Zazębiać žodžio reikšmė

Žodžio apnarplioti vertimas į Lenkų kalbą - zazębiać
Zazębiać - (Apnarplioti) nárplioti,-ioja, -iojo 1.daryti narples:Ans nárplioja botagą bevažiuojant, t. y. mezga kelius kartus 2.vargingai knibinėjant rišti, mazgyti:Ką tu ten nárplioji lyg atbulom rankom – duok, aš užrišiu Teip kietai sumegzta mazgas, kad nusbodo nárpliot, kol atarišiau Ką tu teip ilgai nárplioji – duokš man, aš atmegsiu 3.painioti, raizgyti:Nenárpliok siūlų, ba paskui galo nerasi Žiūrėk, vaikai sruogas nárplioja | | Giminystės raikščiai kaskart vis labiau narpliojosi 4.išpainioti ką supainiotą:Tie siūlai tokie susipainioję – reikia juos nárplioti | Šilinio mintys, pratusios narplioti daugelį atsietinių klausimų, dabar buvo sustingusios, bejėgės Jis galėjo netrukdomas galvoti apie save ir narplioti savo atmintyje prisiminimus 5.knibinėti, dirbinėti, megzti, nerti, pinti:Tegul merga vakarais nárplioja pirštines, kai čėso turi Tu kad ir nemokėdamas šiaip taip nárplioji tinklą Aleksiukas iš anapus varstoto seka jo darbą ar skiedreles narplioja Aš pats nárpliojau nárpliojau ir nusipyniau tą pintinę Senelis ... radęs moterišką beaudžiančią ..., šiaip teip ... bepainiojančią ir benarpliojančią apraizgyti, apipainioti:Visi pašaliai apnárplioti su vortinkliais Tvora spygliuotomis vielomis apnarpliota | Jis apnarplioja jų sielas, ir jie noromis seka paskui jį 1. vargingai atrišti, atmegzti:Surišai kaži kaip – sunku ir atnárpliot Atnarpliojo ašutinį meškerės siūlą, prikabino jauką ir paspjaudęs užmetė Virvė per kietai užsitraukus, jos neatnarpliosi Užuot atnarplioję tą painųjį mazgą, kiti stengiasi dar labiau jį suraizgyti | Aš atsinarpliojau virves, kuriomis buvau surištas, ir pradėjau grabinėtis patamsy 2. atpainioti:Te, atnarpliok siūlus įpainioti, įraizgyti:Juos velnias įnarpliojo į savo tinklą | Malonu būdavo Šešiapūdžiui savo gudrumu ir išmintimi žmones įnarpliot į abejones | Išgelbėjo savo draugą, kuris tamsoje buvo įsinarpliojęs į vielų užtvarą Musė įsinárpliojo į voratinklį Mano kojos buvo įsinarpliojusios į virves ir lynus 1. išpainioti, ištaisyti ką supainiotą:Taip supainioti tie siūlai, kad sunku ir išnárpliot Turbūt nelabasis tą sruogą taip sunarpliojo, kad niekaip negaliu išnárplioti Išnarpliok vadžias | Susiraizgiusios mintys taip ir nesidavė išnarpliojamos Tai labai painus klausimas, bet mes pajėgsime jį išnarplioti | Kad suvėlei, tai pati dabar ir išsinárpliok tuos siūlus 2.išpainioti, išlaisvinti ką kur įsipainiojusį:Kačiukas į tolką įsinarpliojo, ir kas jį dabar išnárplios? | Išsinárpliojo musė iš vortinklio 3.išraizgyti, išpinti:Apkasų sienos išnarpliotos spygliuotom vielom | Trumpa žolė po tais išsinarpliojusiais šakų šešėliais tokia, rodos, tamsi, juodai žalia numegzti:Tu gražiai moki narpliot pirštines, tai gal ir ma[n] nunarpliosi sutrumpinti (botagą) padarant tam tikrą mazgą, narplę:Ar tu moki panárpliot botagą? Panárpliok teip, kad daugiau neiširt[ų] priraizgyti ko:Pilni kiemai kaip voro prinárpliota virvių virvelių, ant jų pridžiaustyta drabužių 1. suraišioti, sunarstyti, suregzti.2. supainioti, suraizgyti:Kas čia tuos siūlus taip suraizgė, sunárpliojo? Kelmai žino, kaip tu čia šienvežinę virvę sunarpliojai, kad aš niekaip nebegaliu išnarplioti Na tu, mergele, ir sunárpliojai nytis Sunárpliojo vadeles, ir negali dabar pavažiuoti Sunarpliota, nei atrišti negalima Kas čia tą sruogą teip sunárpliojo, kad nė siūlo galo neberandu | Gyvenimo klausimai taip sunarplioti, kad sunku jų gijas surasti | Susinárplioja botagas bevažiuojant Į kamuolį suvyk, bo kitaip susinárplios siūlai Virvė kažkaip susinárpliojo, negal nė išpainioti Audėja painiojo susinarpliojusius metmenis | Ir šiaip, ir taip kalbėjo ir pagaliau visiškai susinarpliojo Ta šneka taip buvo susinarpliojusi 1.bet kaip užrišti, užmegzti, užnerti:Kaip čia užnárpliojai, negal beatnarplioti Užnárpliosiu bent keliom virvelėm – važiuojant da gali atsikratyt Ir taip užnárpliojo tą mezgą, kad nė per dieną neatnarpliosi 2.užraizgyti, užnarstyti kuo:Virvgaliais ratų galą užnárpliojo Gerai užnárpliok tinklą, kad daugiau lydeka nebeišlįstų Žekę užnárplioti(užadyti) Pintinė buvo mikliai užnarpliota virvėmis Tyras oras skverbiasi pro geležim užnarpliotą langą | Su dvilinkais siūlais siūk, greičiau užsinárplios

Žodis zazębiać kitomis kalbomis

Rusiškai: сетке
Angliškai: mesh
Estiškai: malla
Lenkiškai: zazębiać
Latviškai: acs
Lietuviškai: apnarplioti
2014-03-07 10:18:01
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž