окутывать žodžio reikšmė

Žodžio apgaubti vertimas į Rusų kalbą - окутывать
окутывать - (Apgaubti) gaũbti,-ia, -ė 1.supti, dengti, kloti, gobti:Per veselijas gaubia jaunąją – uždeda kepuraitę Su gaubtele gaũbk, su skepeta gobk, su drobule globk, su apsiaustu siausk, su skraiste skreisk, su sermėga vilkis, su skrebe skreibk Apsvilusius medžių kamienus gaubė garvežio dūmai Tiršti debesys gaubė mėnulį | Maršai gaubia miestų gatves Visus juos gaubė nuotaika šviesi Naktis visus gaubia vienodai Kambarį gaubė tamsa Šalį gaubė reakcijos naktis | Su skepeta gaubiúos, t. y. rišu po žandu, o rišuos yra tik apsuku galvos rištis 2.lenkti, riesti:Gaubtè susigaubia žiedai aguonų į daiktą ant vakaro, t. y. sueina į daiktą, susiriečia, susiblaškia į viršų | Į galvas gaũbiasi kopūstai, t. y. sukasi, siaučia | Nuo šilumos lentos gaũbias Plati lenta gaũbiasi 3.telkti, kaupti, rinkti, imti:Vytautas Jaugalių (= Jogailą) su jo tėvūnais vaišino, gaubdamas juos sau | Lietuviai būriais pas Vytautą gaubės, norėdamys jį pakelti savo kunigaikščiu -ia, àpgaubė (apìgaubė) apsupti, aprišti (su skara):Po vinčiaus namuose tėvų prie ląstų svočia apgaubia jaunąją Apìgaubiau ją skara, ir išvažiavom Suaugimai, apgaubdami stambiąsias kraujagysles ir jas suspausdami, būva kraujo apytakos sutrikimo priežastimi Tamsūs švininiai debesys apgaubė sušalusią žemę | Saulė spinduliais apgaubė žemę Žemę apgaubia juoda naktis Pamažu tamsūs šešėliai apgaubė sienas Laukus, miškus ir pievas apgaubė sutema | Apsìgaubė skara, kad nesulytų Moteriškė su skara apsìgaubė Aš vienplaukė nepapratusi vaikščioti, nesmagu, turiu būt apsigaubusi Rudine apsigaubęs ir nuėjęs į jaują | Namai apsigaubė šešėliais Lankelė migla apsigaubusi -ia, į̃gaubė įlenkti:Įgaubtas veidrodis Įrodytoji teorema yra teisinga ir įgaubtiesiems daugiakampiams | Insigaubė statinės dugnas Kai ji šypsosi, jos skruostai įsigaubia -ia, ìšgaubė išlenkti, išriesti į viršų:Aštunkojis turi išgaubtą akį | Matai, kaip durų lentos išsigaũbę – sausa -ia, nùgaubė 1.nusiausti, nurišti (skarą):Nugaũbk jai skarą! | Moterims padeda skaras nusigaubti 2. nugriebti, pavogti:Nugaũbsi, tai nugaũbsi, bet kai pagaus, tai bus -ia, pàgaubė 1.apdengti, pakišti ką po gaubtu:Čipkelį ji nešiojo po skarele pàgaubtą | Reiks pasigaubti po nuometėliu 2. pagauti, palenkti:Jis pagaubia visų širdis -ia, sùgaubė 1. susisupti:Sena rudine susigaubęs stovėjo jisai rinkoje 2.suriesti:Vaikas, prie lūpų sugaubęs delnus, šaukia | Susigaũbia šulai arba dugnas į viršų, t. y. užsiverčia Nuo šilumos lenta susìgaubė 3.surinkti, sutraukti:Sugaubėm javus Javus į namus buvo sugaubusys Štai pasislepia saulė, savo spindulius sugaubus | Ugnelė susigaubia ir neeina toliaus 4.suglemžti, sugriebti:Viena ranka sùgaubė sùgaubė visa -ia, ùžgaubė uždengti:Užgaũbk vaiką kailiniais | Maišą ant galvos užsigaũbk Užsigaũbk skarą ant pečių, truputį lietus dulkia

Žodžio apgaubti sinonimai

Žodžio apgaubti sinonimai

Žodis окутывать kitomis kalbomis

Rusiškai: окутывать
Angliškai: envelop
Estiškai: envolver
Lenkiškai: okryć
Latviškai: ielenkt
Lietuviškai: apgaubti
2013-04-17 23:36:08
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž