Rozważać žodžio reikšmė

Rozważać - (Apgalvoti) galvóti,-ója, -ójo1. manyti, protauti, svarstyti:Populiarus rašytojas nenumato negalvojančio, nenorinčio arba nemokančio galvoti skaitytojo Kalvis galvojo, kad Adomas anksčiau ar vėliau gali grįžti namo Daiktu gramatikoje eina visa, ką daiktu galvojam Galvok negalvojęs, vis tas pats – reiks, ir eisi Dabar aš gerą daiktą galvóju, ale tau nesakysiu Ir jų bus galvojama, kaip čia kas reikėtų padaryti ^ Ką blaivas galvója, tą girtas išpasakoja Alkanam ir pilvas pradeda galvoti | Apie tai nesigalvók 2. tvirtinti; tikrinti; laiduoti, garantuoti:Aš negalvoju, kad nuo tų liekarstų išgysi | Anuodu už kits kitą galvójas, t. y. galvas deda Aš už jį galvojuos Negalvojuos, jog tikrai taip ir buvo Ant jomarkų savo galvijus gyrė, už jų gerumą galvojosi Už jo teisingumą negal galvotis 3. gauti galvą, galvenoti Linai galvója 4. darytis panašiam į galvą Debesiai galvója, tai nebus lytaus | Jau debesys galvójas – galbūt nustos lyti apsvarstyti:Reikia sumaniai apgalvoti jėgų išdėstymą Geri vaisiai pasiekiami tik kruopščiu, gerai apgalvotu ir atkakliu darbu Vilius niekada neapgalvoja, ką sako apgalvótai Kasdien reikia dirbti kruopščiai, apgalvotai | Apsigalvokit patys, man škadą darže padarėt Apsigalvójau – ir nebevažiavau atsiminti:Kai kada nors atsigalvósiu, tai pasakysiu pasaką galvojant įsigilinti:Kai žmogus per daug įsigalvoji apie savo vargą, tai jis ir išauga kaip kalnas Ką įsigalvójai, prasimanei? Įsigalvók gerai, ką skaitai, t. y. įsitėmyk (įsidėmėk) Nė miegas neema, kai teip dideliai įsigalvoji 1. kurį laiką galvoti:Visą naktį nemigau, išgalvójau 2. baigti galvoti:Advė nesuspėjo tos minties iki galo išgalvoti 3. išmanyti; nuspręsti:Galvóte išgalvójau, kad nė šeip, nė teip išein Tie pasisakę neišgalvojantys, kaip padirbti 4. prasimanyti; išrasti:Mano apysakų veikėjai nėra išgalvoti ir iš piršto išlaužti | Kad gudrus, pasakyk, kas tą mašiną išgalvójo Galvočius galvódamas išgalvõs daug | Pats išsigalvója kažin ką ir pyksta paskui 5. pasidaryti panašiam į galvą Debesys išgalvójo – nebus lietaus 1. pagalvoti:Mes nugalvójom, kad neapsimoka važiuoti Dažnai viena nugalvóju, ar ne geriau būtų ištekėjus | Jie taip nusigalvójo(nusprendė),kad antradienį pas jį nuvažiuos 2. blogai galvoti:Teip begalvodamas, tūlas galėtų nudardėti, nugalvoti dar toliaus Tu kažin ką nugalvójai(ne taip, neteisingai pagalvojai) | Nuo didelio galvojimo žmogus iki kvailystės nusigalvoja 3. išmanyti:Ana nugalvó[ja], kaip austi, t. y. išmano Ans nugalvõs, t. y. išmanys, kur važiuoti per rugius 1. pasvarstyti, pamanyti:Paprašyk padaryti tokiuos račiukus, kad atsisėdai, pagalvójai – ir, kur nori, be arklio nuvažiavai Pagalvok, tėveli, ar aš dykai dirbau per visą vasarėlę Gerai pagalvók, kad paskui nereiktų gailėtis Aš dabar nei šį, nei tą pagalvójau Darosi baugu pagalvojus apie vilką ^ Dukart pagalvok, vieną kartą sakyk | Reikia tik gerai pasigalvoti 2. pasidaryti panašiam į galvą Pagalvojo [po lietaus] debesys 3. patvirtinti, laiduoti:Eikiam, pasigalvok už mani, kad grąžinsu dar kartą pagalvoti, persvarstyti:Vėl teko pergalvoti, kokiom priemonėm tai atlikti Atrodė, kad jis vis galvoja ir pergalvoja jam vienam težinomą dalyką 1. praleisti galvojant:Visą naktį pragalvójau 2. prasimanyti:Prasigalvojo pasaką 1. daug galvoti:Visko aplink tave prigalvódavau, kol laiškas atėjo Čia prigalvojęs [paukštis] skrenda ant kito medžio | Jis pats kiek prisikankina, kiek prisigalvoja 2. daug išgalvoti, sukurti:Jis ir pasakų, ir dainuškų prigalvójo | Dūsavo [moterys] ilgai, vis baisesnių dalykų prisigalvodamos 1.nuspręsti:Valandėlei atsigulė, kad galėtų nutarti ir sugalvoti, ką toliau daryti Mama sugalvójo, kad jam reikia ką nuleist iš valgymo | Nesusigalvóju, kaip čia padarius – ar eit namo, ar ne Susigalvójo ant senatvės ženytis 2.sukurti, sumanyti, išrasti:Iš niekur neišmokau, pati sugalvójau [tą dainušką] Oho, ką jis sugalvójo! ^ Gudrus sugalvõs, piktas padarys 3. susimąstyti:Ji sėdėjo susigalvojusi

Žodžio apgalvoti sinonimai

Žodžio apgalvoti sinonimai

Žodis rozważać kitomis kalbomis

Rusiškai: считать
Angliškai: consider
Estiškai: considerar
Lenkiškai: rozważać
Latviškai: apsvērt
Lietuviškai: apgalvoti
2013-04-21 02:37:16
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž