R žodžiai puslapis 3

radikalus - radikal|us, radikali 1. pagrindinis, esminis, griežtas: Radikalūs pakitimai. radikali reforma. Radikalios priemonės. 2. kraštutinių pažiūrų, ryžtingas, griežtas: Radikalus žmogus. radikaliai prv. radikalumas.
Radikulitas - radikulitas [lot. radicula — šaknelė], nugaros smegenų šaknelių uždegimas.
radimas - radimas -> rasti.
radinys - radin|ys rastas daiktas: Žadinys - kaip kelyje radinys (folkloras). Archeologiniai radiniai.
radio - radio... [lot. radio — spinduliuoju], pirmoji sudurtinių žodžių dalis, reiškianti: susijęs su radiju, radiacija, radioaktyvumu, pvz., radiopelengas, radiologija, radiografija.
radioaktyvumas - radioaktyvumas fiz. kai kurių elementų atomų branduolių skilimas ir spinduliavimas.
radioaktyvus - radioaktyv|us, radioaktyvi susijęs su radioaktyvumu: radioaktyvieji elementai. Radioaktyvios medžiagos.
radioaktyvusis - iš, kurį sukelia ar eksponuoti radioaktyvumą
radioaltimetras - radioaltimètras [↗ radio...+ ↗ altimetras], radijo aukščiamatis — įrenginys skrendančio objekto (lėktuvo, raketos, dirbtinio Žemės palydovo) aukščiui nustatyti radiolokacijos principu; įrengiamas žemėje arba skrendančiame objekte.
radioastronomija - radioastronòmija [↗ radio... + ↗ astronomija], mokslas, kuris, analizuodamas kosm. objektų išspinduliuotas, absorbuotas ar atspindėtas radijo bangas, tiria tų objektų savybes.
radioautografija - radioautogrãfija [↗ radio... + ↗ auto... + ↗ ...grafija] ↗ autoradiografija.
radiobiologija - radiobiològija [↗ radio... + ↗ biologija], mokslas apie jonizuojančiojo spinduliavimo poveikį organizmui.
radiochemija - chemijos šaka, susijusius su radioaktyviųjų medžiagų ir reiškinių, įskaitant bandomųjų tyrimų
radiochronologija - radiochronològija [↗ radio... + ↗ chronologija], daiktų, medžiagų absoliutinio amžiaus nustatymo metodai, kurie remiasi chem. elementų radioaktyviojo skilimo reiškiniu.
radiodroma - radiodromà [↗ radio... + gr. dromos — kelias], trajektorija, kuria lėktuvas skrenda pagal radijo kompasą radijo stoties linkui.
radiofikacija - radiofikacija radijo ryšio įrengimas, plėtojimas.
radiofikuoti - radiofik|uoti, radiofikuoja, radiofikavo vykdyti radiofikaciją: Radiofikuoti salę. radiofikavimas.
radiofizika - radiofizika [↗ radio... + ↗ fizika], mokslas, tiriantis radijo dažnio virpesių ir bangų žadinimą, stiprinimo, sklidimo, priėmimo fiz. procesus, virpesių ir bangų sąveiką su krūvininkais vakuume, dujose, kietuosiuose kūnuose.
radiofonas - radiofònas [↗ radio... + gr. phōnē — garsas], įstaiga, iš kurios perduodama radijo programa.
radiofonija - radiofònija: 1. garso signalų transliavimas radijo bangomis; 2. radijo programos transliavimo technikos sritis, nagrinėjanti muz. transliavimo būdus.
radiogalaktika - radiogalãktika [↗ radio... + ↗ galaktika], galaktika, labai stipriai (100—1000 kartų ir daugiau už normalią galaktiką) spinduliuojanti radijo bangas.
radiogoniometras - radiogoniomètras [↗ radio... + ↗ goniometras], antenų sistema, kurios kryptingumo diagramą galima pasukti bet kokiu kampu, nejudinant pačių antenų, tik sukant ieškiklio ritę; naud. kaip paprasčiausių radiopelengatorių antenų sistema.
radiografija - padaryti rentgenogramos menas, aktas, ar procesas
radiograma - radiograma radiotelegrafu siunčiama ir priimama telegrama.
radiointerferometras - radiointerferomètr‖as [↗ radio... + ↗ interferometras], keli radioteleskopai, sujungti kabeliu, bangolaidžiu arba retransliacine ryšio linija; ~u matuojamos kosminių radijo šaltinių koordinatės ir kampiniai matmenys.
radiointroskopija - radiointroskòpija [↗ radio... + ↗ introskopija] ↗ radiovizija.
radiokarboninis - radiokarbònin‖is [↗ radio... + lot. carbo (kilm. carbonis) — anglis], geol. Δ metodas — kvartero nuogulų absoliutinio amžiaus nustatymo metodas, kuris remiasi radioaktyviosios anglies 14C skilimo spartumu.
radiokomparatorius - radiokomparãtorius [↗ radio... + ↗ komparatorius], prietaisas radijo bangų elektromagnetinio lauko stiprumui matuoti.
radiokompasas - radiokòmpasas [↗ radio... + ↗ kompasas], aviacinis kompasas, automatiškai nustatantis kryptį į radijo stotį arba radijo švyturį.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž