Anticipate žodžio reikšmė

Žodžio artinti vertimas į Anglų kalbą - anticipate
Anticipate - (Artinti) ar̃tinti,-ina, -ino ártinti, -ina, ino 1.daryti, kad artėtų Senis čia artino, čia tolino tabokinę | Prie to arklio par daug nesiártink, yra spiriąs Artinos Jeruzolimop 2.artyn traukti Kiekvieni metai mūsų šalį artina prie didžiojo tikslo – komunizmo | Ar̃tinas žiema Mirtis ar̃tinasi Jau artinas vakaras mano Nes jau čėsas jo keliauti artinos vėlei 3.daryti artimus, draugiškus:Artink near̃tink, tu jų nesuar̃tinsi | Jau jis artinas prie tos mergos atsiar̃tinti; prisiartinti:Iš laiko jutusys atsiartinant neprietelių, į gilumą girių išsikraustė įar̃tinti prieiti labai arti. paar̃tinti per daug artinti:Tik nepaar̃tink prie krašto padėt, kad nenuvirstų priar̃tinti1. prieiti, priartėti prie ko:Ieva juoba dar priartino prie užgintojo medžio Priartinęs jump, ėjo su jais | Jonas prisiartino, ir senukas prašneko Tankas prisiartino prie mūsų apkasų 2. daryti, kad priartėtų | Kad galėtume prisiartinti bet kurią žvaigždę, ji tuoj pasirodytų daug didesnė 3. daryti, kad priartėtų Didieji mūsų liaudies darbai priartina komunizmo triumfą ^ Bėdos su vargais senatvę priartina | Diena prisiartino 4. padaryti artimesnį Renesansas priartino architektūrą prie žmonių buities Reikia mokyklą priartinti prie gyvenimo, dėstomus dalykus susieti su praktika suar̃tinti1. suartėti Susiar̃tinkit(susislinkit),matot, kad maža vietos Susiartinusi abi pusi paupė[je] susigrobė iš visos galės 2. padaryti artimus, draugiškus:Kartais nelaimė žmones suar̃tina | Jaunimas arčiau pasipažino, susiartino

Žodis anticipate kitomis kalbomis

Rusiškai: предвидеть
Angliškai: anticipate
Estiškai: anticiparse
Lenkiškai: przewidywać
Latviškai: paredzēt
Lietuviškai: artinti
2013-04-18 18:44:48
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž