priede, kad gautų ar atliktų kaip plėtros ar papildu, kaip yra papildoma išlyga, ar pareiškimas priedėlyje ba dukterinės ir papildomo ugdymo ar struk...
alsuoklis - , kad kvėpuoja veiklos, poilsio pertrauką arba sumažinti mažas ventiliacijos kitaip hermetiškame aptvarą
adresuoti - adresúoti,-úoja, -ãvo siųsti kam (užrašius adresą):Laiškas buvo man adresuotas siunčiant užrašyti adresą:Laišką gali man užadresúoti, aš jam perduosu
finansuoti - finans|uoti, finansuoja, finansavo teikti finansus. finansavimas finansuotojas, finansuotoja dkt.
denonsuoti - denons|uoti, denonsuoja, denonsavo paskelbti negaliojančią (sutartį). denonsavimas.
ekskursuoti - ekskurs|uoti, ekskursuoja, ekskursavo daryti ekskursiją, iškylauti: Ekskursuoti į (po) Žemaičius. ekskursavimas.
atskersuoti - skersúoti,-úoja, -ãvo 1. daryti ką (eiti, akėti, kulti ir kt.) skersai (anksčiau darius išilgai):Ar jau gerai išvalkavai, kad pradėjai skersúot? Išilgavus reikia skersúoti arimą Vasarojus liko neskersúotas Šitų arimų nereiks skersúoti, pakaks, kad nuvalkuosi Čia siaura, nebuvo kaip skersúot Su sp...
apsidebesuoti - debesúoti,-úoja, -ãvo debesiuoti: Debesúoja, kad tik išsilaikytų ligi vakaro [neliję] Gražiai debesuoja, ar tik nepradės lyt Kai tik debesúoja, tai ir vėjas didelis Debesavo iš pat ryto | Debesúojas, skubėkit prie šieno Debesúojas dangus Debesãvos, kol apsidebesãvo visas dangus Pradėjo de...
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž