B žodžiai puslapis 4

baikštumas - baikštùmas → baikštus: Baikštùmas kap zuikio – ir lapo krintančio išsigąsta
baikštuolis - baikštuol|is, baikštuolė dkt. kas baikštus.
baikštus - baikšt|us, baikšti kuris bijo, bailus, baugštus: Baikštus kaip kiškis. baikščiai prv.: Baikštus dairytis į šalis. baikštybė baikštumas: baikštumas jo neapsakomas.
bailė - bailė žr. baimė 1 Žiūrėk: [baimė].
bailėti - bailė|ti, bailėja, bailėjo darytis bailiam, bailesniam.
bailiai - bailiai prv. -> bailus: Bailiai dairytis.
bailybė - bailýbė bailỹbė bailumas:Bailýbė gi tavo – kiškio šūsterėjimo persigandai!
bailingas - bailìngas,-a báilingas baimingas, baikštus:Kas kitų bijos, tas bailìngas Moters vis bailingèsnės už vyrus Tik žiūri, tik žiūri báilingom akim bailìngai Po kiekvieno priešininko šūvio jis bailingai merkės
bailinti - bailìnti(-ýti), -ìna, -ìno báilinti, -ina, -ino baĩlinti gąsdinti, bauginti:Ką tu čia mane bailinì – manai, kad aš tavęs bijau! Pusiaunaktis bailina, ar nujautimas ko bloga | Nesibailýk jau tep, ekšę arčiau, pasišnekėsim Vaikas báilinasi vienas eit per lauką Nesibaĩlink...
bailys - bail|ys, bailė dkt. kas bailus: Tikras, niekingas bailys.
bailiukas - ančių jaunikliai
bailokas - bailókas,-a kiek bailus:Bailókas yr, tai ir nusleidžia
bailumas - bailùmas → bailus: Nematytas vaiko bailùmas – bijo pro duris išeit Bailùmai jūsų – dar nesutemo, o jau užsidarinėja Ir bailumẽlis vaiko – pirkioj bijo vienas likt
bailus - bail|us, baili lengvai išsigąstantis, greit pajuntantis baimę; priešingai drąsus 1: Bailus žmogus. bailiomis akimis žiūri. bailiai prv.: Bailus dairytis. bailybė bailumas Žiūrėk: [drąsus].
baimė - baim|ė 1. tikro ar tariamo pavojaus bijojimo jausmas; priešingai drąsa: Baimė ima. Nugalėti baimę. Vaikiška baimė Iš baimės suriko. 2. prk. daugybė: baimę javų privertė. Gyva baimė (labai daug).
baimingas - baiming|as, baiminga, baiming|as, baiminga bailus: Baimingas kūdikis. baimingai prv.: baimingai žvalgytis. baimingumas.
baimingumas - baimingùmas → baimingas 1: Baimingùmas to vaiko – sutemus ir pro angą bijo išeiti!
baiminti - baimin|ti, baimina, baimino bauginti, gąsdinti; priešingai drąsinti: Jokie pavojai mūsų nebaimina. sngr.: Jis ir šešėlio baiminasi. baiminimas baiminimasis.
baimintis - alsuoja baimės ar sulaikyti
Baironizmas - baironizmas, anglų rašytojo Dž. G. Bairono (Byron; 1788—1824) kūrybos sukeltas XIX a. pr. literatūrinis ir visuomeninis sąjūdis, kuriam būdinga revoliucinis romantizmas, tautų išsivadavimo idėja, maištavimas prieš viešpataujančius visuomeninius ir politinius santykius; Bairono poezijos sekimas; elgsenos tipas, pagrįstas Bairono herojų elgsenos, pasaulėjautos...
Bairono - Visiškai George Gordon Byron, 6 Baronas Byron Eng 1788-1824 Viešpats. poetas
baisas - bais|as baisus padaras, vaiduoklis: Ten, sako, baisai rodosi (folkloras).
baisenybė - baisenyb|ė 1. baisus dalykas: Karo baisenybės. 2. baisenybė pabaisa: Jūros baisenybės.
baisėtis - baisė|tis, baisisi, baisėjosi 1. bijotis: Jis tavęs (tavimi) baisisi. 2. prk. šlykštėtis: Neteisybės baisėtis baisėjimasis.
baisi - įdomi ekstremalių aliarmas arba intensyvi baimė bauginantis b didžiulis pobūdžio nuostabus
baisiai - baisiai prv. -> baisus.
baisiausiai - įdomi ekstremalių aliarmas arba intensyvi baimė bauginantis b didžiulis pobūdžio nuostabus
baisiausias - sukelti išgąstis kelia nerimą
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž