������������������ žodžiai puslapis 4

apostrofa - apostr|ofa, apostrofos lit. stiliaus figūra - kreipimasis į nesantį asmenį kaip į esantį arba į negyvą daiktą kaip į gyvą būtybę ir pan.
apostrofas - apostrofas kablelio pavidalo ženklas, dedamas viršutinėje eilutės dalyje.
apoteozė - apoteozė 1. labai iškilmingas asmens ar įvykio garbinimas bei gyrimas. 2. iškilminga baigiamoji spektaklio scena ar paveikslas.
apozicija - aa gramatinė konstrukcija, kurioje paprastai gretimos daiktavardžiai, turintys tą patį referentė stendą toje pačioje sintaksės atžvilgiu sakinio daliai (kaip poeto ir dega "poeto biografijos Burns") b vienos tokios poros santykio iš daiktavardžių ar daiktavardinėse ekvivalentus iki kito aktas arba egzempliorių: Jungiantis konkrečiai vienas po kito einančių sluo...
apraibti - raĩbti,-sta, -o 1. margti, tavaruoti, mirgėti (akyse):Seniui svaigo galva, nuo sniego raibo akys Raibsta akys, menkai mato jis Marga, marga, net akys raĩbsta Sergu, negaliu, galva kvaista, akys raĩbsta Net akys raĩbsta nuo šviesos Viskas raĩbsta akyse Sugaravau galvą, net akyse raĩbsta Akys staiga pradėjo raĩb...
apraizgyti - raizgýti,raĩzgo, raĩzgė1. pinti, painioti, narplioti:Kareiviai kasė apkasus, raizgė juos spygliuota viela Jau tas kelias užutvertas, žagarais raizgytas Ant žaliųjų šakytėlių kasnykai raizgyti Raizgýta tvora pinta iš šakų Kasas į bizas pynė ir jas kaip tinkamos ant galvomis raizgė | Gatvės vis labiau raizgėsi dygiomis vie...
apraišiojimas - apraišiojimas -> apraišioti.
apraišioti - ráišioti,-ioja, -iojo rišti:1. Pomidorus ráišiojau Gerai, kad kamašai an timpos, nereikia nei ráišiot Pasilenkė batą ráišiot Klausyk, mielas artojau, taisyk žambelį, raišiok žagrelę Kūčioj padeda po stalu šiaudus ir rytojaus dieną neša tuos šiaudus į sodą ir raišioja ant šakučių Kai apsiženijau, pačios nemylėjau...
apraiška - apraiška pasireiškimas: Jausmas yra psichinė a.
apraišti - ráišti,-ta (-ia, -a), -o (-ė) 1. šlubuoti, raišuoti:Ráišia žmogus, koją skausti I mun kojos kulnis skausta, negaliu ištūrėti ir einu raišdamà Jau kuris tat laikas ráišdamas vaikščioju Jau pasigavo, ale visą mėnesį ráišė A kas koją padaužė, ka taip ráiši? Jis neráiša, nė nėko – sugijo...
apraižyti - ráižyti,-o, -ė raižýti, raĩžo, raĩžė rėžti.1. aštriu įnagiu negiliai pjaustyti:Norint pastorinti vyšnias, slyvas, raižoma žievė Su saidru ráižyk blakstieną, kad kraujis išsrustų Jį kankino skausmai, tartum vidurius raižė aštrus skustuvas | Tik kelios poros raižė pačiūžomis sudėtingus ornamentus 2.daryti ...
apraksija - praradimas ar sutrikimas galimybę atlikti sudėtingas koordinuotus judesius be raumenų ar jutimo sutrikimų
apraminimas - apraminimas -> apraminti.
apraminti - ramìnti(-ýti), -ìna, -ìno rãminti, -ina, -ino; rimti.1. guosti, maldyti:Pareis pareis – ramìna tuos tėvus Save viltimi ramìnti Tėvas ją ramina, glosto petelius ir apgaut ketina įkyrius piršlius Ramìnk seną motinėlę, kad ji negailėtų Iš šalių joja po du broleliu, sesulę ramýda...
apranga - aprang|a apsivilkimas, drabužiai; aptaisymas: Žiemą reikia šiltos aprangos. Kareivio apranga.
aprankioti - ránkioti, -ioja, -iojo; rinkti: 1. Jinai ránkio [ja] uogas nuo žemės, varpas, grybus. Diedukai bra sau pie dirvas ir ránkioja ankšteles. Bulbas nukasi, anies bulbeles ránkios. Aš atsileidusi viena i ránkioju tas bruknes. Vienas žmogus ránkiojo girioj malkas. Tuodu broliu pyksta, ką tu, sako, čia ránkioji. Ji girion ėjo rankioti žolių. Palaukėliais vaik...
aprasojimas - išskiria drėgmę matomose kiekiais per prakaito liaukų angas prakaituoti b darbo arba įsiręžti taip, kad būtų sukelti prakaitavimą skleisti ar trykšti drėgmės
aprasojęs - rūko b neryški, kurie susideda arba yra pažymėtas pagal rūkas neapibrėžtą
aprasoti - rasóti,-ója, -ójo1. kristi rasai:Rasoja, rasa krinta Tą rytą buvo rasójusi, ir greit nutvėrėm vagis Rasokite, arba nuleiskite rasą, dangūs, ižg viršaus Rasokiat, dangūs, iš aukšto ir, debesys, lykiat teisąjį 2. dėtis rasa:Saulė eina ratu pavakarėn, drungsta oras, greit ims rasoti žolė Ne bet kokia aš mergelė buvau, ant ...
apraudojimas - raudójimas. 1. → raudoti 1: Kilo toks raudojimas, klyksmas, tarsi čia būtų tėvo motinos laidotuvės. To raudójimo – per visądie. Baisus gi rėkimas, raudójimas. Jų tas raudójimas, rypavimas! Nieko raudójimas nepadės. Estera, išgirdusi raudojimą, klausės, kas tai par daiktas yra. Visas pilies džiaugsmas į raudojimą pavirto. O paskui kas buvo jo do raud...
apraudoti - raudóti,ráuda (ráusti ráusta ráuma -ója ), -ójo 1. gailiai, balsu verkti:Čia jis staiga ėmė raudoti Ko tamsta raudi? Tėvelis ráuda, ir aš verkiu Tokia gailinga mergučė: ráusta i ráusta Ráuda baisiausia, kad duočia valgyt Gal jaunylis vienas dabar berauda ant pilies griuvė...
apraugti - ráugti, -ia, -ė1. įdėti raugo, užduoti, sutaisyti rūgti: Išmazgok kubilą – kitimet vėl kopūstus ráugsma. Ana raugė duoną, kad surūgtum. Rūgšti gira, vakar raugta. Vilkas slaugė, girą raugė, meška rėkė eglynuos. Eik, dukriute, eik, mažiute, šviežia duona vakar kepta, švieži barščiai vakar raugtì, pavalgysi ir pagersi. Išgrauš – kisielių r...
aprausti - raũsti,-ta, raũdo 1.lietis raudona šviesa:Tuo tarpu jau rytai pradėjo rausti, ir žvaigždės ėmė blėsti Žiemių šalyje ir lyg truputį į rytus per pačią beveik Bruožinę raudo dangus Teka saulė, rausta miško eglių viršūnės | Dienos šviesesnės ateities rausta 2.būti raudonam, raudonuoti:Kur rausta žemčiūgai, kur rūtos žaliuoja ir m...
apravėti - ravė́ti,rãvi (rãvia -ė́ja ), -ė́jo 1. rauti piktžoles:Moterys ravė́ja daržą Aš ravė́ju, o anas appildinėja Kaip tu čia ravė́ji, pusiau žolės nutraukdamas Žolės nigdi neažleidžiu – raviù i raviù Lęšiai ravė́t reikdavo Tai rãvim, tai karvei nešiojam Rav...
aprašas - apraš|as 1. duomenų surašymas ir apibūdinimas, jų sistemos pateikimas: Tarmės aprašas Bibliografinis aprašas Inventoriaus aprašas 2. užrašymas: Padaryti turto aprašą.
apraškyti - raškýti,rãško, rãškė1. skinti:Kap grūdai [obuolio] juodi, tada reikia raškýt Visas tuzinas supuolęs sodan ir rãško mano obuolius kaip savus Kad raško, tai ir braška Ale ka raškai, i da vis yra ant viršūnės Mergaitė norėjo pupas raškýt Rãško rugių varpeles Atejau gėlių raškýtie Kai eina...
aprašomasis - , apibūdinti
aprašymas - aprašym|as 1. -> aprašyti (veiksmas). 2. lit. veikalas, kuriame kas aprašoma: Žemės, kelionės, gamtos aprašymas 3. teis. turto sąrašo sudarymas: Turto aprašymo aktas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž