O žodžiai puslapis 5

oficiozinis - oficiozin|is, oficiozinė -> oficiozas: Oficiozinis laikraštis.
oficiumas - oficiumas [lot. officium — moralinė pareiga]: 1. bažn. pareigybė; pareigos, įeinančios į šią pareigybę; 2. brevijoriaus skaitymas; 3. maldų, kalbamų įvairiu dienos metu (dažn. bendrai), rinkinys.
ofikleida - ofikleidà [pranc. ophicleide < gr. ophis — žaltys + kleis (kilm. kleidos) — raktas], varinis pučiamasis žemo registro muz. instrumentas; vartotas XIX a. kar. orkestruose.
ofioboliozė - ofioboliòzė, luitgrybių Ophiobolus sukeliama javų ir varpinių žolių liga; sergančių augalų šaknelės, šaknies kaklelis ir stiebas prie žemės pajuosta, pūva.
ofiolatrija - ofiolãtrija [gr. ophis — žaltys + latreia — tarnavimas, garbinimas], žalčio garbinimas, kultas.
ofisas - òfisas [angl. office], kontora, raštinė.
ofiūros - ofiuros [gr. ophis — gyvatė + ura — uodega], gyvatuodegiai — dygiaodžiai gyvūnai Ophiuroidea; gyvena jūrose ir vandenynuose.
oforistas - gaminti (kaip modelio ar dizaino) kietos medžiagos valgyti į medžiagos paviršiaus (kaip rūgšties arba Lazerio spindulys) B su sąlyga, kad tokios ofortas, aiškiai apibrėžti ar avansinių lėšų
ofortas - ofortas raižinių atspaudų darymas iš ėsdinto metalo klišių; toks raižinys.
ofortistas - gaminti (kaip modelio ar dizaino) kietos medžiagos valgyti į medžiagos paviršiaus (kaip rūgšties arba Lazerio spindulys) B su sąlyga, kad tokios ofortas, aiškiai apibrėžti ar avansinių lėšų
ofsetas - ofset|as spausdinimo rotacine plokščiaspaudės mašina būdas - tiesioginis (neatvirkščias) atvaizdas gaunamas per tarpinį guminį cilindrą: ofseto spauda.
ofsetinis - ofsètinis, skirtas ofsetui arba atliktas ofsetu, pvz., Δ popierius, Δ cilindras, Δ atspaudas.
oftalmija - uždegimas junginės arba akies obuolio
oftalmo - oftalmo... [gr. ophthalmos — akis], pirmoji sudurtinių žodžių dalis, rodanti jų sąsają su akimis, su akių ligomis.
oftalmologas - oftalmològas [↗ oftalmo... + ↗ ..logas], akių ligų gydytojas; oftalmologijos specialistas.
oftalmologija - oftalmologija akių ligų mokslas.
oftalmometras - oftalmomètras [↗ oftalmo... + ↗ ...metras], optinis prietaisas akies refrakcinei galiai matuoti.
oftalmoplegija - oftalmoplègija [↗ oftalmo... + gr. plēgē — smūgis], akies raumenų paralyžius.
oftalmoskopas - oftalmoskòpas [↗ oftalmo... + ↗ ...skopas], veidrodinis prietaisas akies dugnui tirti.
oftalmoskopija - oftalmoskòpija [↗ oftalmo... + ↗ ...skopija], akies dugno apžiūra.
ogaminis - ogãminis [angl. ogham — ogamas (sen. airių abėcėlė)], Δ raštas — nežinomos kilmės balsinis priebalsinis keltų ir piktų raštas; vertikalioje linijoje žymimi taškai (nuo 1 iki 5), o nuo linijos į vieną ar į abi puses rašomi brūkšneliai (nuo 1 iki 5); taškai žymi balsius, brūkšneliai — priebalsius.
ogarai - ogãrai [veng. agar], medžioklinių kurtinių šunų veislė.
ogi - ogi dll. o (pabrėžiamai sušunkant, klausiant, skatinant): Ogi neik, ir ką tau padarys! Ogi čia kas? og|us, ogi žem. aitrus, laiškus: Ogi alus, pienas. Ogūs kopūstai. ogumas.
ogiva - ogivà [pranc. ogive — strėlė]; 1. smailioji arka; 2. nerviūrų ar vėduoklinių skliautų briaunų dekoratyvinė (dažn. ornamentinė) juosta.
Ohajas - upė ab 975 km (1569 km) E Jungtinės Amerikos Valstijos teka nuo sankryžos ALLEGHENY
oho - oho jst. nusistebėjimui reikšti: Oho, koks tu didelis!.
oho! - Naudojamas išreikšti stiprų jausmą (kaip malonumo ar nustebimas)
oi - oi jst. o, ai 1. skausmui, sunkumui reikšti: Oi, kaip skauda! Oi, kaip sunku! 2. pasigėrėjimui, nustebimui reikšti: Oi, kokia graži avytė! Oi, džiovina gerai! 2 oi dll. 1. kreipiniui, klausimui sustiprinti: Oi, sese, seserėle mano! Oi, kurgi tu eisi, mano bernužėli? 2. kartojimui sustiprinti: Pūtė, oi pūtė šiaurus vėjelis, barė, oi barė mane tėvelis (d.).
oi! - Naudojamas išreikšti emocijas (siurprizas ar noro) arba fizinis dirgikliai tiesiogiai adresą
oidijos - oidij‖os [lot. oidium, vnsk. mažyb. iš gr. ōon — kiaušinis]: 1. ovalios plonasienės ląstelės, į kurias sutrūkinėja kai kurių grybų hifai; iš ~ų išauga nauja grybiena; 2. vienaląstės sporos — artrosporos, susidarančios hifų fragmentacijos būdu.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž