I žodžiai puslapis 7

įdėtė - įdėtė žr. makštis 1 Žiūrėk: [makštis].
įdėti - įdė|ti, įdeda, įdėjo 1. padėti į vidų: Įdėti skalbinius į spintą. sngr.: Įsidėti druskos į valgį. 2. įduoti, kad pasiimtų kur vykstant: įdėk jam valgyti. sngr.: Įsidėk maisto į kelionę. 3. įstatyti, įtaisyti: Langus įdėti Statinei dugną įdėti 4. paskirti kuriam tikslui: Daug darbo įdėti Įdėti lėšų. 5. išspausdinti: Įdėti straipsnį į l...
įdėtinis - įdėtin|is, įdėtinė įdėtasis: įdėtiniai dantys. Įdėtinis lapas (knygoje).
įdėtis - įdėtìs indėlis; įdėjimas, investicija:Turi būti valstybinių organizacijų priimama iš kooperatinių organizacijų neatlygintinai: įmonės, trobesiai, išskyrus tas kapitalines įdėtis, kurioms išleistos kooperacijos savo lėšos
įdėvėti - įdėvė|ti, įdėvi, įdėvėjo dėvint įjuodinti, įnešioti: Jau įdėvėti drabužiai. įdėvėjimas.
įdiegimas - diegìmas díegimas → diegti:1.Prasidėjo daržo díegimas Su tais díegimais negalėjau kepti(sodinimas sutrukdė duoną kepti) An sodno díegimo daug išleido 2.Kooperatyvinio visuomeniškumo diegimas 3.vienu pabėrimu diegiamas (salyklo) kiekis:Vieną salyklo diegìmą jau į maišus susėmėm 4. → diegti 4: N...
įdiegti - įdieg|ti, įdiegia, įdiegė 1. įsodinti: Šimtus daigų įdiegti 2. prk. įgyvendinti: įdiegė į gamybą užsienio patyrimą. 3. įbesti: Stovi kaip įdiegtas. įdiegimas.
įdienoti - įdieno|ti, įdienoja, įdienojo 1. prašvisti, išaušti: Jau gerokai įdienojo. 2. įšilti, įkaisti (orui) nuo saulės: įdienojus bus labai karšta. 3. imti tirpti sniegui saulės atokaitoje: Dienomis jau įdienoja. įdienojimas.
įdilbinti - įdilbin|ti, įdilbina, įdilbino šnek. įeiti, galvą nuleidus, įspūdinti: Sugėdintas įdilbino į vidų. įdilbinimas.
idilė - idilė 1. lit. poezijos žanras, kur idealizuojamas paprastų žmonių gyvenimas. 2. muz. svajingo turinio muzikos kūrinys. 3. prk. ramus, be rūpesčių gyvenimas.
įdilginti - įdilgin|ti, įdilgina, įdilgino sukelti perštėjimą (su dilgėle): Dilgėlė įdilgino ranką. įdilginimas.
idilinis - malonus arba vaizdingos gamtos paprastumo, su jomis susijusių arba idilė
idiliskas - malonus arba vaizdingos gamtos paprastumo, su jomis susijusių arba idilė
idiliškas - malonus arba vaizdingos gamtos paprastumo, su jomis susijusių arba idilė
ydingas - yding|as, ydinga turintis ydų, trūkumų: ydinga kalba. Ydingas arklys. ydingai prv. ydingumas.
ydingumas - pobūdis ar kokybė apie ydą ar amoralumą pakrikę - (žr. 1vice) trūkumais, klaidingas; taip pat negalioja negrynas, kenksmingų pavojingai agresyvus laukinis
idioadaptacija - idioadaptãcija [gr. idios — savitas + ↗ adaptacija], tokie organizmų organų sandaros ir funkcijų pakitimai per evoliuciją, kad bendras jų organizacijos lygis išlieka toks pat.
idioblastas - idioblãstas [idios + gr. blastos — ūglis, pumpuras], augalo arba gyvūno ląstelė, turinti kokių nors medžiagų ir tuo išsiskirianti iš kitų ją supančių audinio ląstelių.
idiofonai - idiofònai [idios + gr. phōnē — garsas], saviskambiai muz. instrumentai, pvz., mušamieji Δ — lėkštės trikampis, varpai, varpeliai, gongas; pučiamieji — liežuvėliniai, armonika, akordeonas.
idioma - idi|oma, idiomos lingv. pastovus vaizdingas žodžių junginys, kurio vientisa reikšmė nesutampa su atskirai paimtų dėmenų reikšmėmis.
idiomas - idiòmas [pranc. idiome < gr.], vietinė tarmė, šnekta.
idiomatinis - , su jomis susijusių arba atitinkantis idioma būdingas tam tikros grupės, individualus, ar stiliaus
idiominis - , su jomis susijusių arba atitinkantis idioma būdingas tam tikros grupės, individualus, ar stiliaus
idiopatija - idiopãtija [gr. idios — savitas, savotiškas + pathos — liga], pirminė, savarankiška liga.
idiosinkrazija - aa ypatumas konstituciją ar temperamento savybė arba kokybės individualizuodamas b individualus hypersensitiveness (kaip narkotikų ar maistu) būdinga ypatybė (temperamento), plačiai ekscentricitetas fizinės ar psichinės konstitucijos ar temperamentas individualaus hypersensitiveness ypatumas (narkotikų arba maisto )
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž